Prečo zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch prekvapilo obsahom. Rozobrali sme článok Aktuality. Sk. Fakty, ale aj dlhy, ktoré sa nájomcom mestských bytov iba nabaľujú. Odpredaj, ktorý sa týka každého jedného občana vo Veľkých Kapušanoch

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo plánovaného rokovania sa uskutočnilo dňa 18.11.2020 o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Program tu

Videozáznam si môžete pozrieť tu

Rokovanie trvalo 41 minút.

Prerokovával sa jeden bod  – Zmena a doplnenie prílohy č. 1 v Uznesení č.99 zo dňa 28.8.2020.

O čo ide?

Odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta na ul. Zoltána Fábryho blok č. 96,98,99 a na Sídl. P.O.H. 56/96, 58/103, 58/104.

Ako to prebiehalo:

V roku 2020 sa odpredajom bytov Mestské zastupiteľstvo zaoberalo prvýkrát dňa 28.08.2020 v bode č. 10. Mestské zastupiteľstvo vtedy súhlasilo s odpredajom pozemkov a bytov formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu kúpnu cenu 357 600,- eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom a zároveň schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Za predaj bytov a pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže hlasovali všetci 12. poslanci.

Hlasovanie: (uznesenie č. 99) Za 12 poslancov: Bc. Ferdinand Kočiš, Ján Vetrecín, Mgr. Attila Balogh, DIS.art., PhDr. Hajnalka Hack, Ing. Monika Jakabová, Mgr. Rastislav Rožok, JUDr. Ferenc Boczán, Milan Hrabčák, Mgr. Ladislav Papp, M.A. Róbert Kondás, Ing. Viktor Šimko, Mgr. Gábor Mihók.

Ďalšou podmienkou, ktorú odhlasovali bolo, že ten kto obytné domy kúpi, musí do dvoch rokov od podpísania kúpnej zmluvy ponechať nájom všetkým nájomníkov za takých podmienok, aké sú v čase odpredaja.

Ďalšou podmienkou ktorú odhlasovali bolo, že ten kto kúpi obytné bloky, tak do piatich rokov od kúpy musí previesť kompletnú rekonštrukciu obytných blokov.  

Následne na to dňa 16.11.2020 vyšiel článok v Aktuality.sk, autorom ktorého je redaktor Martin Odkladal. Celý článok s názvom – Radnica vo Veľkých Kapušanoch po otázkach Aktuality.sk zrušila predaj mestských bytov nájdete kliknutím tu

Obchodná verejná súťaž po 20.08.2020 keď mestské zastupiteľstvo schválilo predaj bytov bola vyhlásená prvýkrát takto – Súťažné podklady si záujemcovia mohli prevziať osobne na adrese: Mestský úrad Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Veľké Kapušany, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod., najneskôr však do 30.09.2020. Lehota na predkladanie návrhov bola určená do 30.10.2020. Vyhodnotenie predložených návrhov malo byť uskutočnené do 16.11.2020. (zdroj : www.vkapusany.sk)

V článku Aktuality. sk bolo uvedené, že podmienky obchodnej verejnej súťaže boli diskriminačné, pretože zvýhodňovali len lokálnych uchádzačov. Čiže – neboli zverejnené na webstránke mesta, ale každý záujemca si ich mohol prevziať osobne.

Právne stanovisko dvoch právnikov, ktoré si naša redakcia vyžiadala od Mesta zákonnými postupmi bolo nasledovné:

9.12.2020 požiadavka o stanovisko právnika: Mesto Veľké Kapušany obdržalo od reportéra aktuality.sk Martina Odkladala žiadosť o poskytnutie informácii týkajúcich sa odpredaja obytných blokov na sídlisku P.O.H. 56/96, 58/103, 58/104 a na ulici Zoltána Fábryho blok č. 96, 98, 99 vo vlastníctve Mesta Veľké Kapušany, v ktorej figurovali aj nasledovné otázky:

„Prečo ste v rámci súťaže uviedli podmienku, že si pre ostatné súťažné podklady treba prísť osobne na obecný úrad Veľké Kapušany a podľa ďalšieho bodu 4 sa súťaže môžu zúčastniť len FO a PO, ktorí si tieto ostatné podklady osobne vyzdvihnú. Ide o jednoznačné porušenie zákona. Je si mesto vedomé, že porušilo platnú legislatívu? Zastaví mesto tento predaj, keďže evidentne porušilo pravidlá verejnej súťaže?“

Stanovisko prvé. – právne je to v poriadku za predpokladu , že mesto odôvodní objektívnu potrebu vyzdvihnutia si ostatných súťažných podkladov ( špecifickosť, objem , spôsob a pod. )

Stanovisko druhé : Po preskúmaní súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže zo dňa 27.08.2020, námietok resp. upozornenia na porušenie pravidiel verejnej súťaže a aplikáciou ustanovení Obchodného zákonníka o verejnej obchodnej súťaži ako aj zákona o majetku obcí v časti spôsobu scudzovania resp. nakladania s majetkom mesta podávam k veci toto stanovisko: Podmienky obchodnej verejnej súťaže musia byť zverejnené vhodným spôsobom, tým kto súťaž vyhlasuje čo jednoznačne vyplýva z ust. § 282 ods. 1, 2 ObchZ.  Z výkladu tohto ustanovenia vyplýva, že musia byť zverejnené vhodným spôsobom všetky teda úplné podmienky vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Stanovenie podmienky poskytnutia ostatných súťažných podmienok, ako je to zakotvenie v bode 3 predmetného oznámenia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže je v rozpore so zákonnou podmienkou zverejniť všetky podmienky súťaže vhodným spôsobom. Nie je možné vyhlasovateľom si vyhradiť právo na zverejnenie časti  súťažných podmienok, iba tým spôsobom a tomu záujemcovi, ktorý sa osobne dostaví na určené miesto, v danom prípade na mestský úrad. Môj návrh je taký, že túto verejnú obchodnú súťaž treba zrušiť, vypísať novú so zverejnením všetkých súťažných podmienok tak, aby každý záujemca sa mohol s týmito oboznámiť rovnakým spôsobom. V novej verejnej obchodnej súťaži navrhujem v úvode citácie o oznámení vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže mimo zákonných ustanovení Obchodného zákonníka uviesť aj konkrétne uznesenie Mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo konkrétny spôsob predaja majetku mesta ako aj súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Aktuality ďalej v článku uvádzajú – Niektorí obyvatelia videli snahu vedenia ušiť zákazku na mieru len vybranému záujemcovi. Viacerí ľudia v meste si kládli otázku, prečo chce radnica predávať tieto nehnuteľnosti v celku jednému záujemcovi namiesto toho, aby ich radšej predala jednotlivo priamo obyvateľom, ktorí by mali o ne záujem. (pozn.redakcie – o nich, nie o ne.)

 – Niektorí obyvatelia sú veľmi široký pojem. K niektorým obyvateľom patrí aj p. Fecko Michal, neúspešný kandidát v komunálnych voľbách v roku 2018, ktorý pred mimoriadnym zasadnutím MsZ dňa 18.11.2020 kde sa opätovne mal prerokovávať odpredaj bytových domov na sídlisku P.O. Hviezdoslava a na ulici Zoltána Fábryho rozdal tam žijúcim občanom pozvánky na mimoriadne zasadnutie s letákmi, že vedenie mesta im chce byty predať nad hlavou. To sme sa dozvedeli od niektorých obyvateľov. Použili sme rovnakú metódu, ako redaktor Aktualít.

Aktuality. Sk následne uviedli v názve odseku, že o kúpu sa zaujímal iba jeden uchádzač a bol koniec tendra. Následne článok pokračuje hneď v druhej vete tým, že o kúpu bytoviek prejavili záujem dvaja uchádzači, ale ponuku nakoniec podala iba jedna firma a že obavy niektorých kritikov sa tak čiastočne naplnili, keďže jediným záujemcom je firma PKA Development, ktorá patrí známej miestnej rodine Kačmárikovcov. Ich firmy pôsobia v oblasti nehnuteľností v tamojšom regióne.

V našom malom meste, kde žije približne 9000 obyvateľov je známou miestnou rodinou každá rodina. Nežijeme v Bratislave, ani v Košiciach. Poznáme sa všetci. Každá jedna rodina sa poznáme. Prečo kritici neupovedomili akúkoľvek inú firmu, ak vedeli že prebieha verejné obstarávanie na odpredaj bytových domov, aby sa mohli o kúpu uchádzať sme sa nedozvedeli. Mená kritikov nepoznáme, ale…

Článok bol na Aktualitách zverejnený dňa 16.11.2020 o 00:20 hod. 16.11 2020 o 7:30 hod. bol zverejnený na stránke, ktorú spravuje Michal Fecko s nasledovným dodatkom.

18.11.2020 zasadalo zastupiteľstvo MsZ. Videozáznam nájdete tu

Podmienky o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže boli zmenené. Okrem iného bolo do nich zapracované aj to, že súťažné podklady je možné si prevziať osobne, ale sú k dispozícii aj na webovej stránke vyhlasovateľa. Lehota na predkladanie návrhov je do 4.12.2020. Vyhodnotenie predložených návrhov bude 08.12.2020.

Hlasovanie: Za 8 poslancov: Ján Vetrecín, PhDr. Hajnalka Hack, Mgr. Rastislav Rožok, JUDr. Ferenc Boczán, Milan Hrabčák, Mgr. Ladislav Papp, Ing. Viktor Šimko, Mgr. Gábor Mihók, Zdŕžali sa 2 poslanci: Bc. Attila Balogh, DIS. art., M.A. Róbert Kondáš, Neprítomná p. poslankyňa Ing. Jakabová Monika.

Prečo Samospráva Veľké Kapušany byty predáva.

(pozn. redakcie – samosprávu tvorí primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. Primátor nehlasuje. Vedie zasadnutie. Hlasujú poslanci mestského zastupiteľstva.)

Problém nájomného bývania rieši Samospráva približne 8 rokov. Pri prvom riešení problému sa zaoberali myšlienkou rekonštrukcie, kde si vyčíslili rekonštrukciu na sumu 250 000 Eur. Mesto v tej dobe financie na takúto rozsiahlo rekonštrukciu nemalo. V roku 2016 sa pracovalo s myšlienkou, aby sa tie najviac poškodené bytové domy dali zbúrať. Mesto si dalo vypracovať záväzný posudok na zbúranie bytovky. V tom čase by zbúranie najviac poškodených bytov vyšlo na 81 000 Eur. Ani táto alternatíva ale neprichádzala do úvahy z dôvodu nedostatkov financií.

Následne v roku 2016 pri záverečnom účte Mesta boli vyčíslené všetky dlhy, ktoré mali nájomníci v týchto bytoch na nájmoch a boli to dlhy, ktoré nebolo možné nijakým spôsobom dobiť. Dlhy a peniaze, ktoré Mesto od týchto nájomcov nikdy neuvidí.

Dlhy na nájomných bytoch

Dňa 28.04. Uznesením č. 122 bolo na mestskom zastupiteľstve odpísaných 296 900 Eur. K decembru 2019 už po odpísaní takmer 300 000 Eur. boli dlhy opäť opäť vo výške 102 000 Eur. K 18.11.2020 je dlh navýšený na 141 000 Eur. Všetko sú to dlhy, ktoré sú neuhradené nájomcami.

Na porovnávanie bytov v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch upozornil na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslancov mestského zastupiteľstva aj primátor mesta. Zároveň poznamenal, že je nefér ako sa medzi obyvateľmi šíria nekalé informácie a že k dispozícii sú aj statické posudky, ktoré hovoria o tom, ako sú byty pomaly neobývateľné.

Na fotkách sú podkrovia, strechy, pivnice, spoločné priestory, holubí trus, ktorý stojí nemalá peniaze na likvidáciu, balkóny, kde na mnohé z nich už je zákaz vychádzania, ktorý samozrejme tam žijú obyvatelia nerešpektujú.

Podľa p. Fecka tak, ako to uvádza na fotke vyššie sú tieto bytovky hodné na to, aby sa porovnávali s jednoizbovými bytovkami v Košiciach ktoré sa predávajú za sumu 120 000 Eur tak ako to je na fotografii vyššie.

Fotka, ktorá bola zverejnená Aktuality. sk.

Poznámku na mimoriadnom zasadnutí mal aj p. poslanec Balogh, ktorý bol za to, aby sa byty predávali osobitne, alebo aby byty zrekonštruovalo mesto, lebo mal obavy že sa zvýši nájomné, ak sa celé bytové domy dostanú do vlastníctva jedného majiteľa.

Subjektívny názor – u nás, kde bývam prebieha na bytovom dome rekonštrukcia. Správcom je spoločnosť Mibyt, ktorá spravuje takmer 80 percent bytových domov v meste. A tiež nepíšeme o firme známej rodiny v meste. Byty, ktoré spravuje táto spoločnosť máme v osobnom vlastníctve, ale za rekonštrukciu bytového domu platíme my. Už rok pred začatím rekonštrukcie sme museli dvihnúť odvody do spoločného fondu a následne vybrať pôžičku, čím sa poplatok za bývanie navýšil o niekoľko desiatok Eur a budeme pôžičku splácať veľmi dlho. Neviem si na ul. Zoltána Fábryho a na Sídl. POH nič také predstaviť. Žeby sa Mesto pustilo do rekonštrukcie a navýšilo nájomcom nájomné, lebo niektorí nie sú schopní splácať ani teraz a zároveň nechápem, prečo by z rozpočtu mesta mali byť rekonštruované mestské byty v ktorých sú mnohí neplatiči a zároveň by im nemalo byť zvýšené nájomné. Prečo? Toto za diskriminačné by som považovala ako občan ja. Veď aj za tých 300 000 Eur, ktoré sa im na zasadnutí MsZ odpísalo sme mohli mať ohradené všetky kontajnerové stanovišťa v meste, napríklad.

Správcovská spoločnosť Mibyt sídli v susedstve bytových domov, ktoré sú určené na predaj a podľa niektorých obyvateľov, ktorí v týchto bytoch bývajú sú zamestnanci tejto spoločnosti v konflikte s niektorými nájomcami, ktorí sťažujú správaním prácu zamestnancov.

Ešte raz si pripomeňme, ako hlasovali poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí dňa 18.11.2020:

Za 8 poslancov: Ján Vetrecín, PhDr. Hajnalka Hack, Mgr. Rastislav Rožok, JUDr. Ferenc Boczán, Milan Hrabčák, Mgr. Ladislav Papp, Ing. Viktor Šimko, Mgr. Gábor Mihók Zdŕžali sa 2 poslanci: Bc. Attila Balogh, DIS. art., M.A. Róbert Kondáš, Neprítomná p. poslankyňa Ing. Jakabová Monika.

Kto za čo bojuje nevieme. To, proti komu sa bojuje už vieme.

Kto je zdrojom, alebo dokonca spojkou možno aj cez niekoho iného pre redaktora Aktuality.sk Martina Odkladala?

Článok Skrachovaný kráľ Tokaja potichu rozbehol biznis s citlivými informáciami ktorý v Aktualitách vyšiel dňa 24.11.2020 o 00:00 hod. ktorého autorom je redaktorom Martin Odkladal si môžete prečítať tu

V článku sa venuje firme, ktorú vlastní syn Štefana Duča a ktorá má za úlohu správu registratúry. V článku poukazuje na to, že aj Mesto Veľké Kapušany je jednou zo samospráv, ktoré využívajú firmu syna Duča. Podľa ministerstva vnútra „Mestá a obce nemajú stanovené osobitné podmienky na výber miesta uloženia. Správu registratúry, ukladanie registratúrnych záznamov a vyraďovanie registratúrnych záznamov si prevažne zabezpečujú vlastnými silami a prostriedkami,“ uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra. Aj keď Dučova firma neporušuje priamo žiadny zákon, rezort vnútra dodal, že samospráva, ako aj ďalšie verejné inštitúcie by si mali preveriť všetky náležitosti o firme, ktorá im zabezpečuje skladovacie priestory na ich dokumenty, prípadne ich skartuje.

Táto firma zabezpečuje správu verejných dokumentov aj pre ďalšie iné mestá, obce či dokonca aj iné verejné inštitúcie na východe Slovenska, ktoré si ukladajú listiny v tejto spoločnosti.

Prečo sa ale v pokračovaní článku spomínajú opäť Veľké Kapušany a dokonca primátor mesta, ktorý konal rovnako ako ďalší iní primátori obcí na východnom Slovensku a dokonca iné verejné inštitúcie?

Lebo redaktorom je Martin Odkladal z Aktuality.sk.

p. Fecko mal článok aj so svojimi myšlienkovými pochodmi na svojej stránke hneď ráno podobne, ako predchádzajúci článok o bytových domoch.

 Vzhľadom ale k tomu, aké nepresné a nepravdivé informácie podsúval p. Fecko už v minulosti na ktoré sme upozornili by sme my informácie od neho určite nechceli. Ani keby boli zadarmo. Napríklad v článku Prečo prauda nie je pravda, ktorý si môžete prečítať tu.

Či ich už podsúva priamo on, alebo niekto iný nevieme, pretože Duč sa v článkoch redaktora Aktuality.sk Martina Odkladala spomína aj v súvislosti s kauzou, kde figuruje iný občan Veľkých Kapušian Attila Iľko, napríklad Skrachovaný kráľ Tokaja robil podvody a neplatil dane. Súd o dobré meno vyhral. Článok tu

A Attila Iľko, ako vieme, prišiel o poslanecký mandát vo Veľkých Kapušanoch potom, ako sa dopustil trestného činu pytliactva. Viac tu

Na záver – Mesto Veľké Kapušany riešilo podobne ako iné obce a verejné inštitúcie na východnom Slovensku firmu, kto bude mať na starosti registratúru, ktorá vyplynula zo zákona niekedy v roku 2014 alebo 2015. Majiteľom firmy je Duč mladší. Jeho otec Duč starší bol odsúdený 9.12.2019, keď mu súd vymeral 10 rokov za mrežami a pokutu 100 000 Eur. Jedným z redaktorov Aktuality.sk, kde sa píše o odsúdení Duča staršieho je Martin Odkladal. Prečo sa ale ozval iba teraz a na podnet koho…?

A ešte jeden výmysel p. Fecka, ktorý sa hrá na investigatívca a má vytvorenú stránku Mesto Veľké Kapušany, pričom táto jeho stránka nie je oficiálnou stránkou Mesta Veľké Kapušany:

Včera dostal podnet, kde p. Anna žiada pomoc kompetentných.

Zahral sa na kompetentného, kde zverejnil nepravdivú informáciu. A pritom stačilo tak málo, dvihnúť telefón, upozorniť na problém MsÚ, alebo len zverejniť na www.vkapusany.sk v sekcii otázky a odpovede, alebo využiť mobilnú aplikáciu na webstránke mesta cez ktorú sa okamžite podnet posunúť na riešenie.

Prečo klame? Ak by sa informoval, alebo by bol kompetentný odpovedať tak by vedel, že už viac ako rok Mesto nemá správcov detských ihrísk kvôli nedostatku financií a teda ani žiadnu zodpovednú osobu a môže sa spoliehať jedine na pomoc od svojich vlastných občanov.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov