Úpravu programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany na rok 2019, Ako to bolo s dotáciami pre OZ Komócsa a OZ K.O.P.U.S. – názorový článok

Úpravu programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany na rok 2019 predložila Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 7:09)

Poslanci mestského zastupiteľstva obdržali materiál pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Úprave programového rozpočtu predchádzalo niekoľko pracovných porád, ktoré zvolal primátor mesta. Na poradách rokoval s poslancami mestského zastupiteľstva.

Návrh na Úpravu programového rozpočtu nájdete tu

Finančná komisia zasadala dňa 3. 12. 2019. Členovia mali k úprave programového rozpočtu dva nové návrhy. Predsedníčka Jakabová informovala prítomných o tom, že v roku 2019 je pri úprave rozpočtu potrebné nájsť peniaze na dve akcie. Jednou bolo 40. výročie OZ Komócsa, ktoré oslávili dňa 7.12.2019 v Mestskom kultúrnom stredisku a žiadali na galaprogram a oslavu 4000 Eur. Druhá požiadavka bola od OZ K.O.P.U.S, ktoré zastupuje poslanec Balogh. Ten žiadal financie na 15. ročník Christmas party, na ozvučenie.

Ako prvý sa k návrhu vyjadril Boczán, ktorý skonštatoval, že súbor Komócsa je dlhodobo významným, jediným a jedinečným v našom regióne z pohľadu odovzdávania autentického kultúrneho dedičstva maďarskej národnostnej menšiny v podobe tanca a spevu a takéto úsilie, aj napriek oneskorenému podaniu žiadosti má byť podporené, nakoľko spĺňa aj kritériá prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle súčasnej platnej právnej úpravy VZN o poskytnutí dotácií. Podľa názoru Boczána, suma ktorú požadovalo OZ Komócsa, bola v porovnaní s inými žiadosťami, ktoré boli podané a mali podobný charakter precenená a preto navrhol, aby OZ Komócsa dostalo 1000 Eur. Zároveň porovnal, že kým iné OZ získali podobnú sumu na celoročné pôsobenie, OZ Komócsa žiadali na jednu akciu. Jednorázovo bola podporená iba Základná umelecká škola, ktorá oslavovala 60. výročie vzniku a ktorá spadá priamo pod Mesto Veľké Kapušany, pretože jej zriaďovateľom je mesto. Čo sa týka žiadosti OZ K.O.P.U.S., ktorej predsedom je poslanec Balogh, pán Boczán už niekoľkokrát vyjadril svoje stanovisko, ktoré sme priniesli aj my v článku.

Vyberáme z neho:

„7. októbra 2019, Boczán na zastupiteľstve po odznení správy predsedu Komisie školstva, kultúry a mládeže uviedol, že aj keď Christmas party považuje za prospešné podujatie, už niekoľkokrát zdôraznil, že aj poslanci MsZ musia dodržiavať zákony a dodržiavať VZN, pričom poukázal na to, že VZN je zákonom mesta a ak poslanci urobia výnimky, tak celý zákon je na nič. Ďalší fakt, ktorý zdôraznil bol ten, že zabudnúť, prehliadnuť, opomenúť termín nie je dôvod hodný osobitného zreteľa.“Celý článok nájdete tu.

Do rozpravy, ktorá sa týkala úpravy rozpočtu na rok 2019 sa prihlásil aj Mihók, ktorý sa vyjadril tak, že OZ Komócsa je dôležitou kultúrnou súčasťou nášho mesta a napriek tomu, že podali svoju žiadosť neskoro, keďže ešte pred niekoľkými mesiacmi nebol jasný presný dátum uskutočnenia slávnosti 40. výročia vzniku, žiadal maximálne podporiť OZ Komócsa, nakoľko oslavám 40. výročia predchádzali niekoľko rokov trvajúce veľmi vážne prípravy. Z toho dôvodu Mihók podporil návrh finančnej komisie, aby mali schválených 2000 eur.

Primátor poznamenal, že vychádzajúc z čísiel, ktoré sú v programovom rozpočte, budú musieť poslanci peniaze nájsť, nakoľko podľa návrhu úpravy rozpočtu mali k dispozícii iba 33 eur. Športová komisia, podľa vyjadrení Gereovej ušetrila takmer 2000 Eur, ktoré mohli byť presunuté inde. Túto skutočnosť potvrdil aj predseda športovej komisie Kočiš. Primátor opäť prízvukoval, že financie na schválenie došlých dvoch žiadostí nie sú a poslanci ich musia odniekadiaľ vziať. Zároveň poznamenal, že je ťažké posúdiť od stola, či je adekvátna čiastka 4000, 2000, alebo 1000 eur na oslavu 40. výročia OZ Komócsa, pretože podľa primátora mesta si každé jedno výročie v umeleckých súboroch, ktoré v meste máme si zaslúžia podporu aj zo strany mestského zastupiteľstva, ale v situácii, keď je k dispozícii menej peňazí, ako čiastka, ktorá je žiadaná, ale v situácii, ktorá je, môže každé jedno euro, ktoré OZ dostane, pomôcť rozpočtu OZ a celý záverečný program, ktorý má byť 7.12. môže byť na dôstojnej úrovni a aj oslava, na ktorej sa zúčastnia tí, ktorí ťahajú za jeden povraz a rozširujú kultúru, ktorá patrí k územiu nášho mesta. Primátor podporil návrh, ale keďže financií v rozpočte nie je toľko, požiadal poslancov, aby podporili OZ Komócsa, ale zároveň pri úprave našli financie.

Do rozpravy sa následne prihlásil Balogh, ktorý ozrejmil poslancom, že z vlastnej skúsenosti vie, že na uvedené akcie je potrebných veľa peňazí.

(pozn. redakcie – MsKs sa OZ fungujúcim v meste Veľké Kapušany poskytuje za symbolickú sumu 1 Euro a ozvučenie tých, ktorí na okolí ozvučenie zabezpečujú sa pohybuje v rozsahu od 400 do 600 eur. Názorový článok o tom, ako O.Z., KOPUS ešte v mesaci september žiadalo 1500 eur nájdete tu. )

Balogh následne uviedol, že aj keď nie sú peniaze, jeho návrh je, aby Komócsa dostala 3000 eur, nakoľko si peniaze zaslúžia, keďže nie sú malý súbor a na okolí nie je žiaden im podobný, čiže navrhol, aby návrh podporili. (pozn. redakcie – Tu nám nebolo celkom jasné z videozáznamu, ktorý návrh chcel podporiť, či návrh Jakabovej 2000 eur, či návrh Boczana 1000 eur, či svoj návrh 3000 eur). Tiež prízvukoval, že ak sa podporí návrh, pôjde sa príkladom pre deti, aby pokračovali ďalej, aby kultúru rozvíjali. Následne zopakoval, že je za, aby sa Komócsa podporila sumou 3000 eur. Čo sa týka žiadosti O. Z. KOPUS, ktoré zastupuje on sám, tak uviedol, že jeho názor zaznel už veľakrát a že má rozdielny názor, ako má zástupca primátora Boczán, takže sa nechcel opakovať, ale žiadosť,  ktorú dal Komisii školstva, kultúry a mládeže a ktorá bola prednesená mestskému zastupiteľstvu dňa 7. októbra 2019 predsedom Kondásom berie späť, nakoľko si je vedomý, že sa v nej podmienky určite nedodržali, ale napriek tomu žiada mestské zastupiteľstvo aspoň na ozvučenie 15. ročníka koncertu a zároveň pripomenul, že ide o najstaršie podujatie v Kapušanoch. Poslanec prízvukoval, že doteraz ho mesto stále podporilo, za čo sa aj poďakoval a opätovne žiadal peniaze aspoň man ozvučenie.

(pozn. redakcie – 15. ročník, ak ZUŠ oslavovala 60. výročie, Vánok 20. výročie, Komócsa 40. výročie nemôže byť najstarším kultúrnym podujatím v našom meste. Či rozvíjanie kultúry u detí závisí od množstva poskytnutých dotácií je naozaj otázne, pretože deti naučiť a viesť k tomu, aby chceli rozvíjať kultúru, len ak sú peniaze a motivovať ich tým, že sa dostanú k peniazom, nie je podľa nášho názoru  tá najsprávnejšia cesta. Peniaze dôležité sú, ale kultúru je možné rozvíjať všade. Nielen v ponímaní umenia, náboženstva a vedy, ale aj v podobe kultivovanej komunikácie, kultivovaného správania sa…)        

Hrabčák uviedol, aby sa poslanci držali odporúčania finančnej komisie.

Do rozpravy k tomuto bodu sa opäť prihlásil Boczán, ktorý poznamenal, že uznáva činnosť súboru Komócsa, pozná sa s jej členmi, sú priatelia, ale bez ohľadu na to, či sa jedná o Komócsu, alebo keby sa jednalo o iné OZ, poslanec sa musí odosobniť od žiadateľa a rovnako aj v prípade OZ K.O.P.U.S. sa musí pozerať na primeranosť. Podľa jeho názoru 4000 eur na ozvučenie, občerstvenie bola prehnaná suma a mestské zastupiteľstvo by malo dbať na to, aby poskytovanie dotácií bolo vždy účelné a efektívne. Opätovne podotkol že peniaze si OZ Komócsa zaslúži, ale netreba zabúdať na to, ako bolo mestské zastupiteľstvo prísne k ostatným organizáciám, akú sumu dostali iné organizácie a aké pravidlá museli dodržať, keď im mestské zastupiteľstvo schvaľovalo dotácie.

Poslanec Šimko opätovne žiadal stanovisko finančnej komisie.

Nasledovne dala návrh predsedníčka finančnej komisie Jakabová, aby sa hlasovalo o poskytnutí 2000 Eur pre Komócsu, a o nájdení 600 eur na ozvučenie pre OZ K.O.P.U.S., ktorý vedie Balogh.

Následne Balogh stiahol svoj návrh 3000 eur a priklonil sa k návrhu finančnej komisie, aby sa hlasovalo o 2000 eur pre Komócsu.

Poslanec Rožok navrhol, aby rozpočet na časopis COPUS ukrátili o 600 eur alebo o toľko, koľko je rozdiel, aby boli poskytnuté peniaze aj pre Balogha.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Primátor dal hlasovať najskôr o protinávrhu 1000 Eur, ktorý dal Boczan. Hlasovanie bolo nasledovné:

6. boli proti, 5. sa zdržali, jeden bol za – návrh Boczana neprešiel.

Následne sa hlasovalo o tom, že OZ Komocsa dostane 2000 eur. Za bolo 11 poslancov, proti – 0, zdržal sa jeden poslanec.

Následne sa hlasovalo o poskytnutí dotácie vo výške 600 eur pre OZ KOPUS. Hlasovalo sa takto : Za boli : 6. poslanci, Proti bol : 1,  Zdržali sa 5. Návrh neprešiel.

V ďalšom hlasovaní pri tom istom bode sa poslanci venovali ďalším návrhom.

Návrhu Rožoka, aby sa rozpočet na noviny Copus ukrátil ešte v roku 2019 o 600 eur.

Následne Rožok uviedol, že nakoľko sa neschválilo poskytnutie dotácie pre O.Z. K.O.P.U.S., tak už nežiada ukrátiť rozpočet na noviny Copus o 600 eur, z toho dôvodu sa o tomto jeho návrhu nehlasovalo.  

K oficiálnym mestským novinám Copus uviedol Boczán, že určite nenavrhuje upraviť rozpočet, ktorý sa týkal novín Copus, ale žiada ho ponechať na tej istej úrovni, akej bol a pripomenul poslancom ich predvolebné sľuby a to, že netreba zabúdať na iniciatívu, ktorú vyvíjali poslanci po 1. zasadnutí MsZ v decembri v roku 2018, keď žiadali, aby občania vedeli o tom, čo sa deje v meste. Vtedy mnohí poslanci, medzi nimi aj Balogh navrhoval priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a nakoniec sa v prvom roku uberajú úplne iným smerom. Nielen, že neschválili televíziu, ktorá by informovala občanov o dianí v meste, ale žiadajú dokonca ukrátiť už aj oficiálne mestské noviny. 

Tu sme sa pozreli po uplynutí jedného roku na predvolebný sľub jedného z poslancov. Balogh sľuboval, že bude žiadať celkové oživenie chabého kultúrneho života v meste a priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Čo vidíme po roku – ani jedna jediná vypracovaná koncepcia od A po Z od neho nebola predložená. Čo sa týka kultúry, mal niekoľko návrhov, ktoré sa týkali vyslovene OZ K.O.P.U.S., ktorého je štatutárom. Ale kultúra sú aj pamiatky, je to aj divadlo, folklór, knihy, umenie, estetika, ale aj sociológia, ekonomický manažment, právo a legislatíva a médiá.

Televíziu a hlasovacie zariadenie dňa 27.6.2019 poslanci neschválili, pričom práve televízia mohla ukázať dianie v meste, kultúrne a športové prenosy, prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v priamom prenose.

Finančný príspevok na Copus – oficiálny mestsksý časopis bol 7880 eur. Na návrh poslanca Balogha bol tento rozpočet skrátený o 2000 eur, približne o 25 percent.

Skrátili aj finančný príspevok na kultúrne podujatia o 10 000 eur. Návrh poslanca Balogha bol skrátiť o 5000 eur, poslankyňa Jakabová navrhla skrátiť o ďalších 5000 eur. Spolu sa skrátil o 10 000 eur.

Iba toľko k jednému z predvolebných sľubov a celkovému oživeniu chabého kultúrneho života v meste.

Pozn. redakcie k ukráteniu rozpočtu oficiálnych mestských novín COPUS, ktoré sú pre každého : Copus je pre každého, bez rozdielu veku, či je niekto dôchodca, či je dieťa, žiak, študent, či učiteľ, či športovec, či občan, ktorý sa venuje kultúre, spoločenskému dianiu, alebo iným činnostiam. Copus je zhrnutie toho, o čom majú byť občania informovaní a preto je myšlienka novín výnimočná. Návrh, aby sme ukrátili rozpočet na noviny, ktoré sú pre každého a presuňme ich OZ K.O.P.U.S. je  návrh v zmysle – vezmime od každého a dajme jednému, veď za tých pár sekúnd nikto nič nestratí, iba ktosi môže získať. Zaujímavé je sledovať, ako vidia svoje kroky a činnosť a vnímanie hodnotového sveta niektorí cez vlastné predstavy a túžby. Vziať od novín COPUS, ktoré sú určené pre každého a dať na ozvučenie pre OZ KOPUS, ktorý je iba pre určitú skupinu ľudí nie je nič iné ako oxymoron. K ukráteniu rozpočtu o 2000 eur, ktorý bol pre COPUS v roku 2020 sme písali vyššie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov