Currently browsing category

Zasadnutia MsZ

Mesto Veľké Kapušany NIE JE TO ISTÉ, ako Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos

FB stránka Mesto Veľké Kapušany nie je stránka, ktorú spravujú zamestnanci Mestského úradu a kde dostanete odpovede na Vaše podnety, podklady, otázky od kompetentných osôb. Táto stránka nie je oficiálna stránka Mesta Veľké Kapušany.   Stránka Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos je stránka, ktorú spravujú zamestnanci Mestského úradu a Vaše …

Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

Poslanci MsZ schválili na zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2020 Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 2021. Ako to vyplýva z dôvodovej správy zverejnenej na webstránke Mesta Veľké Kapušany www.vkapusany.sk, bol tento plán práce na 1. polrok 2021 vypracovaný v spolupráci s hlavnou kontrolórkou a s vedúcimi oddelení Mestského …

12. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo dňa 08.12.2020

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 08.12 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Videozáznam si môžete pozrieť tu Rokovanie trvalo 2 hodiny a 10 minút 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – predkladá: …

Prečo zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch prekvapilo obsahom. Rozobrali sme článok Aktuality. Sk. Fakty, ale aj dlhy, ktoré sa nájomcom mestských bytov iba nabaľujú. Odpredaj, ktorý sa týka každého jedného občana vo Veľkých Kapušanoch

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo plánovaného rokovania sa uskutočnilo dňa 18.11.2020 o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. Program tu Videozáznam si môžete pozrieť tu Rokovanie trvalo 41 minút. Prerokovával sa jeden bod  – Zmena a doplnenie prílohy č. 1 v Uznesení č.99 zo dňa 28.8.2020. O čo ide? Odpredaj bytov vo …

Vkport.sk – nezrušíme! – Slovo štatutára Občianskeho združenia

Pre niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva sme sa stali nepriateľmi. Ale niežeby sme nimi skutočne boli. Tlak, ktorý sa snažili vyvinúť počas zasadnutia MsZ dňa 20. októbra 2020, poslanci Monika Jakabová a Rastislav Rožok považujem za tlak z pozície moci, ale poslanecká funkcia nie je funkcia, ktorá umožňuje všetko. Tá im bola prepožičaná …

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 20.10.2020

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 20.10.2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Videozáznam si môžete pozrieť tu Rokovanie trvalo 4 hodiny a 55 minút Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – …

Do 16. novembra môžete podať žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany pre rok 2021.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle nariadenia je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Veľké Kapušany v termíne do 15. novembra 2020. Nakoľko tento deň pripadá na deň pracovného voľna, termín podania sa predĺži do 16. novembra 2020 do 12.00 hod. Mesto Veľké Kapušany v zmysle Všeobecného záväzného …

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch – poslanci MsZ rozdelení do dvoch táborov

V prvej skupine boli poslanci, ktorí na základe obdŕžaného mailu požadovali informácie výlučne o verejnom obstarávaní, porovnávali dve firmy, ktoré sa súťaže zúčastnili, spochybňovali verejné obstarávanie a samotnú rekonštrukciu a súťaž. V druhej skupine poslanci pragmaticky poukazovali na to, aké je dôležité rekonštrukciu škôlky ukončiť v stanovenom termíne, nakoľko deti sú osem mesiacov doma a je …

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční dňa 07.10.2020 (www.vkapusany.sk)

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 07. októbra 2020 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania: 1. Otvorenie 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie naviac prác pri projekte „Rekonštrukcia …

Prečo prauda nie je pravda (názorový článok)

Dňa 2. 9. 2020 Aktuality. sk vo svojej relácii Ráno Nahlas, ktorú moderuje Braňo Dobšinský priniesli rozhovor s bezpečnostným analytikom venujúcim sa kognitívnej bezpečnosti Viktorom Breinerom. Celý rozhovor bol o sociálnych sieťach. O tom, ako na ich počiatku stála ilúzia o kultivácii spoločenského života, rozvíjania priateľstiev na diaľku či rozširovania si …

Prejsť na panel nástrojov