4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch v roku 2019

Štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019 bolo zvolané primátorom mesta dňa 27.06.2019 so začiatkom o 13:00 hodine a uskutočnilo sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva trvalo 3 hodiny a 40 minút.

Prinášame vám videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Pôvodný plán programu zasadnutia je k nahliadnutiu tu: program

 1. Otvorenie (video 0:00), Schválenie programu (video 0:00:34)
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice (video 0:01:02)
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29.05.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video 0:02:32)
 4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva -predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva (video 0:06:11) – komisia športu – video 0:06:31, komisia finančná – video 0:11:15, komisia výstavby – video 16:03, komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky video 1:00:27, komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná – video 1:04:58)
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video 1:07:33)
 6. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2018 Správa audítora za rok 2018 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (video 1:10:43)
 7. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (video 1:14:40) Úprava rozpočtu mesta Veľké Kapušany na rok 2019 Primátor mesta Veľké Kapušany z výjazdového zasadnutia vlády SR prináša mestu Veľké Kapušany 175 000 Eur
 8. Protest prokurátora č. Pd 99/19/8807-2 zo dňa 16.05.2019 k VZN mesta Veľké Kapušany č. 93 o verejnom poriadku a čistote v meste – predkladá: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta (video 2:15:35)
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 156/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Veľké Kapušany č. 150/2019 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia (video 2:20:43)
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 157/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia (video 2:25:35)
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 158/2019 o zriaďovaní, organizácií a prevádzke zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa/detské jasle/ – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia (video 2:48:17)
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na obdobie od 01.07.2019 – 31.12.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (video 3:01:39)
 13. Plán práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve na II. polrok 2019. – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva (video 3:03:38)
 14. Diskusia (video 3:04:40) – v čase 3:28:58 si môžete pozrieť vyjadrenie redaktorky vkport.sk k vlogu pána poslanca Balogha, ktorý natočil a zverejnil.
 15. Záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov