Delegovanie členov do Rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany – Prečo chce niekto meniť to, čo funguje? (názorový článok)

Delegovanie členov do Rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany, videozáznam k tomuto bodu si môžete pozrieť tu – (čas – 3:25)

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc Rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

V každej Rade školy sú zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, ktorým môže byť Mesto Veľké Kapušany, alebo Košický samosprávny kraj.

Všetci poslanci obdržali návrh zriaďovateľa, ktorým je Mesto Veľké Kapušany a v ktorom boli uvedení navrhnutí členovia na delegovanie do jednotlivých Rád škôl za mesto. Návrh, ktorí poslanci obdržali v dostatočnom predstihu bol zostavený tak, že tými, ktorí pôsobili v jednotlivých Radách škôl sa nehýbalo, doplniť členov za zriaďovateľa bolo potrebné namiesto tých, ktorí odišli z radov poslancov.

Prvý pozmeňujúci návrh padol od pána poslanca Boczána (video : čas – 3:28)

V čase 3:29 sa prihlásil do diskusie pán poslanec Balogh, ktorý je učiteľom na Základnej umeleckej škole vo Veľkých Kapušanoch. Opýtal sa pána primátora, či pán primátor pozrel jeho návrh, ktorý mu zasielal večer pred zasadnutím MsZ.

Primátor mesta uviedol, že zo strany pani poslankyne Jakabovej bola na ustanovujúcom zasadnutí v decembri v roku 2018 požiadavka, aby materiály k nahliadnutiu boli zasielané včas, z dôvodu, aby mal každý dostatok priestoru na ich preštudovanie a prípravu na jednotlivé zasadnutia.

Pozn.redakcie – Pán poslanec asi na to, čo odznelo na ustanovujúcom zasadnutí zabudol a dokonca došiel na zasadnutie MsZ tak, že ani on sám nemal materiály, ktoré zasielal so sebou a z toho, ako reagoval očakával, že ich namiesto neho pripraví niekto iný…

Potom, ako pán poslanec Balogh našiel materiály vo svojom mobilnom telefóne, predostrel svoj návrh do Základnej školy P.O.Hviezdoslava, kde navrhol poslanca Mgr. Rožoka, seba – keďže on bol členom aj v predchádzajúcom období a žiadal z tých členov, ktorí boli spolu s ním členmi aj v predchádzajúcom období jedného vymeniť a navrhol pána Mareka Tótha. Tí dvaja, o ktorých sa vyjadril ako o Nándyovi a jeho manželke, sa volajú poslanec p. Kočiš a Ing. Kočišová.

Pozn. redakcie –
Tu musíme uviesť, že pán poslanec Balogh, spolu s pani Ing. Kočišovou a poslancom Kočišom, a štvrtým členom poslancom Kaplárom v predchádzajúcom volebnom období pôsobil v Rade školy ZŠ POH 4 roky. Práve namiesto pána poslanca Kaplára mal byť doplnený jeden člen. Kým sa pani Kočišová a pán Kočiš zasadnutí Rady školy svedomite zúčastňovali, pán poslanec Balogh viackrát chýbal, alebo odchádzal skôr a preto je pre nás nepochopiteľné, prečo chce meniť niečo, čo bolo funkčné, pretože v predchádzajúcom období ani raz neuviedol, nenamietal, že vníma, alebo vidí stret záujmov. Zároveň očakávame od poslancov, ktorí sú poslancami už druhé volebné obdobie a sedia na zastupiteľstvách za 70 Eur na hodinu, že sa budú vedieť aspoň adekvátne vyjadrovať smerom k svojím poslaneckým kolegom a predsedom Rád škôl a budú ich oslovovať tak, ako treba, pretože MsZ, ani Rada školy nie je park, ani bar, kde si môže dovoliť familiárne vyjadrovanie sa.

Rada školy ani pri jednej inštitúcii nie je rockové pódium, kde je nutné sa predvádzať. Je orgán, ktorý má svoju vážnosť, ktorý musí niekto viesť, v ktorom musí niekto zvolávať zasadnutia, písať zápisnice. Ing, Kočišová si túto povinnosť plnila svedomite celých osem rokov. Ak sa niekto nazdáva, že sa to dá naučiť za jeden rok, tak musím napísať, keďže viem o čo ide, že ťažko. Zaujímala by ma odpoveď, prečo chcel pán poslanec meniť niečo čo funguje, odpoveď pána poslanca ale na obdobnú otázku, ktorú dostal od pána primátora bola, že lebo…Ako v škôlke.

Vy, ktorí máte deti si to pamätáte, alebo to poznáte – Prečo?Lebo…

Nakoniec to odôvodnil tým, ako sme si už zvykli, že pár občanov mu to hovorilo v meste. Ktorí občania. Ak viete ktorí, dajte nám vedieť, ozvite sa nám, my žijeme tiež v tomto meste, dokonca autor tohto príspevku je členom v troch Radách škôl v našom meste, zvolili ho rodičia, ale nikdy ani jeden z nich, ani nikto iný ani nenaznačil, ani nenamietal, že má výhrady voči zostave pôsobiacej v Rade školy pri Základnej škole P.O.Hviezdoslava.

Začíname mať pocit milí čitatelia, že pán poslanec Balogh skrýva svoje nezmyselné návrhy za vás, za nás, za občanov a vyhovára sa na to, že mu ich predostierame my, pretože jasnú odpoveď na otázku, ktorí občania, ešte nedal nikdy…

Ďalší návrh bol Základná škola J. Erdélyiho (pretože maďarská škola, ako sa vyjadril pán poslanec existuje iba v hovorovej reči) – Škola mala mandát do roku 2020, ale on, citujem “eventuálne chcel odvolať delegovaných členov, ktorí majú mandát a vymeniť ich za nových poslancov, ktorí keby eventuálne chceli, dá sa zmeniť,”. Navrhol p. Hackovú, pána Mihóka, pána Kondása a Rudolfa Gabriho. Pri všetkej úcte k voličom pána Kondása – pán Kondás M.A, pretože ako sa ukázalo, titulom Ing, naozaj nedisponuje na posledných dvoch zasadnutiach MsZ nepovedal ani slovo, za celé hodiny a taktiež sa nezúčastnil ani jednej pracovnej porady zvolanej primátorom mesta. Čo by robil v Rade školy? Opäť len presedel čas?

Odôvodniť svoje návrhy nedokázal pán poslanec Balogh ani pri jednom návrhu.

Ako uviedol v čase 3:35 nemá čas sa denno denne zaoberať zastupiteľstvom, pretože nie je zamestnanec MsÚ.

Pozn. redakcie – Poslanec, ktorý je platený z našich daní a má 70 Eur na hodinu sa nemá čas zaoberať ani svojimi návrhmi. Nemá čas ich pripraviť včas, nemá čas ich vytlačiť a priniesť tak, ako sa patrí na poslanca MsZ, nemá čas porozmýšľať nad dôvodmi navrhnutých zmien, aby ich vedel patrične odôvodniť.

Na otázku primátora mesta, s koľkými predsedami Rady škôl komunikoval, s koľkými štatutármi Rady škôl konzultoval a zaujímal sa o to, ako títo ľudia vykonávali svoju činnosť nevedel odpovedať, rovnako neodpovedal ani na to, či vie o nejakom probléme, kvôli ktorému je potrebné meniť zostavy fungujúcich jednotlivých Rád škôl.

To, ako pán poslanec Balogh predostrel svoje návrhy, bolo, ako keby sa jednalo o nejaké paradajky na trhu a poďme z nich vyberať a meniť podľa toho, ktorá z nich do ktorej sorty patrí. Bolo to nedôstojné jednanie, pretože sa pohadzovali mená ľudí, ktorí nejakú dobre vykonanú prácu majú za sebou. Bolo to jednanie nie na tej úrovni, že sa posudzovala odbornosť, kto aký ma vzťah k jednotlivým inštitúciám a kto akú prácu vykonal, ale kto sa kde podľa pána poslanca Balogha hodí, lebo…

Novými členmi Rady školy pri ZUŠ sa stali p. Hrabčák a p. Rebreš.

V Základnej umeleckej škole sa schyľuje k voľbám riaditeľa Základnej umeleckej školy. Ako sa budú vedieť vyjadriť dvaja noví členovia, uvidíme…

Záver:

Na margo dialógov, ktoré sa vedú počas zasadnutí MsZ môžeme povedať iba toľko, že politika je o dialógoch. O normálnych dialógoch, polemikách, a áno, aj nesúhlasoch, ale vyargumetovaných. ”

Jeden bod – Delegovanie členov do Rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany riešili poslanci MsZ kvôli iniciatíve p. Balogha viac ako pol hodinu. Táto iniciatíva sa dala vyriešiť aj inak a skôr, ak by pán poslanec pracoval systematicky a bola z jeho strany ochota. Na túto skutočnosť upozornil aj primátor mesta.

Tak, ako sme uviedli v Názorovom článku o platoch poslancov – Niektorí poslanci nášho mestského zastupiteľstva svoje poslanie pretavili do role kontrolných orgánov, čo nie je problém, pretože ich úlohou je aj táto činnosť, ale väčšia časť tej energie, ktorú vkladajú do kontrolnej činnosti a toho, že menia a rozbíjajú to, čo je funkčné, by sa mohla využiť pri inej činnosti, ktorá by súvisela s rozvojom mesta – napríklad vypracovanie koncepčných plánov, hľadanie finančných zdrojov, z ktorých by sa mohli dané koncepčné plány zrealizovať.
Vieme, že mnohí poslanci dokážu diskutovať o všetkom. My ale nepotrebujeme iba hovorcov, ktorí nič konkrétne nepovedia, analytikov a teoretikov, ktorí nevedia urobiť nič užitočné pre ľudí.
Práca poslancov by podľa nás mala byť o službe pre občanov, voličov. 
Poslanci dostali od občanov povolenie sedieť na poslaneckej stoličke na ďalšie štyri roky a vysvedčenie za prvých 6. mesiacov nájdete tu.

Autorka článku je členkou Rady školy v Základnej umeleckej škole, volená rodičmi, je podpredsedníčkou Rady školy pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch – volená rodičmi, je predsedkyňou Rady školy v Gymnáziu – volená rodičmi, je predsedníčkou Rady rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole vo Veľkých Kapušanoch – volená rodičmi, je členkou Rady rodičovského združenia pri Základnej škole P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch a vykonáva funkciu hospodára – volená rodičmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov