Žiadosť o poskytnutie dotácie 1500 eur pre OZ K.O.P.U.S. (názorový článok)

OZ K.O.P.U.S. je občianskym združením, ktoré zastupuje poslanec mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, Attila Balogh.

V roku 2018 OZ K.O.P.U.S. získalo z mestského rozpočtu dotáciu vo výške 1100 eur, na usporiadanie Christmas Party a Copus charity. Tieto informácie sú verejné. Nájdete ich na webstránke mesta Veľké Kapušany. Dotáciu za O.Z. K.O.P.U.S. žiadal samotný poslanec Attila Balogh a tá mu bola poskytnutá. Vyúčtovanie dotácie bolo potrebné odovzdať do 31.12.2018. Zmluva bola zverejnená dňa 19.7.2018.

Christmas party sa uskutočnila 28. decembra 2018, v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkých Kapušanoch a vstupné bolo na osobu 3 eur.

Ako sa dotácie poskytujú.

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu podať: Právnické a fyzické osoby- podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú obyvateľom mesta všeobecne prospešné služby, čiže aj všetky občianske združenia, riadne registrované a pôsobiace majú možnosť každoročne  podľa   Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 131/2015  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany požiadať o poskytnutie dotácie z mestského rozpočtu.

Tieto dotácie je potrebné požiadať žiadosťou o poskytnutí dotácie. Na web stránke mesta môžu zástupcovia jednotlivých organizácií nájsť tlačivo na to určené. Žiadosti sa posielajú do troch komisií, ktorá sa nimi zaoberá a následne ich predkladá na schválenie, prípadne neschválenie poslancom mestského zastupiteľstva. Komisie, ktoré sa žiadosťami zaoberajú sú tri – Komisia školstva, kultúry a mládeže, Komisia pre cezhraničnú spoluprácu a Komisia športu.

Vo VZN sú jasne stanovené aj pokyny k vyplneniu žiadosti: a) označiť písmenom x príslušnú komisiu, ktorej sa podáva žiadosť, uviesť presnú adresu žiadateľa, peňažný ústav a číslo účtu žiadateľa, na ktorý možno v prípade priznania dotáciu poukázať, účel dotácie, resp. termín a miesto akcie, na ktorú sa dotácia žiada, výšku žiadanej dotácie, meno oprávnenej osoby, výšku vlastných prostriedkov.

Žiadateľ zároveň musí mať k dátumu podania žiadosti vysporiadané záväzky voči mestu Veľké Kapušany a dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom roku podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie nedodržal. Dotáciu tomu istému žiadateľovi je možné poskytnúť jedenkrát za rok.

Existuje aj termín na predkladanie žiadosti a to 15. november. Čo znamená, že ak niekto chcel získať dotáciu v roku 2019, svoju žiadosť mal predložiť do 15. novembra 2018.

VZN pozná aj termín osobitný zreteľ, ktorý ale nie je jasne vymedzený a preto na zasadnutí MsZ bolo schválené, že na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa vypracuje návrh nového VZN, v ktorom bude jasne špecifikované aj to, čo sa za osobitný zreteľ považuje.

Pozn. red. „Za osobitný zreteľ sa podľa nášho úsudku (subjektívny názor redaktora) dá jednoznačne považovať iba športový výsledok, pretože ten, kto športuje a má ciele, nemôže jednoznačne vedieť, v novembri, či sa na ďalší rok napríklad na jar, alebo v lete neumiestni na krajskom kole, odkiaľ môže postúpiť na celoslovenské kolo a v prípade ak pôjde reprezentovať mesto, je možné že bude potrebovať dotáciu z mestského rozpočtu a žiadať o ňu už aj po termíne. Nič iné podľa nás osobitným zreteľom byť nemôže, ale budeme sledovať, na čom sa poslanci zhodnú v prípade vymedzenia osobitného zreteľa pri úprave VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany požiadať o poskytnutie dotácie z mestského rozpočtu“.

Tiež je dôležité, či v prípade ak dôjde žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie má daná komisia ešte finančné prostriedky, ktoré by mohla poskytnúť žiadateľovi. V roku 2019 Komisia školstva, kultúry a mládeže a Komisia pre cezhraničnú spoluprácu už finančné prostriedky, ktoré mali k dispozícii vyčerpali. Poskytli ich 29. januára 2019 schválením tých žiadostí pre tie organizácie, ktoré splnili lehotu a odovzdali žiadosť do 15. novembra 2018. Rezervu si nechala športová komisia, práve na tie účely, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom odseku.

Dňa 25. septembra 2019 na zasadnutí mestského zastupiteľstva, predseda Komisie školstva, kultúry a mládeže M.A. Róbert Kondáš vo svojej správe o zasadnutí Komisie školstva, kultúry a mládeže (video 26:12) informoval prítomných o tom, že im bola doručená žiadosť od O.Z. K.O.P.U.S, ktoré zastupuje poslanec Attila Balogh v ktorej žiada o poskytnutie dotácie vo výške 1500 eur na akciu, ktorá sa má uskutočniť v decembri 2019 a pôjde o jubilejný 15. ročník Christmas party. Pán Boczán, ako zo správy vyplynulo, už na pracovnej porade komisie uviedol, že termíny na podanie žiadosti sa majú dodržiavať a preto danú žiadosť neodporúčal schváliť. Pán Balogh na tej istej pracovnej porade poznamenal, že podľa neho sa jedná o prípad osobitného zreteľa, pretože akciu pravidelne navštevuje 300 až 400 ľudí.

Pozn. redakcie – máme fotky zo 14. ročníka, ktoré dokazujú, že na podujatí bolo prítomných max. 100 ľudí. Kapacita MsKs je približne 270 ľudí, takže 300-400 ľudí by tam muselo byť natlačených ako „heringy v konzerve“ a ak vyrátame, že jeden lístok stojí 3 eur, tak za účasť 300 – 400 ľudí, získa OZ K.O.P.U.S. : 900 – 1200 eur. Čo nás zarazilo bolo to, že komisia odporúčala mestskému zastupiteľstvu vyhovieť a na najbližšom zasadnutí pri úprave rozpočtu túto žiadosť schváliť. Okrem p. Boczána a p. Bača boli všetci ďalší prítomní členovia ZA a tak predseda komisie Róbert Kondáš navrhol Mestskému zastupiteľstvu vyhovieť a schváliť žiadosť o finančný príspevok pre O.Z. K.O.P.U.S., ktoré zastupuje poslanec Balogh.   

P. Boczán na zastupiteľstve po odznení správy predsedu Komisie školstva, kultúry a mládeže uviedol, že aj keď Christmas party považuje za prospešné podujatie, už niekoľkokrát zdôraznil, že aj poslanci MsZ musia dodržiavať zákony a dodržiavať VZN, pričom poukázal na to, že VZN je zákonom mesta a ak poslanci urobia výnimky, tak celý zákon je na nič. Ďalší fakt, ktorý zdôraznil bol ten, že zabudnúť, prehliadnuť, opomenúť termín nie je dôvod hodný osobitného zreteľa a nakoľko sa poslanci na návrh poslankyne Jakabovej zaoberali na zastupiteľstve aj Etickým kódexom voleného predstaviteľa poukázal na to, že ak by schválili žiadosť pána poslanca Balogha, tak niektoré časti etického kódexu je potrebné vynechať, prípadne celý etický kódex zahodiť, konkrétne tú časť, ktorú pán Boczán odcitoval : „Poslanci nebudú zneužívať priamo alebo nepriamo na uprednostnenie svojich osobných záujmov a že sa poslanci pri hlasovaní riadia podľa toho, či je návrh všeobecne prospešný a nie podľa toho, kto daný návrh predkladá, alebo komu prospeje. Tak isto volený predstaviteľ dohliada na finančné zdroje, aby ich čerpanie bolo v súlade so zákonmi a VZN nariadeniami mesta. Podľa názoru pána Boczana je nepredstaviteľné, aby poslanec úmyselne, v rozpore s VZN prijal takéto rozhodnutie a potom hlasoval aj za Etický kódex v znení, aký predložila p. poslankyňa Jakabová a z ktorého pán Boczan citoval.

Pán poslanec Mihók sa prihlásil do rozpravy a podotkol, že Komisia školstva, kultúry a mládeže už nemá žiadne finančné príspevky, nakoľko v januári ich rozdelila medzi tých žiadateľov, ktorí požiadali o poskytnutie dotácie v stanovenom termíne. Športová komisia si nechala rezervy práve pre tých športovcov, ktorý požiadajú mimo termínu, čo znamená, že športová komisia na rozdiel od komisie kultúry nepožadovala navýšiť rozpočet, ale hospodárila a podporila z toho, čo mala k dispozícii v januári. Čiže minula vlastné peniaze.

Pán poslanec Balogh navrhol, že im bude stačiť hlasovať pri navýšení rozpočtu, keď nie sú peniaze.

Čo bolo v januári:

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. januára 2019 (videozáznam 1:37: ) prejednávali poslanci mestského zastupiteľstva žiadosti o finančné dotácie (príspevky), ktoré predložili jednotlivé organizácie komisiám do 15. 11. 2018.

Primátor mesta vtedy skonštatoval, že podľa VZN č. 131/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta môžu organizácie mať pridelenú dotáciu len 1x ročne.

JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora uviedol, že VZN č. 131/2015 jasne stanovuje termín predkladania žiadosti o finančný príspevok (do 15.11. bežného roku) a taktiež termín vyúčtovania poskytnutej dotácie (do 31.12. bežného roku).

Do rozpravy sa v čase 1:37:17 prihlásil pán poslanec Bc. Attila Balogh Dis.art., ktorý podal protinávrh k prerozdeleniu dotácií z finančného rozpočtu mesta v znení : „vrátiť všetky žiadosti späť do jednotlivých komisií, schváliť 80 percent finančných príspevkov, ktoré majú jednotlivé komisie k dispozícii a 20 percent nechať ako rezervu, pre prípad osobitného zreteľa, pretože podľa neho existujú ďalšie tri združenia, ktoré môžu pýtať a aby bola nejaká rezerva, pretože čo ak prídu ďalší a budú pýtať, pretože rozdelí sa všetko v mesiaci január a potom počas celého roka nebude čo.“

Primátor mesta na jeho protinávrh uviedol, že poslanci, ktorí pracujú v jednotlivých komisiách mohli to, čo poslanec Balogh navrhol urobiť v rámci pracovného stretnutia jednotlivých komisií, keď rozhodovali o žiadostiach a pán poslanec Balogh ako člen komisie školstva, kultúry a mládeže, ktorý sa mal pracovného stretnutia zúčastniť mal vedieť o žiadostiach a žiadaných financiách už na pracovnom stretnutí komisie. Reakcia pána poslanca Balogha bola, že nevedel, pretože išiel preč, nakoľko mal pracovné povinnosti a nezúčastnil sa celej pracovnej porady.

Do rozpravy sa prihlásil aj pán poslanec Boczán, ktorý upozornil na to, že ak niekto zabudne podať žiadosť, nie je to prípad hodný osobitného zreteľa.

Pán Balogh uviedol, že ak bolo odsúhlasených 10 000 eur na kultúru, tak aby boli peniaze rozdelené pre kultúru.

Primátor uviedol, že 10 000 eur na kultúru bolo rozdelených, na čo pán Balogh uviedol, že ďalšie tri občianske združenia o ktorých on vie nedostali nič.

Pozn. redakcie : To, že nedostali nič ale bolo z toho dôvodu, že sa neuchádzali o dotáciu, čiže nepodali včas svoje žiadosti o poskytnutie dotácie tak, ako to ukladá VZN mesta Veľké Kapušany.

Pán primátor dal hlasovať o protinávrhu, ktorý podal pán poslanec Balogh, aby sa z 10 000 nechala rezerva 20 percent. ZA – Balog, Rožok, Jakabová, Hacková, Hrabčák, ďalších sedem poslancov tento protinávrh nepodporili, čo znamená, že neprešiel.  

Pozn. redakcie – z toho, čo sa udialo na zasadnutí MsZ dňa 29. januára 2019 a z toho, čo predložila Komisia školstva, kultúry a mládeže na zasadnutí dňa 25. septembra 2019 usudzujeme, že jedným z tých občianskych združení, ktoré nepodali žiadosť o poskytnutie dotácie včas je O.Z. K.O.P.U.S., ktorého zástupcom je práve pán poslanec Balogh.

Takých občianskych združení, ktoré zabudli podať žiadosť o poskytnutie dotácie je ale viac. Jedným z nich je občianske združenie pri ZUŠ, ktorého štatutárom je práve naša redaktorka Gabi. Ona žiadala o poskytnutie dotácie na cestovné a občerstvenie pre žiakov ZUŠ a pre žiakov z umeleckej školy z Ukrajiny, ktorí sa každoročne navštevujú, odohrajú koncerty a vymenia si tak skúsenosti z oblasti umenia a kultúry. Pre deti vo výške 500 eur, čo zahŕňa 2 x cestovné tam a spať keď idú žiaci ZUŠ Veľké Kapušany a 2 x. cestovné keď idú žiaci z Ukrajiny sem a občerstvenie. To, že nepodala včas žiadosť o poskytnutie dotácie, nie je hodné osobitného zreteľa a tak v roku 2019 toto OZ dotáciu nezíska. Vždy sa ale môže uchádzať o dotáciu v roku 2020, ak dodrží všetky podmienky ustanovené vo VZN.

Čo s OZ K.O.P.U.S – existujú iné možnosti – sponzori, projekty, atď. Aj naše OZ, vkport.sk sa uberá touto cestou, predovšetkým projektovou a darí sa.

Miestny či mestský poslanec môže pre nás občanov urobiť najmä jednu vec – priniesť do mestskej časti čo najväčší kus koláča. To, či tak naozaj niektorí poslanci konajú necháme na posúdenie pre vás, našich čitateľov a zároveň voličov.

Ako vraví Ladislav Mňačko : “Moc nie je ani zlá, ani dobrá. Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju používa, kto ako s ňou zaobchádza.”

Dobre vedieť, lebo ak sa máme posunúť a nielen o hodinu, ako to bude v októbri pri posune času, potom treba vedieť ako.

A naozaj.

Chce to významný posun, nielen v čase, ale aj v rozhodnutiach.

Navrhnúť etický kódex aby občania vedeli, citujem pána poslanca Balogha, že sa „nebojí podpísať ho“ a potom nerešpektovať VZN…

Videozáznamy zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev sú skvelá vec. Rovnako ako pamäť. Tá je občas aj obluda, lebo človek zabúda, no pamäť nikdy. Ukladá všetko a tak je to dobré.

Celý článok o etickom kódexe, ktorý má názov Prečo tisícky rokov stará morálka zavzdychala nájdete tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov