Currently browsing category

Zasadnutia MsZ

Mesto Veľké Kapušany zverejnilo údaje z Oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch za rok 2019, prinášame aj koľko zarobili poslanci mestského zastupiteľstva od roku 2018

Dňa 12.04.2021 boli zverejnené údaje Oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti  majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch – dostupnosť tu Prinášame aj Platy poslancov Mestského zastupiteľstva Poslanci Mestského zastupiteľstva v období od 12.2018 do 12.2020 spolu zarobili : 32 895,62 Eur Mgr. Attila Balogh : v roku 2018 zarobil 201,86 …

VZN č. 165/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2021

Dôvodovú správu predkladala Mgr. Emese Szomráki, referentka školského úradu v meste Veľké Kapušany. Z dôvodovej správy zverejnenej na webstránke mesta Veľké Kapušany www.vkapusany.sk vyplýva, že : Na základe oprávnenia obsiahnutého v zákone č. 596/2003 § 6 ods. 12 písm. c) Mesto Veľké Kapušany stanovuje výšku dotácie na jedného žiaka pre …

Občianska poriadková služba v meste Veľké Kapušany končí v júni 2021. Ako ďalej?

Ábel Ravasz, v čase návštevy mesta Veľké Kapušany bol splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a dňa 27. 02. 2019 mesto navštívil. Jednou z tém, ktorá sa vtedy komunikovala bol aj projekt MOPS – Miestne občianske poriadkové služby. Celý článok tu. 21. mája 2019 sme priniesli článok, kde sme informovali o tom, …

Schválené a realizované projekty v roku 2020

Implementácia schválených projektov a realizovaných projektov v roku 2020: 1. Názov projektu: Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného kultúrneho partnerstva a na zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt – projekt sa realizoval v spolupráci s mestom Nyiregyháza z MR.Projekt Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza …

Ktorí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch ukázali neodbornosť a nepripravenosť počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch?

Zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch už počas schvaľovania programu ukázalo neodbornosť a nepripravenosť poslancov Balogha a Rožoka. Poslanec Balogh žiadal stanovisko ohľadom materiálov, ktoré zaslal primátorovi mesta a v ktorých žiadal zmenu smernice a zaradiť tento materiál, ako jeden z bodov programu. Vzhľadom k tomu, že smernica je interný predpis, ako informoval zástupca primátora Boczan, …

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 17.03.2021

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 17.03.2021 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Pôvodný program mestského zasadnutia nebol schválený. Ktorí poslanci mestského zastupiteľstva ukázali neodbornosť a nepripravenosť počas zasadnutia mestského zastupiteľstva?  Videozáznam si môžete …

Samospráva – najnovší prieskum AKO

Podľa prieskumu, ktorý zverejnila agentúra AKO dňa 20. februára 2021 a ktorý bol vykonaný dňa 08. až 11. februára 2021 sú štyria z piatich Slovákov spokojní s prácou starostu či primátora počas pandémie koronavírusu. Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka, samospráva za tri dekády svojho fungovania dokázala svoj zmysel …

Mesto Veľké Kapušany NIE JE TO ISTÉ, ako Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos

FB stránka Mesto Veľké Kapušany nie je stránka, ktorú spravujú zamestnanci Mestského úradu a kde dostanete odpovede na Vaše podnety, podklady, otázky od kompetentných osôb. Táto stránka nie je oficiálna stránka Mesta Veľké Kapušany.   Stránka Mesto Veľké Kapušany – Nagykapos je stránka, ktorú spravujú zamestnanci Mestského úradu a Vaše …

Plán práce MsZ vo Veľkých Kapušanoch na 1. polrok 2021 (www.vkapusany.sk)

Poslanci MsZ schválili na zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2020 Plán práce Mestského zastupiteľstva na prvý polrok roku 2021. Ako to vyplýva z dôvodovej správy zverejnenej na webstránke Mesta Veľké Kapušany www.vkapusany.sk, bol tento plán práce na 1. polrok 2021 vypracovaný v spolupráci s hlavnou kontrolórkou a s vedúcimi oddelení Mestského …

12. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo dňa 08.12.2020

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 08.12 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania : Program tu Videozáznam si môžete pozrieť tu Rokovanie trvalo 2 hodiny a 10 minút 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – predkladá: …

Prejsť na panel nástrojov