Prečo tisícky rokov stará morálka zavzdychala (názorový článok)

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Veľké Kapušany predložila na zasadnutí mestského zastupiteľstva Ing. Monika Jakabová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch Videozáznam (2:45:28)

Ako informoval primátor mesta Peter Petrikán, materiál na Mestský úrad došiel od pani poslankyne Jakabovej. Primátor mesta a zástupca primátora mesta sa materiálom zaoberali, pripravili si pripomienky a zároveň primátor mesta navrhol poslancom mestského zastupiteľstva, aby návrh Etického kódexu, ktorý predložila poslankyňa Jakabová pripomienkovali.

Zo strany zástupcu primátora Ferenca Boczána bolo predložených v tomto bode niekoľko pripomienok, ktoré sa týkali formálnej stránky, gramatickej a štylistickej  stránky a navrhol opravy.

Pripomienku k bodu č. 1 mal aj primátor mesta. Pripomienka sa týkala sľubu primátora a sľubu poslancov, pretože sľub je zákonom daný.

Pozn. redaktora – Ústava SR a zákony sú najvyššou právnou normou v Slovenskej republike, čo znamená, že všetko to, čo je zákonom dané, je viac, ako to čo obsahuje dokument mesta – napr. VZN, Smernica, akýkoľvek iný dokument schválený mestským zastupiteľstvom.

Pani Jakabová, ako predkladateľka Etického kódexu súhlasila s pripomienkami pána Boczana, ktoré sa týkali gramatických a formálnych chýb, ale opätovne navrhla tak, ako to bolo v pôvodnom návrhu, aby sa do Etického kódexu vložil sľub a predovšetkým z toho dôvodu, aby občania vedeli, aký sľub poslanci skladali.

Pozn. red. „Sľub poslanca pre občanov nemá žiadnu váhu. Sľubom sa majú riadiť poslanci, nie občania a majú sa ním riadiť tak,  aby aj ten občan, ktorý sľub nepozná mal jasno v tom, že každý poslanec koná tak ako má. Predovšetkým čestne a dodržiava Ústavu SR, zákony, VZN a uplatňuje podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Občania nepotrebujú sľub na papieri, ale potrebujú reálne skutky. So sľubmi je to asi tak, ako s vysokoškolskými titulmi. Ten, kto si na nich zakladá, presviedča iných, že ho má, zrejme vie prečo a ten, kto ho má, ale nepresviedča, aj tak počas komunikácie s takým človekom je každému jasné, že titul má.“  

Ďalší bod, ktorý je tiež zahrnutý v zákone SR  a bol z neho prekopírovaný do návrhu etického kódexu sa týkal majetkových priznaní. Každý poslanec má zo zákona vyplývajúcu povinnosť do 31. marca podať majetkové priznanie, nič sa na tom nezmení ak to bude, prípadne nebude zahrnuté v etickom kódexe, pretože zákony platia a musia sa dodržiavať.

Pri návrhu etického kódexu v bode 2, nás zaujal článok, citujeme : „primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať za svoje rozhodnutia a konanie,  pričom nebudú zneužívať svoj mandát  priamo, ani nepriamo na uprednostňovanie svojich osobných záujmov, ich blízkych osôb s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit z rozpočtu mesta“Názorový článok o žiadosti finančného príspevku pre OZ, ktorého je štatutárom jeden z poslancov a nepodal žiadosť včas, nájdete tu.

Pani Jakabová ďalej uviedla, že každé mesto má Etický kódex a pri jeho návrhu vychádzala zo skúseností z iných obcí pričom všetky obce majú v Etickom kódexe upravenú aj volebnú kampaň.

Pozn. red. Volebná kampaň je ale tiež upravená zákonom SR z čoho vyplýva, že každý kandidát, bez rozdielu či etický kódex vezme na vedomie alebo nie, musí zákon rešpektovať a riadiť sa ním.

Pozn, red. „Počas predkladaní návrhu Etického kódexu na zasadnutí mestského zastupiteľstva sme nadobudli dojem, že návrh Etického kódexu vznikol tak, že sa otvorilo niekoľko zákonov a stlačilo ctrl c a ctrl v a následne sa otvorilo niekoľko ďalších Etických kódexov z rôznych iných miest a urobilo sa to isté. Stlačilo ctrl c a ctrl v. Ak by teda prekladateľka dostala za úlohu na niektorej z vysokých škôl vypracovať Etický kódex, skúškou by neprešla. Kontrolný systém by zistil zhodu a známka by bola E alebo Fx.“

Poslanec Šimko sa opýtal, akú právnu váhu má predložený návrh Etického kódexu, odpoveď bola, že Etický kódex nemá žiadnu právnu váhu, nie je možné nikomu prikázať, aby sa ním riadil.  

V ďalšej časti pri tomto bode nás zaujalo, ako pani Jakabová a pán Rožok uistili prítomných o tom, že majú čisté svedomie a nevynechávali by z Etického kódexu nič.

Reagoval aj pán poslanec Balogh, ktorý Etický kódex vníma ako signál smerom k voličom, ale podľa neho, citujeme : „nie je to nič strašné a vážne.“

Podľa primátora mesta je Etický kódex vážny dokument, pretože sa týka morálky a tiež uviedol, že Veľké Kapušany by nemali kopírovať iné mestá. Mali by mali mať vlastný Etický kódex na ktorý bude naše mesto hrdé a podľa ktorého sa budú všetci skutočne aj riadiť.

Návrh Etického kódexu poslankyne Jakabovej dňa 25. 9. 2019 neprešiel na zasadnutí neprešiel.

Čo je vlastne Etika?

Najlepší výklad uviedla Monika Vitanyi : Etika je praktická filozofia, Etika je morálka, Etika je mravnosť, Etika je teoretická reflexia morálky, Etika je veda o ľudskom konaní, Etika je náuka o dobre, Etika je hľadanie dobra v individuálnom i sociálnom živote, Etika je konanie v súlade s pravým charakterom konania.

Tá istá autorka zadefinovala aj to, čo Etika nie je : Etika nie sú pravidlá, Etika nie je estetika, Etika nie sú normy, Etika nevychádza z náboženstva, Etika nie je boj za vyššie hodnoty, Etika nie je fráza , ktorou sa formálne oháňame, Etika nie je moralizovanie, Etika nie je altruizmus ani sebaobetovanie, Etika nie je pasívne znášanie utrpenia.

Pozn. red. „ K návrhu etického kódexu mi napadla počas zasadnutia mestského zastupiteľstva iba jedna jediná myšlienka. Filozofa I. Kanta – „Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon v nás.“ Ten, kto má čisté svedomie, čistý úmysel nepotrebuje Etický kódex. Nepotrebuje podpísať papier a presviedčať občanov o tom, aký je morálny. Pretože všetky morálne hodnoty pramenia z jeho podstaty, z jeho konania a z jeho bytia nezávisle od podpísaného Etického kódexu. Z toho, čo v sebe má.“

Čo na záver?

Dobrá politika sa kedysi robila z dôvodu presadiť dobré ideály. Po návrhu Etického kódexu nadobúdame dojem, že sa robí z dôvodu presadiť seba.

Život bez ideálov je ale ako bábovka bez cukru, polievka bez soli a šampus bez bubliniek.

V podstate iba odpad…

Kto sa chce presadiť, nech sa presadzuje prácou, ale nie skandovaním hesiel v duchu, že ja mám čisté svedomie, že je to kvôli občanom, aby občania vedeli.

Ako sme písali už v iných názorových článkoch  práca poslancov by podľa nás mala byť o službe pre občanov, voličov. O službe reálnej. Ich úlohou by malo byť dosiahnutie nejakého politického cieľa a ten by mal aspoň na oko slúžiť občanom.

V prípade Etického kódexu, aby občania vedeli a videli, to presvedčivé nie je. Zvlášť v dobe, keď sa čaká na navýšenie finančného rozpočtu kvôli schváleniu finančného príspevku pre OZ, ktoré zastupuje p. poslanec Balogh. Veď nesplnil podmienky dané VZN mesta, ktoré je vlastne zákonom nášho mesta a že prečo tisícky rokov stará morálka nad návrhom Etického kódexu vzdychá…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov