Ktorí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch ukázali neodbornosť a nepripravenosť počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch?

Zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch už počas schvaľovania programu ukázalo neodbornosť a nepripravenosť poslancov Balogha a Rožoka.

Poslanec Balogh žiadal stanovisko ohľadom materiálov, ktoré zaslal primátorovi mesta a v ktorých žiadal zmenu smernice a zaradiť tento materiál, ako jeden z bodov programu.

Vzhľadom k tomu, že smernica je interný predpis, ako informoval zástupca primátora Boczan, poslanci mestského zastupiteľstva nie sú kompetentní meniť takýto predpis.

Poslanec Balogh napriek tomu nástojil na tom, aby materiály, ktoré zaslal boli zaradené ako bod programu na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Na túto požiadavku reagoval aj poslanec Rožok, ktorý uviedol, citujeme :  „ že nerozumie, že keď to je smernica, tak znamená, že to je VZN nejaké a prečo vlastne poslanci nemôžu dať návrh, aby to VZN sa tým zaoberalo, aby tam mohli dať aj poslanci nejakú požiadavku.“

Zástupca primátora Boczán zopakoval, že smernica nie je VZN, pričom reakcia poslanca Rožoka sa opakovane netýkala smernice, ale VZN.

Poslanec Balogh opätovne požiadal, aby do najbližšieho zasadnutia primátor mesta predložil smernicu. Bol usmernený zástupcom primátora Boczána, že smernicou sa môže zaoberať aj na najbližšom zasadnutí, ale len v rámci diskusie.

Z celej diskusie, ktorá prebiehala medzi poslancami Baloghom a Rožokom a zástupcom primátora Boczanom nebolo možné zistiť, o akú smernicu ide.  

ZOMOS ohľadom kompetencií obecného zastupiteľstva a kompetencií primátora mesta uvádza nasledovné:

Do kompetencie obecného zastupiteľstva patrí najmä : Uznášanie sa na nariadeniach, schvaľovanie štatútu obce, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a zásad odmeňovania poslancov. Pod pojmom nariadenie vnímame Uznesenia a Všeobecne záväzné nariadenia. Postup ich prijímania je odlišný. Výhradne v kompetencii MsZ je schvaľovanie štatútu mestského zastupiteľstva, rokovacieho poriadku, schvaľovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a štátu, zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. ZOMOS upozorňuje, že znalosť týchto dokumentov je základnou podmienkou zodpovedného výkonu funkcie poslanca, ale aj aktívneho občana.  

V zmysle zákona o obecnom zriadení je primátor mesta predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom. Vzhľadom na to, že zastupiteľstvo nemá definovanú žiadnu výkonnú funkciu, je primátor jediným výkonným orgánom obce. Kým právomoci obecného zastupiteľstva sú v zákonoch taxatívne vymenované, právomoc starostu je vymedzená tak, že rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Zákon presne definuje vnútorné predpisy, ktorých vydávanie je vo výlučnej pôsobnosti starostu.

Stanovisko Vlada Dullu – Smernica je akt vnútorného riadenia, ktorého vydanie je vo výlučnej pôsobnosti štatutárneho orgánu (v tomto prípade obce, mesta). Zákon nezverejňuje zastupiteľstvu pôsobnosť rokovať o aktoch vnútorného riadenia, napr. Pracovný poriadok, smernica pre postup na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Stanovisko nám poskytol aj poslanec VÚC a poslanec MsZ v Michalovciach Milan Kaplan, ktorý uviedol, že schvaľovanie smerníc je výlučne v pôsobnosti primátora mesta. MsZ nemá takéto kompetencie.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov