Ďalší úspešný projekt Mesta Veľké Kapušany – Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch (copus – vkapusany.sk)

Dňa 18. marca sme priniesli pre našich čitateľov príspevok s názvom – Rýchla správa – Rómovia a Veľké Kapušany. Riešenie rómskej problematiky.

Informovali sme o návšteve splnomocnenca vlády pre SR pre rómske komunita Ábela Ravasza, ktorá nebola náhodná a uskutočnila sa po viacmesačnej príprave na základe podnetu od vedenia mesta Veľké Kapušany. 

Témy na stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómsku problematiku sa riešili nasledovné :  

  1. Terénna sociálna práca – pokračovanie projektu
  2. Projekt MOPS – Miestne občianske poriadkové služby
  3. Projekt – Prestupné bývanie 
  4. Projekt – Pitná voda
  5. Projekt – Cesta na trh práce
  6. Kanalizácia, Pozemná komunikácia, Materská škola

Úspešný projekt Mesta Veľké Kapušany – Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch

Po prvých dvoch úspešných projektoch na rozvoj a podporu zamestnávania v meste, ktorými sú Opatrovateľská služba v meste Veľké Kapušany s dvadsiatimi opatrovateľkami a Projekt inklúzie v materských školách, vďaka ktorému sa zamestnali dve pedagogické asistentky, jedna špeciálna pedagogička a jedna sociálna pracovníčka, bol v krátkom čase po nich úspešne schválený aj ďalší projekt s názvom: Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch.

V rámci projektu Občianska poriadková služba vo Veľkých Kapušanoch budú zamestnaní ôsmy pracovníci miestnej občianskej poriadkovej služby(ďalej len „MOPS“) a po dobu 24 mesiacov budú tzv. predĺženou rukou mestskej polície a preventívne pôsobiť v tých častiach mesta, kde je zaznamenaný zvýšený výskyt protispoločenskej činnosti. Cieľom tohto úspešného projektu je, aby prácou, ktorú budú vykonávať zreteľne prispeli k ochrane verejného poriadku v meste, k ochrane majetku mesta a obyvateľov, aby výrazne prispeli k ochrane životného prostredia, pomáhali deťom, seniorom a všetkým občanom mesta Veľké Kapušany a v neposlednom rade budú nápomocní aj pri zvyšovaní úrovne sociálneho dialógu medzi rómskymi a nerómskymi občanmi nášho mesta.

Vieme, že nelegálne skládky sú problémom v mnohých častiach mesta Veľké Kapušany a majú negatívny dopad nielen na životné prostredie, prírodu, ale aj na vzájomné spolunažívanie. Tento problém, ale aj problémy týkajúce sa hygieny, zdravotného stavu, výskytu možných chorôb a epidémií v lokalitách marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) sa môže eliminovať tým, že MOPS bude pôsobiť priamo v teréne a úzko spolupracovať predovšetkým s mestskou políciou, ale aj s miestnou samosprávou, obyvateľmi MRK, komunitnými pracovníkmi (vrátane komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy), s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s asistentmi učiteľa, s obvodným oddelením PZ SR a s Policajným zborom SR vo všeobecnosti, so štátnou správou, s miestnym zdravotným strediskom, so Záchrannou zdravotnou službou, s Hasičským a záchranným zborom SR a s inými pomáhajúcimi inštitúciami.

Veľmi dôležitou funkciou MOPS bude spolupráca s rodičmi detí z komunity MRK ako aj s učiteľmi a inými pracovníkmi školy. Dôraz sa bude klásť na dodržiavanie školského poriadku, riešenie záškoláctva a disciplíny v škole, ale aj v domácom prostredí vo všeobecnosti. Tu sa bude MOPS zameriavať na počet vymeškaných hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou a na iné problémy týkajúce sa výchovy a vzdelávania. V rámci udržiavania bezpečnosti a verejného poriadku budú pracovníci MOPS usmerňovať deti pri presune do jednotlivých škôl a v prípade potreby ich sprevádzať. Veríme, že práve spustením projektu MOPS sa spustí aj budovanie postupnej zmeny a nachádzanie spoločných riešení na miestne problémy a posilní sa spolupráca a partnerstvo medzi lokálnymi subjektmi v meste Veľké Kapušany.

Projekt je podporený Ministerstvom vnútra SR, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje vo výške 196.293,89 Eur. Spoluúčasť mesta predstavuje 5% t.j. vo výške 9.814,69 Eur.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Zdroj: (vkapusany.sk, Copus)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov