Konferencia Technickej univerzity vo Veľkých Kapušanoch hostila významné osobnosti, ocenení na nej boli aj študenti a žiaci

Dňa 28. marca sa v priestoroch mestského úradu uskutočnila konferencia s predstaviteľmi Technickej univerzity.

Konferenciu moderovala p. učiteľka RNDr. Annamária Krajníková, PhD. zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava, ktorá bola okrem iného iniciátorkou zorganizovania celého podujatia.

Hosťami konferencie boli pani prodekanka pre vzdelanie Technickej univerzity Ing. Lenka Girmanová, PhD., pán doc. Mgr. Maroš Halama PhD., pán Ing. Tomáš Vindt a Ing. Dominika Kalapošová.

Hostia z Technickej univerzity podľa informácií na webovej stránke mesta Veľké Kapušany predstavili zaujímavosti z oblastí svojho výskumu a ako uviedla p. učiteľka Annamária Krajníková, cieľom bolo motivovať študentov a žiakov tvrdo na sebe pracovať a nebáť sa ísť za svojimi snami.

Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia Základnej školy P.O. Hviezdoslava a Základnej školy J. Erdélyiho , Gymnázia a Strednej odbornej školy techniky a služieb. Žiaci a študenti spomínaných škôl, ktorí boli  prioritnou cieľovou skupinovou.

Po oficiálnom otvorení konferencie primátorom mesta Petrom Petrikánom sa prítomným hneď v úvode prihovorila pani prodekanka Ing. Lenka Girmanová, PhD.,

Prodekanka pre vzdelanie, Ing. Lenka Girmanová, PhD. pôsobí na Ústave materiálov a inžinierstva kvality na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Jej výskumná činnosť pokrýva oblasť kvality produkcie a manažérskych systémov, predovšetkým systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva. Zaoberá sa tiež problematikou posudzovania životného cyklu a problematikou využitia najlepších dostupných techník. Má praktické skúsenosti s modelovaním a riadením procesov, zavádzaním systémov manažérstva kvality, aplikáciou nástrojov a metód manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, samohodnotením organizácií. Jej publikačné činnosť zahŕňa viac ako 60 vedeckých publikácií v časopisoch a príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách, je spoluautorkou dvoch vysokoškolských skrípt a jednej vysokoškolskej učebnice.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, európske vzdelávanie a vedná politiku

“Zaujíma vás matematika, fyzika, či chémia? Chceli by ste vedieť, čo všetko sa dá študovať na Technickej univerzite v Košiciach? Aké sú možnosti zahraničných pobytov a štipendií? Prečo by ste si mali vybrať práve túto univerzitu?” Týmito otázkami uviedla Annamária Krajníková ďalšieho hosťa konferecie, p. doc. Halamu.  

Doc. Halama vyštudoval odbor chémia na PF UPJŠ v Košiciach a parciálne na univerzite v Thessalonikách. Svoje doktorandské štúdium ukončil na TUKE. Koordinoval rôzne medzinárodné projekty a bol lektorom v rôznych renomovaných inštitúciách v Paríži, Stockholme, vo Viedni, Munsteri, Dubai, v Singapúre a v ďalších. Je autorom viac ako 111 vedeckých publikácií, spoluautorom patentu na prípravu Fe nanočastíc, mentoruje medzinárodných študentov, edituje konferenčné zborníky. V roku 2016 mu bola v Spojených štátoch amerických udelená prestížna medaila International Association for Advanced Materials Scientist Medal. Je členom viacerých vedeckých skupín a pôsobí v predsedníctve Slovenskej batériovej aliancie, v zahraničnom výbore Národnej vodíkovej asociácie Slovenska, zastupuje SR v Clean Hydrogen Partnership a CapTech v European Defence Agency. Je garantom a tiež členom správnej rady Centra Promatech.

Jeho súčasný výskum je zameraný na bezpečnosť pokročilých materiálov pre lítium-iónové batérie a vodíkové technológie, aplikácia nanotechnológií v rôznych environmentálnych aplikáciách, využitie umelých neurónových sietí v materiálovej vede a nanobezpečnosť.

Doc. Halama predstavil Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, európske vzdelávanie a vednú politiku.

“Ako vyčistiť vzduch pomocou odpadu”

V ďalšom bloku sa venovala  Ing. Dominika Kalapošová téme: “Ako vyčistiť vzduch pomocou odpadu”. 

Ing. Dominika Kalapošová je doktorandka na TUKE. Inžinierske štúdium absolvovala v študijnom programe spracovanie a recyklácia odpadov. V súčasnosti sa zameriava na syntézu nanoštruktúrovaných pórovitých materiálov. Roky pôsobila v akademickom senáte TUKE a v súčasnosti je členkou Creative Teamu, ktorý sa zaoberá propagáciou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie. Dominika svoj čas netrávi len ako vedec so skúmavkami, ale vypomáha napríklad aj pri organizovaní fakultných plesov, propagačných aktivít, participuje v programe Chem-generation, kde mladým ľuďom ukazuje krásu chémie.

„Bohatstvo ukryté v odpadoch“

Ing. Tomáš Vindt zaujal prednáškou na tému: „Bohatstvo ukryté v odpadoch.“ Odpovedal na otázky, ktoré sa týkali elektroodpadu a čo s elektroodpadom v Európe.

Pán Ing. Tomáš Vindt je absolventom TUKE v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov. Od roku 2012 pôsobí ako odborný asistent na Ústave recyklačných technológií. Počas doktorandského štúdia sa venoval recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov za účelom získania zinku a mangánu. V tejto problematike úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu v roku 2015. Jeho súčasné pôsobenie v oblasti pedagogiky sa zameriava na aplikáciu recyklačných technológii v praxi vo vedeckej oblasti sa sústreďuje na spracovanie a recykláciu priemyselných odpadov ako bohatých druhových surovín kovov. V rámci Laboratória spracovania priemyselných odpadov sa podieľal na výstavbe pilotnej poloprevádzkovej linky na hydrometalurgické spracovanie odpadov. Zároveň pôsobí aj ako predseda Akademického senátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie.

Pani učiteľka Annamária Krajníková v závere konferencie upriamila pozornosť na film s názvom: “Vitajte v Sodome,” kde sa dej odohráva na pobreží africkej Ghany, kde vznikla čierna skládka elektroodpadu, ktorá je tak obrovská, že ľudia si na nej dokázali vybudovať dedinku. 

Pani RNDr. Annamária Krajníková PhD, pôsobí ako učiteľka matematiky a chémie na 2.stupni ZŠ. Počas svojej práce sa snaží žiakom ukázať prepojenosť matematiky s bežným životom, otvára globálne témy a problémy a snaží sa vo svojich žiakoch rozvíjať empatiu, solidaritu a zodpovednosť.
Je koordinátorka finančnej gramotnosti, lektorka First Lego League, vedúca projektu Fenomény sveta a svojich žiakov zapája aj do rôznych výziev NASA.
Pracuje pritom ako mentorka v celosvetovom programe, kde ponúka podporu mladým dievčatám so záujmom študovať a pracovať v oblasti STEM. Okrem toho je aj autorkou viacerých publikácií, pracovných
zošitov a má aj skúsenosti s písaním a vedením projektov. Verí, že každý človek má v sebe ukrytý talent a jej poslaním je objavenie a rozvíjanie tohto
talentu. Pomáha ľuďom rásť a rada im ukáže cestu ako sa nebáť výziev a mať radosť z objavovania.

V rámci konferencie boli ocenení aj žiaci škôl vo Veľkých Kapušanoch

Ocenený bol Samuel Agárdi, žiak 5. ročníka Základnej školy P. O. Hviezdoslava vo Veľ. Kapušanoch. Ocenený bol za účasť na súťažiach: Expert, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Zemplínske pero a English Star. Na školskom kole geografickej olympiády získal 3. miesto a 1. miesto v súťaži Šaliansky Maťko. Už druhý rok za sebou získal so svojim tímom 1. miesto za inovačný projekt v regionálnom kole súťaže First Lego League. Samko je veľmi všestranný, vo svojom voľnom čase sa venuje behu a programovaniu. Zapojil sa do celosvetovej akcie Hodina kódu a pomáhal pri organizovaní besiedky so spisovateľom a mentorom Dávidom Králikom.

Oceneným bol aj žiak tretieho ročníka Strednej odbornej školy techniky a služieb, Ľubomír Kočiš, ktorý študuje v odbore mechanik elektrotechnik a dosahuje výborné študijné výsledky. Niekoľkokrát reprezentoval školu na krajskom kole odbornej súťaži ZENIT v elektronike, venuje sa aj mimoškolskej činnosti. Školský parlament pod jeho vedením úspešne podporuje rozvoj žiakov školy podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít podujatí.  

Mátyás Abaházi, žiak 3. ročníka Gymnázia vo Veľ. Kapušanoch, bol tiež ocenený za výborné študijné výsledky. Dvakrát bol študentom roka a úspešne reprezentoval školu na nasledujúcich súťažiach: Olympiáda z matematiky – krajské kolo, Matematická súťaž „ Felvidék“, Matematická súťaž „ Zrínyi,” Chemická olympiáda, kat. A – krajské kolo, Chemická medzinárodná súťaž „Curie“ v Maďarsku, iBobor – súťaž z informatiky – celoslovenská súťaž, FinnKvíz – súťaž z finančnej gramotnosti – krajské kolo, Európska súťaž v štatistike – celoslovenská úroveň, Olympiáda kritického myslenia – krajské kolo.

Ocenenou bola aj Nikoleta Pappová, žiačka 4. ročníka Gymnázia vo Veľ. Kapušanoch, ktorá počas štúdia dosahuje výborné študijne výsledky a dvakrát bola študentkou roka, pracuje v školskom študentskom parlamente a úspešne reprezentovala školu na nasledujúcich súťažiach: Olympiáda z matematiky -krajské kolo, Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo, iBobor – súťaž z informatiky – celoslovenská súťaž, FinnKvíz – súťaž z finančnej gramotnosti – krajské kolo, Európska súťaž v štatistike – celoslovenská úroveň.

Náležitú pozornosť si zaslúži aj žiak Zsolt Tóbiás, 9. A triedy, Základnej školy J. Erdélyiho, ktorý bol tiež ocenený. Zsolt vyniká svojou šikovnosťou a oddanosťou z predmetov : matematika a telesná výchova / šport. Výborné výsledky dosiahol v matematických súťažiach – matematická olympiáda, pytagoriáda a ďalšie medzinárodné súťaže ako Kenguru a Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematikaverseny. Úspešne reprezentoval mnohokrát ZŠ J. Erdélyiho v športových súťažiach – atletika a futbal.

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov