14. 9. – Svetový deň prvej pomoci. Ruku na srdce

„Človek môže iba raz žiť… iba raz. A nič sa nevráti.“
Margita Figuli

Ktoré číslo volať?
155
Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí, ušetríte tým cenné minúty.
112

Číslo 112 je číslo integrovaného záchranného systému. Voláme ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj potrebu technickej pomoci – hasičov. Príkladom sú dopravné nehody, pády do hĺbky, úrazy v uzavretých a ťažko prístupných priestoroch, pri úniku škodlivých kvapalín, chemikálií, požiari a hrozbe požiaru.
Políciu cez linku 112 žiadajte v prípade podozrenia, že situácia bola spôsobená inou osobou, napr. bitky, napadnutia, pracovné úrazy, agresívne osoby pod vplyvom omamných látok, ozbrojení jedinci.
Ak si nie ste istí tým, na ktoré číslo treba volať, volajte ktorékoľvek. Operátori 155 aj 112 sú navzájom prepojení v jednom spoločnom centre, vždy v krajskom meste.

Zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec.

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Je niekoľko najčastejších situácií, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. Naučte sa, ako postupovať, ak sa v takejto situácii ocitnete!
Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.


Záchranca musí vedieť:
zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
poskytnúť prvú pomoc,
privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.

Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré priamo ohrozujú život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia.
Medzi život ohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

foto : archív www.vkapusany.sk

Mestským policajtom pribudol defibrilátor

Dňa 27. septembra 2019 vo Veľkých Kapušanoch slávnostne odovzdali mestským policajtom vo Veľkých Kapušanoch do užívania automatický externý defibrilátor (AED), primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán a manažér kontroly zdravotníckeho úseku Záchrannej služby Košice Ing. Štefan Kertés, ktorý je zároveň autorom projektu „Ruku na srdce“.

AED mohol byť zakúpený vďaka finančným prostriedkom, ktoré na jeho kúpu vyzbierali primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. Zbierka bola vyhlásená primátorom mesta dňa 29. mája 2019 na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zo zbierky bol zakúpený AED v sume 1560 Eur a zároveň sa vyzbierala aj časť peňazí potrebná na zakúpenie druhého AED, ktorý dostanú do užívania príslušníci Hasičského a záchranného zboru vo Veľkých Kapušanoch.

foto : archív : www.vkapusany.sk

Ako Kertés zdôraznil, ak sa použije defibrilátor približne do piatich minút, šanca na prežitie sa zvyšuje asi o 70 percent. Uviedol, že prístroj je vyvinutý pre laikov a po jeho jednoduchom zapnutí vydáva hlasové povely, stačí sa len riadiť pokynmi prístroja, pričom je vhodné, aby bol na linke poskytujúceho pomoc, aj operátor záchrannej zdravotnej služby. „Štatisticky trvá dojazd záchrannej služby okolo desiatich až dvanástich minút, ale približne po piatich minútach od zástavy obehu dochádza k nezvratnému poško deniu mozgu. Preto, aj keď nie je defibrilátor dostupný, je nutné včas začať laickú resuscitáciu, dôležité sú aspoň kompresie – stláčanie hrudníka,“ vysvetlil.

„AED budú mať príslušníci mestskej polície a k dispozícii bude v prípade, ak by bolo nutné zasiahnuť a poskytnúť prvú pomoc občanom mesta Veľké Kapušany,“ dodal primátor mesta Peter Petrikán. Pri príležitosti odovzdania AED do prevádzky verejnosť mohla získať aj poznatky z poskytovania laickej prvej pomoci pri náhlom zastavení srdca s použitím AED. Program pripravili profesionálni záchranári na základe iniciatívy Ruku na srdce pod záštitou Záchrannej služby Košice.

A városi rendőrség életmentő defibrillátorra tett szert

2019. szeptember 27-én Nagykaposon a Nagykaposi Városi Rendőrségnek ünnepélyes keretek közt automata külső defibrillátort (AED) adott át Nagykapos város polgármestere, Petrikán Péter és a Kassai Mentőszolgálat menedzsere, Ing. Kertés Štefan, aki egyben a „Ruku na srdce” c. projekt megálmodója.

A defibrillátort abból a pénzösszegből sikerült megvásárolni, melyet a város polgármestere és a városi önkormányzat képviselői gyűjtöttek össze. A gyűjtést a polgármester úr 2019. május 29-én hirdette meg a városi önkormányzati ülésen. A gyűjtésből befolyt pénzösszegből 1560 eurót a defibrillátorra fordítottak, egyúttal sikerült összegyűjteni egy részét annak az összegnek is, ami elegendő volna egy újabb defibrillátorra. Ez majd a nagykaposi tűzoltóság munkatársainál kerül elhelyezésre.

archív : www.vkapusany.sk

Kertés kihangsúlyozta, hogy ha a defibrillátort 5 percen belül kezdik el használni, a túlélési esély 70%-ra nő. Továbbá hozzátette, hogy a készülék laikusok számára készült. Miután bekapcsoltuk, az egyszerű hangutasításokat követve segítséget tudunk nyújtani. A legoptimálisabb, ha közben a mentőszolgálat munkatársa is vonalban van. „A mentőszolgálat 10-12 perc alatt ér oda a beteghez, de kb. 5 perccel a vérkeringés leállta után visszafordíthatatlan agykárosodás megy végbe. Ezért, ha a defibrillátor nincs a közelünkben, nagyon fontos, hogy időben kezdjük meg az újraélesztést. A mellkasra gyakorolt nyomás a legfontosabb.” – magyarázta.

„Az automata külső defibrillátor a városi rendőrség munkatársainál kerül elhelyezésre és minden olyan helyzetben elérhető lesz, ha valamelyik nagykaposi lakos elsősegélynyújtásra szorul” – tette hozzá a város polgármestere, Petrikán Péter. A defibrillátor átadásakor a lakosság és a jelenlévők leckéket vehettek elsősegélynyújtásból. Professzionális mentősök mutatták be a készülék használatát a „Ruku na srdce” c. projekt szervezésében a Kassai Mentőszolgálat munkatársaival karöltve.

Cesta AED do Veľkých Kapušian – 29. máj 2019

Zasadnutie MsZ – Bod. č. 16 – Diskusia – Projekt “Ruku na srdce” – AED – predkladá primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán (video 4:11)

Primátor mesta v tomto bode diskusie uviedol, že sa prednedávnom zoznámil s Ing. Štefanom Kertésom, ktorý je manažér kontroly zdravotníckeho úseku Záchrannej služby Košice, pod ktorú spadá aj obvod Veľké Kapušany, ale okrem iného je aj zdravotnícky záchranár s dlhoročnou praxou v ambulanciách rýchlej zdravotníckej a rýchlej lekárskej pomoci. Vyštudoval odbor zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore: Špecializovaná urgentná starostlivosť.

Prvotný nápad:
Ing. Kertés bol poslancom jednej MČ v Košiciach. Ako poslanec premýšľal nad tým čo dať ľuďom, čo ostane aj v dobe keď už poslancom nebude ako najlepšie pracovať pre ľudí a zároveň nebyť klasickým poslancom, ktorý rieši iba lavičky a osvetlenie a ktorý odovzdáva odkazy občanov zamestnancom MČ, pretože tie môžu odovzdať občania sami a dostal nápad. Pre mestské zastupiteľstvo v Košiciach vypracoval projekt Ruku na srdce. Celý tento projekt bol z jeho strany vypracovaný od A po Z, obsahoval 20 strán, v ktorom vysvetlil čo, ako a prečo. Celá myšlienka projektu s názvom Ruku na srdce vychádzala predovšetkým z jeho profesionálneho života, zo skúseností, zo zanietenosti, akou svoju prácu robí, pretože vie, že stačí tak málo a naše ruky na srdci môžu znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Viac kliknutím na link AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR ( AED ) vo Veľkých Kapušanoch – “Ruku na srdce”

Zároveň primátor mesta Peter Petrikán obdobne, ako to urobil pán Kertés, keď bol poslancom MČ v Košiciach, vyzval poslancov mestského zastupiteľstva, aby nezaťažovali mestskú kasu, ale aby poslanci prispeli zo spoločných peňazí na kúpu defibrilátora. Oznámil ich s cenou, ktorá sa pohybuje približne okolo 1500 Eur a poprosil prítomných poslancov, aby predostreli vlastné nápady, vďaka ktorým by sa mohol prístroj AED zakúpiť a slúžiť pre občanov mesta Veľké Kapušany.

Ponúkol im možnosť prispieť na kúpu AED, zároveň ich poprosil, aby do konca júna 2019 oznámili, či sú ochotní poslanci MsZ prispieť na kúpu prístroja a ako sumou, aby bolo možné v ďalších mesiacoch prístroj zakúpiť, preškoliť z poskytovania 1. pomoci príslušníkov mestskej polície, ktorí budú môcť aj takýmto spôsobom pomáhať občanom mesta.

Redakcia vkport.sk dňa 23. septembra 2019 zaslala všetkým poslancom emaily na ich pracovné e.maily s takýmto znením:

Dobrý deň,

Pripravujeme článok k odovzdaniu AED. Týmto Vás prosím, aby ste nám obratom zaslali informáciu, akou sumou ste ako poslanec, poslankyňa prispeli k nákupu AED.

Článok vyjde 26. septembra 2019. 

Zároveň sme sa telefonicky u primátora mesta informovali o cene defibrilátora, ktorý stál 1560 eur.

Odpovede na email sme dostali od primátora mesta a týchto poslancov:

Peter Petrikán – 560 Eur

FerencBoczán – 150 eur

Ferdinand Kočiš – 150 eur

Ján Vetrecin – 150 eur

Ladislav Papp – 100 eur

Robert Kondás – 100 eur

Viktor Šimko – 100 eur

Milan Hrabčák – 100 eur

Hajnalka Hack – 100 eur

Monika Jakabová – 100 eur

Gábor Mihók – 50 eur

Viac v príspevku : Cesta AED (automatického externého defibrilátora) od prvých momentov až po odovzdanie (názorový článok)

Defibrilátor bol odovzdaný mestskej polícii dňa 27. septembra 2019 o 15:00 hod. v rámci Akcie Copus Mesto pre naše deti, kde si každý vďaka Záchrannej službe Košice mohol vyskúšať podať prvú pomoc.

Druhý AED bol slávnostne odovzdaný v rámci poslednej adventnej nedele. Financie, ktoré ostali z prvej zbierky boli doplnené financiami, ktoré sa vyzbierali v rámci Dobročinnej kapustnice, ktorú tradične uvarila členská základňa strany Most – Híd. AED, ktorý bol zakúpený z týchto peňazí je uložený v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade.

foto : zdroj : www.vkapusany.sk

Kertés na otázku prečo používať AED uviedol, že odpoveď je pomerne jednoznačná a jednoduchá:

Poskytnutie prvej pomoci sa môže zdať na prvý pohľad príliš zložité, izolovaný spôsob života môže podnecovať strach a obavy z prípadného ublíženia postihnutému. Nuž aj v tomto prípade platí staré známe, že akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna, zvlášť ak si uvedomíme, že človek postihnutý náhlou zástavou obehu je vlastne klinicky mŕtvy. Obavy sú síce prirodzené, ale s pomocníkom akým AED nepochybne je, sa naozaj niet čoho obávať. Tento profesionálny pomocník, ak je na blízku, je pripravený prevziať výraznú časť práce na seba. Prístroj je vyvinutý pre laikov a hlasovými povelmi počas priebehu poskytovania prvej pomoci dodá záchrancovi, okrem dôležitých informácii, aj dávku potrebného kľudu.

Ak má byť nádej na záchranu života pri náhlom zastavení obehu zachovaná, musí byť jediná účinná liečba – elektrická defibrilácia pomocou prístroja, vykonaná do 5 minút od vzniku udalosti. Každou ďalšou minútou sa šanca na prežitie znižuje o 10%. Nemusíme byť profesionálnym záchranárom, lekárom, zdravotníckym pracovníkom, či osobou školenou v poskytovaní prvej pomoci. Odhodlanie pomôcť a verejne dostupný Automatizovaný Externý Defibrilátor ( AED ) nám dávajú šancu na to najcennejšie, šancu zachrániť ľudský život.

Moment, keď ste pripravení vzdať sa, je zvyčajne momentom, kedy sa začnú diať zázraky. Nevzdávajte sa …

Zdroje: copus-oktober-web2019, prvá pomoc.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov