Platy mestských poslancov za 1. polrok práce a pozreli sme sa aj na to, ako a kde reprezentovali svojich voličov a mesto Veľké Kapušany (názorový článok)

Mestskí poslanci riadia naše mesto, robia rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy všetkých občanov nášho mesta. Za túto prácu dostávajú odmeny, ktoré sú platené z našich daní. Boli sme preto zvedaví, koľko vlastne taký mestský poslanec zarobil, za čo odmenu dostal, kde všade reprezentoval mesto, svojich voličov a čo dal na stôl občanom mesta Veľké Kapušany.

Plat hlavy mesta určuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Názorový článok o tom, ako sa zachovali niektorí poslanci, keď sa schvaľoval plat primátora prinášame tu – Šaráda okolo platu primátora pokračuje

Plat zástupcu primátora predstavuje 70 percent z platu primátora mesta.

Po zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28. marca 2019 sme Vám priniesli názorový článok s názvom Platy poslancov .

V článku sme uviedli, že od 08. 12. 2014 platí smernica:
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch
podľa ktorej, odmena poslancovi činí -70 Eur na hodinu.

Od 11. novembra 2018, kedy sa uskutočnili posledné komunálne voľby, poslanci Mestského zastupiteľstva zarobili:

Meno poslanca
12/
2018

01/
2019

03/
2019
Spolu05/2019 –
cca, podľa
našich
odhadov
Bc. Balogh Atila 201,86201,86252,32654,04+ 250,00
M.A.
Róbert Kondáš
151,39 201,86 252,32 605.57 + 250,00
PhDr. Hajnalka
Hacková
151,39 201,86 252,32 605.57 + 250,00
Ing. Monika Jakabová 187,44 201,86 252,32 641,62 + 250,00
Mgr. Rastislav
Rožok
176,63 201,86 252,32 630,81 + 250,00
Milan Hrabčak 169,42 201,86 252,32 623,60 + 250,00
Mgr. Gábor
Mihók
187,44 201,86 252,32 641,62 + 250,00
Ing. Viktor Šimko 151,39 201,86 252,32 605,57 + 250,00
Mgr. Ladislav
Papp
151,39 201,86 353,25 + 250,00
Ján Vetrecin 169,42 201,86 252,32 623,60 + 250,00
Bc.
Ferdinand Kočiš
151,39201,86 252,32 605,57 + 250,00

MsZ 3.12. 2018 – ustanovujúce
MsZ 18.12.2018 – mimo plánu
MsZ 29.01.2019 trvalo – 1. zasadnutie MsZ – 3 hod. 23 min.
MsZ 28.03.2019 trvalo – 2. zasadnutie MsZ – 4 hod. 53 min.
MsZ 29.05.2019 trvalo – 3. zasadnutie MsZ – 4 hod. 50 min.

Pozn. redakcie – Dňa 28.03.2019 poslanec Ferdinand Kočiš,
navrhol prispieť svojim ročným platom poslanca. – “V bode 6. Komisie výstavby, územného plánovania, majetkoprávnej a životného prostredia, keď sa prejednávala ponuka p. Anny Albertovej, bytom Soľnička 41, 076 53 Soľnička na odkúpenie predajného stánku kvetinárstva Mestom Veľké Kapušany na návrh poslankyne pani Moniky Jakabovej, ktorá sa vyjadrila, že by bola za to, aby sa našli finančné prostriedky, na stlmenie ťažkej životnej situácie pani Albertovej pričom za tento návrh boli – aj Bc. Attila Balogh, DIS.art., Ing. Monika Jakabová, PhDr. Hajnalka Hack, Milan Hrabčák, M.A. Robert Kondáš – pán poslanec Kočiš upozornil poslancov, že nemôžu ísť proti záujmom mesta, nakoľko ako poslanci majú hmotnú zodpovednosť a uviedol prítomným, že mesto nemá o stánok kvetinárstva záujem, pričom navrhol prispieť svojim ročným platom poslanca.”

Hodnotiť aktivitu poslancov na zasadnutiach MsZ je zložité, pretože príklad niektorých poslancov vo Veľkých Kapušanoch ukazuje, že menej môže byť niekedy viac. Vzhľadom na nezmyselné, zbytočné a často debaty, ktoré je utrpenie počúvať, následne o nich písať a čítať.

Pracovné porady zvolané primátorom mesta a ktorí poslanci sa ich zúčastnili:

Meno poslanca13.3.201902.05.2019

Bc. Ferdinand Kočiš
Prítomný

Ján Vetrecin

Prítomný

Prítomný

Mgr. Ladislav PappPrítomný

Ing. Viktor ŠimkoPrítomný

Mgr. Gábor Mihók

Prítomný

Milan Hrabčak

Prítomný
Mgr. Rastislav Rožok
Prítomný
Ing. Monika Jakabová

Prítomná

PhDr. Hajnalka Hacková

Prítomná

Róber Kondáš, M.A.

Bc. Attila Balogh, dis art. (neakademický titul)
JUDr. Ferenc BoczánPrítomnýPrítomný

13.3. 2019 – pracovná porada bola zameraná na oznámenie funkcií a a majetkových pomerov poslancov

02.05.2019 – prezentácia TV Zemplín

Zasadnutie jednotlivých komisií a ktorí poslanci sa ich zúčastnili:

Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia

23.01.201921.03.2019

Mgr. Rastislav Rožok
Prítomný Prítomný

Ing. Viktor Šimko

Prítomný

Ján Vetrecin

Prítomný

Prítomný

Komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná

22.01.201919.03.2019

Róber Kondáš, M.A.
Prítomný
Prítomný

Mgr. Ladislav Papp

Prítomný

Prítomný

Bc. Attila Balogh

PrítomnýJUDr. Ferenc Boczán 

Prítomný

Prítomný

Finančná komisia

26.03.201922.05.2019

Ing. Monika Jakabová
Prítomná Prítomná

Mgr. Gábor Mihók

Prítomný

JUDr. Ferenc Boczán 

Prítomný

Komisia športu

24.01.201926.03.2019

Bc. Ferdinand Kočiš
Prítomný Prítomný

Milan Hrabčak

Prítomný

Prítomný

Komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky


25.03.2019
PhDr. Hajnalka HackováPrítomná

Komisia cezhraničnej spolupráce

25.03.201928.05.2019

Mgr. Gábor Mihók
Prítomný Prítomný

Komisia na ochranu verejného záujmu

29.01.2019

JUDr. Ferenc Boczán 
Prítomný

Ing. Monika Jakabová
Prítomná

Róber Kondáš, M.A.

Prítomný
Ján Vetrecín
Prítomný

Kultúrno – spoločenské – športové akcie, vrátane všetkých verejných podujatí o ktorých vieme a ako sa zapájali poslanci MsZ, ktorí ako vieme boli volení občanmi nášho mesta a mali by svojich voličov zastupovať aj na týchto akciách a zvyšovať záujem verejnosti o celospoločenské, kultúrne a športové dianie nášho mesta:

27. februára 2019 – návšteva Ábela Ravasza (MOST – HÍD) – nebola náhodná, prišla na pozvanie vedenia mesta. Článok tu, vďaka tejto návšteve sa v meste rozbieha úspešný projekt MOPS od 01. 07. 2019,kde sa zamestnajú občania – článok tu

Dňa 09. júna 2019 sa do Veľkých Kapušian vráti vlak. Tiež nie náhodou, ale vďaka niekoľkoročnému úsiliu vedenia mesta. Článok tu
Článok tu
Článok tu 

Dňa 3.12.2018 – v priestoroch MsÚ prezentácia knižnej publikácie – Demjénné Kovács Erna, Két évszázad együtt, v preklade Spolu 2 storočia, alebo inými slovami tiež 2 storočia vedľa seba. Rozhovor s autorkou sa konal hneď po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v priestoroch MsÚ – prítomný primátor mesta Veľké Kapušany a zástupca primátora Poslanec MsZ p. Ferenc Boczán, článok tu

Mikulášsky večierok Gymnazistovprítomný primátor mesta a zástupca primátora mesta, dňa 05.12.2018

4 adventné nedele – na všetkých omšiach v kostoloch boli prítomní primátor mesta a zástupca primátora mesta, poslanec MsZ p. Ferenc Boczán. Na kultúrnych podujatiach pred MsÚ, alebo v MsÚ sme postrehli prítomnosť primátora mesta, zástupcu primátora mesta, poslanca Vetrecina, poslanca Mihóka, poslanca Kočiša

Akcia pána poslanca Kočiša – Športujúca komunita mestského športového klubu Kalokagathia a Lukostreleckého klubu Nimród, ktorá je povestná skutočnosťou, že má silne vyvinutý zmysel pre dobrovoľníctvo, 8.12.2018 uskutočnila v priestoroch MsKS vo Veľkých Kapušanoch veľmi peknú a zmysluplnú dobročinnú akciu. Celý príjem zo súťaže a z darov bol odovzdaný Viktorke, ktorá za pomoci  svojej  mamky a sestry zvádza každodenný boj so zdravotnými ťažkosťami Celý článok tu

Akcia zástupcu primátora mesta, zároveň poslanca MsZ p. Ferenca Boczána – Dobročinná kapustnica – počas vianočného jarmoku, kedy sa vyzbierala suma 1000 Eur, ktorá bola rozdelená rovnomerne pre postihnuté dievčatko z Veľkých Kapušian a pre dievčatko z Kráľovského Chlmca. Tu sa zapojili aj primátor mesta, poslanec Vetrecin, poslanec Papp, poslanec Šimko a poslankyňa Jakabová

Akcia zástupcu primátora mesta, zároveň poslanca MsZ p. Ferenca Boczána Dobročinný ples – 12.01.2019 – výťažok z ktorého bol rovnomerne rozdelený pre ZŠ POH – 1000 Eur a pre ZŠ J. Erdélyiho 1000 Eur. Ples podporil aj pán poslanec Šimko. Celý článok tu

Poslanec Kočiš, ktorí aj so svojimi zverencami z klubu Kalokagathia reprezentovali mesto Veľké Kapušany dňa 26.1.2019 (v sobotu) na Open Lige v Košiciach . Do Veľkých Kapušian priniesli 3 zlaté medaily, 3 strieborné medaily a 2 bronzové medaily. Celý článok tu

Poslanec Kočiš – dňa 12.01.2019 (sobota) – Crosfitt súťaž spojená s Fitt narodeninovou párty. Celý článok tu

Poslanec Kočiš – nie jeho akcia, ale vďaka jeho každodennej práci a dobrým profesionálnym, trénerským a rozhodcovským vzťahom so SZKB sa dievčatá z Veľkých Kapušian ocitli medzi svetovou špičkou v Bratislave, odkiaľ priniesli 2 zlaté poháre a medaily a 1 bronzovú medailu. Rozhovor s dievčatami a celý článok tu

22. február 2019 – Akcia Maďarský dom – Balczó András teltházas előadás. Zúčastnili sa primátor mesta a zástupca primátora mesta poslanec MsZ p. Ferenc Boczán, článok tu

Predstavenie knihy Életmesék v Maďarskom dome, kde sa zišli seniori z Veľkých Kapušian a okolitých obcí – zúčastnil sa poslanec MsZ p. Ferenc Boczán. Celý článok tu

2019. március 14. – Hivatalos munkatalálkozó Nagykaposon: Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja, PaedDr. Petrikán Péter városunk polgármestere és Mgr. Mihók Gábor a Határon Átnyúló Együttműködés Bizottsága elnöke – a megbeszélés fő témája: Nagykapos Város határon átnyúló kapcsolatainak a kiszélesítse, erősitése

15. marec 2019 – kladenie vencov na nám. Istvána Dobóa a kultúrny program ZŠ J. Erdélyiho v MsKS – zúčastnili sa primátor mesta Veľké Kapušany, poslanec MsZ p. Ferenc Boczán , poslanec Mihók Gábor

Poslanec Kočiš – Dňa 16. marca sa uskutočnil zber smetia, ktorú organizoval pán poslanec Kočiš a jeho zverenci z Klubu Kalokagathia. Napriek niekoľkotýždňovej propagácii sa zberu smetia zúčastnili primátor mesta Veľké Kapušany a z poslancov,poslanec MsZ p. Ferenc Boczán, nik iný sa k nim z poslaneckých radov nepripojil. Celý článok tu

Poslanec Kočiš, ktorý aj so svojimi zverencami z klubu Kalokagathia reprezentovali mesto Veľké Kapušany dňa 23.3.2019 (v sobotu) na Open Lige v Košiciach . Do Veľkých Kapušian priniesli 2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Celý článok tu

Poslanec Mihók – 28.03. 2019 v zložení ďalších ľudí – Árpád Pándy, Štefan Toviš – iniciatíva pre uctenie si Pála P. Gorgeiho – svetská a duchovná činnosť – posmrtné ocenenie.

Poslanec Kočiš, ktorý sa so svojimi zverencami dňa 05.04.2019 zúčastnil Perun Fight Night v Trnave, kde Viktor Adamčo vyhral nad 25. ročným Trnavčanom Patrikom Bílym. Celý článok aj s videom so zápasu tu

Poslanec Kočiš, ktorý sa so svojimi zverencami zúčastnil Lukostreleckej súťaže dňa 06.04.2019 – 1.kolo Slovenského pohára 3D SLZ a zároveň 1.kolo Pohára Košického kraja SLA 3D v Spišských Vlachoch. Priniesli 3 zlaté medaily a 1 striebornú medailu. Celý článok tu

Erdélyi János napok – 5. – 6. apríla 2019 a Konferencia Herczeg Gézaprítomný primátor mesta Veľké Kapušany, zástupca primátora mesta Veľké Kapušany –poslanec MsZ p. Ferenc Boczán, na konferencii sa zúčastnil aj pán poslanec Kondáš a na prezentácii knihy prítomná aj pani poslankyňa Hacková

Poslanec Kočiš – Lukostrelecká strelnica Nimród – brigáda, pretože väčšinu práce si urobia svojpomocne členovia klubu a dobrovoľníci – celý článok tu

Projekt – Do práce na bicykli – projekt, do ktorého vieme, že sa zapojili primátor mesta a zástupca primátora – poslanec MsZ p. Ferenc Boczán . Čiže, ak ich vidíte na bicykli, nie je to z toho dôvodu, že im poslanci neodhlasovali plat, za ktorý pracovali po minulé obdobia, ale preto, že sa zapájajú.

Akcia MsKs – Staviame my máje, čo nám dajú dievky za ne – zúčastnil sa pán poslanec Kočiš, aj s niektorými členmi klubu Kalokagathia. Celý článok tu

3. mája 2019 – Akcia poslanca MsZ p. Ferenc Boczán – Hollywood vo Veľkých Kapušanoch – zastrešuje ju Bokor Balázs, ktorý je riaditeľom vyššie spomínanej inštitúcie a bol dlhé roky generálnym konzulom Maďarska v Los Angeles. Akcie sa zúčastnil primátor mesta Veľké Kapušany, napriek propagácii nik iný. Celý článok tu

4. mája 2019 – zber smetia príslušníkmi MsP – napriek vyhlásenej akcii, sa k nim nepridali ani občania, ani poslanci. Primátor mesta Veľké Kapušany bol v Bratislave a zástupca primátora mesta s Fabotó citerazenekar sa zúčastňoval natáčania televíznej reportáže – ospravedlnili sa, že sa nemohli zúčastniť.

8. máj 2019Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Pietneho aktu, ktorú organizovala politická strana KSS sa zúčastnil primátor mesta Veľké Kapušany, položil veniec a vzdal tak úctu obetiam 2. svetovej vojny. Zástupca primátora mesta sa nemohol zúčastniť.

Pozn. redakcie – mrzí nás, že deň, ktorým si pripomíname víťazstvo nad ideológiou zla a zároveň ním môžeme poukázať na to, aké je dôležité uchovávať históriu, ktorá je zároveň prevenciou voči extrémizmu nenapadol ani jedného poslanca z tých radov, ktorí sa inak nezapájajú absolútne do ničoho čo sa týka verejného diania. Nenapadlo ich zorganizovať pietny akt, upozorniť svojich voličov na to, že áno, tento deň je dôležitým dňom.”

25. máj – Deň rodiny ZŠ POH Veľké Kapušany – na túto akciu zavítal pán primátor a pán poslanec Šimko. Článok o tejto akcii tu

Pán poslanec Kočiš so svojimi zverencami na Svetovom pohári WAKO v kickboxe v Budapešti (Maďarsko), ktorý sa bude konať v dňoch 16.-19.5.2019 v BOK , odkiaľ priniesli jednu bronzovú medailu. Celý článok tu

Pán poslanec Boczán zorganizoval akciu v ZŠ J. Erdélyiho – III. ročník Fabotó Táncház – Dom tanca

Pán poslanec Kočiš sa so svojimi zverencami zúčastnil niekoľkých reprezentačných zrazov na pozvanie prezidenta SZKB p. Ing. Petra Onuščáka, informovali sme vás o tom v rubrikách Týždeň v kocke.

Projekt slovakregion.sk – prebieha súťaž o NAJmesto 2019, kto sa zapojil nevieme.

Sobáše – sobášiť môžu a majú za sebou niekoľko sobášov – primátor mesta, pán poslanec Papp, pán poslanec Boczán.

Pán poslanec Papp – Šachový krúžok – postup do 2. ligy so šachovým klubom Energetik Veľké Kapušany

Za nešťastné považujeme riešenie, keď pani poslankyňa Jakabová nabádala občanov mesta Veľké Kapušany, aby hlasovali za naše detičky v Projekte Akadémia Mateja Tótha, pričom v tomto roku sa ZŠ P.O.Hviezdoslava do tohto projektu nezapojila. Zároveň sme zistili, že školu predsa niekto do projektu prihlásil, bez vedomia štatutára školy a zriaďovateľa školy. Takto sa to nerobí. Overovali sme si to priamo na Akadémii Mateja Tótha. Zdieľala aj ďalší projekt, pre MŠ POH, čo nás mrzí, že nás predbehla škôlka v Čiernom Poli, ale tak zároveň im blahoželáme, len zdieľať asi nestačí…

31. júna – p. poslanc Mihók – Projekt a fiatalok itthon maradásáért.
Az első workshop utolsó előadója az a Mihók Gábor volt, aki a határon átnyúló együttműködések hatékonnyá tétele érdekében 2014-ben javasolta Nagykapos  önkormányzatának a Határon Átnyúló Együttműködési Bizottság létrehozását. Ezúttal előbb térségünk adottságait ismertette a megjelentekkel, majd a határon átnyúló együttműködéseket támogató programokat. Na workshope sa zúčastnili – primátor mesta, zástupca primátora, ktorý je aj poslancom – Ferenc Boczán, ďalší poslanci – Ján Vetrecin, Gábor Mihók, Ladislav Papp, Hajnalka Hacková.Čerstvý článok TU.

Výsadba stromov 5. júna 2019primátor mesta, zástupca primátora – poslanec Ferenc Boczán, poslanec Šimko, poslanec Vetrecin, poslanec Kočiš, volala pani poslankyňa Jakabová, že aj spoločnosť v ktorej pracuje sa zapojí,nik iný sa z poslaneckých radov nepridal, zatiaľ, ale verím, že do 5. júna pribudnú ďalší…

To je všetko, čo vieme a čo sme našli, čo sme zozbierali. Nie je toho málo, úsudok si urobte vlastný. Je to vysvedčenie za prácu a aktivity za prvých 6 mesiacov.

Obzretie za prvým polrokom

To, čo sa deje si treba všímať a nedovoliť, aby sa to vracalo ako tie chrústy v prírode, ktoré majú vrchol každé štyri roky a medzitým driemu v pôde.

Na margo dialógov, ktoré sa vedú počas zasadnutí MsZ môžeme povedať iba toľko, že politika je o dialógoch. O normálnych dialógoch, polemikách, a áno, aj nesúhlasoch, ale vyargumetovaných.

Príklad: Odpoveď na otázku primátora mesta, ktorú položil pánovi poslancovi Baloghovi prečo chce meniť pôvodne navrhnutých členov Rady škôl bola, že lebo…Táto odpoveď je hodná odpovede škôlkára.
Okrem toho, jeho poznámka v čase zasadnutia MsZ, bod Rady školy, keď uviedol že sa nemá čas zaoberať Mestský zastupiteľstvom denno denne, lebo nie je zamestnanec MsÚ je zarážajúca, vzhľadom k tomu, že je volený a platený ako poslanec MsZ z daní občanov.
Rovnako nás v tomto bode zarazilo, že je poslancom 5. rok, je zamestnancom v inštitúcii, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľké Kapušany a pán poslanec si myslí, že je platený štátom. Nie, nie je. Je platený Mestom Veľké Kapušany, aj ako zamestnanec. 4 roky ako poslanec aj v predchádzajúcom volebnom období na to neprišiel, napriek tomu, že niekoľkokrát schvaľoval finančný rozpočet, hlasoval za neho a vyjadroval sa k nemu vo svojich blogoch. Článok tu.

Reči samozvaných charakterov spred volieb o tom, čo museli, musia a budú musieť, lebo inak Veľké Kapušany zmiznú a nastane v nich koniec sveta strácajú význam. Pochopili sme, že sú to iba rečičky na obalenie naozaj ťažko skrývanej a vlastne už nezakryteľnej skutočnosti o tom, že niektorým poslaneckým charakterom ide iba o moc a peniaze s jej vplyvom vyryžované.

Myslíme si ale, že hlúposť, zlobu, populistickú propagandu, demagógiu, lož a bezcharakterný primitivizmus možno vo Veľkých Kapušanoch poraziť inteligenciou a spojencov len uvítame.

Záver:

Ak by ste mohli položiť niektorým poslancom tri otázky, komu a ktoré by to boli?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov