Ako hodnotí rok bez žiakov riaditeľka Základnej školy P.O.Hviezdoslava Henrieta Bereščíková? Čo trápi učiteľov, s čím bojujú ako škola, aká je komunikácia s rodičmi a ako ďalej, Vám prinášame vo veľkom rozhovore s riaditeľkou jednej z najväčších školských zariadení vo Veľkých Kapušanoch.

Školy na celom Slovensku ostali zatvorené pred rokom. Všetci sa asi zhodneme na tom, že to bol veľmi ťažký rok pre deti, pre rodičov, ale aj pre učiteľov.

Ako hodnotí rok bez žiakov riaditeľka Základnej školy P.O.Hviezdoslava Henrieta Bereščíková? Čo trápi učiteľov, s čím bojujú ako škola, aká je komunikácia s rodičmi a ako ďalej, Vám prinášame vo veľkom rozhovore s riaditeľkou jednej z najväčších školských zariadení vo Veľkých Kapušanoch.

                Foto ilustračné, zdroj: www.zs-pohvk.edupage.org

Priznám sa, chýbate nám. Chýba škola, chýba normálny život, chýba aj školská kuchyňa. Ako vlastne škola funguje takto po roku? S čím ste sa museli ako škola počas prvých týždňov od zatvorenia popasovať?

Verte, že aj nám chýba náš školský život so všetkým, čo k tomu patrí. Už pomaly rok učíme bez školy. Vôbec nikto nepredpokladal, že to bude takto dlho trvať a nepoznali sme ani termín-názov dištančného vzdelávania a vyučovania , nie to  systém a didaktiku. Všetko sa riešilo za pochodu, bez akejkoľvek prípravy, vybavenia a dostatočných informácií. Tento rok sme určite veľa stratili, ale aj získali. Z môjho pohľadu a skúseností najväčším pozitívom bola tímová spolupráca a ľudskosť, ochota pomôcť. Tak na úrovni nás riaditeľov okolitých škôl, ale aj učiteľov, vychovávateľov a všetkých zamestnancov . Zomkli sme sa , tak ľudsky , tak priateľsky. Tak, ako sa v krízových situáciách pri správnych morálnych hodnotách má. A som im nesmierne vďačná za ich otvorenosť  a ochotu. Len tak sme to mohli zvládnuť.

Okrem toho chcem  vyjadriť pochvalu na adresu p.  B. Gröhlinga , ministra školstva. Čítala som  mnoho kritických poznámok na jeho ukončené vzdelanie, školy. Neznášam politiku,  bola som však priamym účastníkom riadenia školstva počas tejto krízovej situácie. Jednoznačne tvrdím, že nebyť tohto super tímu, ktorý si vytvoril na ministerstve, ich bezprostrednej komunikácie a opory,  školstvo by po mesiaci skolabovalo. Jeho doterajší predchodcovia s titulmi pred a za menom čo sa týka riadenia a komunikácie na úrovni školstva boli „nuloví“, aby som sa slušne vyjadrila.

Takže začiatky boli takpovediac chaotické. Museli sme sa však vysporiadať so situáciou. Zabezpečili sme technické vybavenie pre učiteľov, inštalovali nové programové platformy ,naučili sme sa s nimi pracovať, hľadali materiály, skúšali nové postupy a  metódy, aby  sme vedeli čo najlepšie a najkvalitnejšie rozbehnúť online vyučovanie. Pretože učiť v triede kde je tabuľa, pomôcky a priamy kontakt je diametrálne odlišné ako učiť pred kamerou. Takto nefungujú ani základné metodické postupy a štruktúra hodiny je úplne iná.

Máte aj žiakov, ktorí nemajú patričné technické vybavenie? Ako komunikujete s nimi?

Základným komunikačným a pracovným kanálom je EDUPAGE. Mali sme šťastie, že sme ho používali už pred krízovou situáciou, takže rodičia aj žiaci boli v prirodzenom kontakte s učiteľmi. Cez túto aplikáciu vieme komunikovať ohľadom úloh a  prác , hodnotiť – internetová žiacka knižka, ale aj vybavovať žiadosti, ospravedlnenia a v podstate vedie celú školskú agendu. Online vyučovanie sa realizuje cez platformu Microsoft TEAMS.

Čo s tými, ktorí napriek výzvam, napriek upozorneniam, že dištančného vyučovania sa žiak musí zúčastňovať rovnako, ako denného vyučovania nereagujú? Aké to bude mať pre nich následky? Alebo ako postupujete v takých prípadoch?

Sme veľmi vďační rodičom za ich prístup a ochotu. Chvalabohu väčšina rodín je dostatočne technicky vybavená a žiaci sa pripájajú na online vyučovanie minimálne cez mobilné telefóny. Určite ich to stálo mnoho úsilia a snahy, v neposlednej miere aj financií. Bez ich spolupráce a patričného dohľadu by to dištančné vzdelávanie nefungovalo. Vieme, že to mnohokrát nie je jednoduché. Z celkového počtu 456 žiakov sa nevzdeláva online LEN 18 žiakov. Aj títo žiaci však pracujú a učia sa. Každú stredu si osobne prevezmú  svoj týždenný výukový balík – obsahuje pracovné listy, texty a pokyny čo musia samy doma zvládnuť. Nemajú to určite jednoduché, snažíme sa s nimi udržať kontakt , motivovať ich k učeniu aspoň takto, aby nestratili záujem, návyky. Ďalší týždeň nám vrátia vypracované úlohy, tie sa potom hodnotia a prevezmú si nové úlohy a pokyny. Zo začiatku sa snažili samozrejme vyhnúť učeniu, písomne sme preto  oslovovali rodičov a vo všetkých prípadoch sa to následne utriaslo. Ak si žiak neplní školskú dochádzku a nespolupracuje, nie je možné  ho hodnotiť,  navrhuje sa komisionálne preskúšanie z daných predmetov a keď to nezvládne , môže opakovať ročník. Verím, že takéto prípady riešiť nebudeme.

Vieme, že situácia nikde na Slovenku nie je dobrá. Otvorenie škôl sa skloňuje aj u nás od 1.marca. Ako sa pripravujete?

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa otvárame prezenčnú výuku pre žiakov 1. stupňa. od 01.marca.

Aby sme zabezpečili čo najbezpečnejšie  prostredie pre žiakov ale aj zamestnancov školy, rozvrh hodín jednotlivých tried je upravený a zabezpečený  personálne tak,  aby sa v triedach nestriedali vyučujúci a vyučovali prednostne učitelia s kvalifikáciou pre 1. stupeň ZŠ. / v 3.-4. ročníku ojedinele 2 vyučujúci v jednej triede /. Výučba sa bude realizovať  podľa školského vzdelávacieho programu s úpravami vyplývajúcimi z Manuálu pre základné školy a školské zariadenia (t. j. telesná a športová výchova sa za priaznivých klimatických podmienok realizujú v exteriéri, hudobná výchova sa vyučuje bez napĺňania cieľov v oblasti hlasových činností). Pedagógovia zachovajú  všetky didaktické princípy a zásady, metodické odporúčania a postupy platné pre primárne vzdelávanie, pričom je dôležité:

-zabezpečiť individuálnu podporu ( doučovanie) žiakom, ktorí počas mimoriadneho prerušenia počas dištančného vzdelávania nemali zabezpečený prístup k online vyučovaniu a postupne vyrovnať nimi osvojené učivo s ostatnými žiakmi v triede.

Pri  prevádzke ŠKD postupujeme  podobne v zmysle Covid školského semaforu.

Dôsledne dbáme  na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

Rannú  družinu nevieme zabezpečiť , škola funguje od 7,00 – 16,00 hod.

 Žiaci sa však  v ŠKD nepremiešavajú / 1 trieda = 1 oddelenie/,

Preto sme  z pôvodných 7 oddelení presunom pedagógov 2. stupňa a asistentov rozšírili  počet oddelení na 10.

Máte obavy? Ak áno, z čoho najviac? Na čo apelujete najviac smerom k rodičom a čo musia urobiť rodičia, aby žiaci mohli do školy nastúpiť? Priznám sa, ja vnímam aj u nás akúsi rebéliu od niektorých, ako napríklad burcovanie proti rúškam, proti testovaniu a očkovaniu. Máte aj nejaký plán čo s tým, ak Vám príde do školy dieťa bez testu, bez
rúška?

Obavy z nástupu samozrejme máme všetci. Zodpovedne pristupujeme k organizácii vyučovania, všetci učitelia absolvovali očkovanie prvou dávkou, pravidelne sa testujeme, aby sme skutočne čo najviac eliminovali riziká. To isté očakávame však aj od rodičov našich žiakov. Zodpovedne pristupovať k testovaniu, zodpovedne sa správať. Inak budeme znášať následky všetci. Tu ide  o  „kolektívnu zodpovednosť“.

Na webovej stránke školy rodičia nájdu všetky informácie , ale aj podmienky ohľadom nástupu žiakov do školy.  Vypracovali sme podrobný prevádzkový poriadok, aby bol každý jednoznačne a patrične informovaný o tom ,ako fungujeme , čo očakávame a aj čo nerešpektujeme.  Sme prístupní telefonicky aj elektronicky a reagujeme na všetky otázky a podnety, pokúšame  sa vždy nájsť  spoločnú schodnú cestu. Ale v záujme ochrany zdravia a života NÁS všetkých nemôžeme  a nebudeme tolerovať žiadne výnimky ohľadom nosenia rúšok respektíve predkladania platného negatívneho COVID testu.

Škola vždy žila. Karneval, vianočné besiedky, súťaže, krúžky, šport, všetko je preč a už dlho. Žiaci druhého stupňa to vnímajú veľmi citlivo a je to v ich veku, aj pochopiteľné. Máte od nich spätnú väzbu nielen čo sa týka domácich úloh, ale aj toho napríklad, ako to prežívajú?

Život školy a hlavne študentský život žiakov 2. stupňa sa počas tohto dištančného vyučovania veľmi zmenil. Sústreďujeme sa hlavne na vzdelávací proces, ale myslíme aj na výchovnú a mimoškolskú činnosť. V rámci dostupných  možností sa snažíme žiakov zapájať do rôznych projektov, online olympiád a ďalších činností, kde dosahujú aj veľmi pekné výsledky.  Viem, že im chýbajú naše tradičné aktivity a budeme sa snažiť  už v blízkej budúcnosti  organizovať a realizovať  ďalšie zaujímavé aktivity . Viem, že veľkým snom deviatakov je mať Venček.  Či je to reálne, no netrúfam si vyjadriť sa k tomu. Boli by sme veľmi radi ak áno!  Dôležité je však zdravie a potom to ostatné raz bude.

Žiaci 1. stupňa boli v tomto smere vo výhode, keďže boli  niekoľko mesiacov  v škole. V rámci triednych kolektívov pri dodržaní protiepidemiologických opatrení  absolvovali niekoľko krásnych aktivít o ktorých máme aj fotodokumentáciu na našej webovej stránke. Aj tieto činnosti sú veľmi dôležitým prvkom  pri formovaní osobností našich žiakov ale aj kolektívov a vzťahov.

Deviatakov čakajú prijímacie skúšky na stredné školy a podľa všetkého aj Testovanie 9. Ako to s nimi bude?

Deviatakov čakajú skúšky v zmysle prijímačiek na stredné školy ale aj Testovanie 9.  Prijímacie konanie na SŠ ako aj podávanie prihlášok je posunuté na mesiac apríl . Presný postup a termíny sú postupne zverejnené  na webovej stránke školy a rodičov kontaktujú triedni učitelia ako aj pani výchovná poradkyňa.  My sa im jednoznačne snažíme byť nápomocní tak, aby urobili správne rozhodnutie a vydali sa správnym smerom.

Termín Testovania 9  posunuli na mesiac jún. Verím, že dovtedy už budeme dávno v škole a že táto previerka vedomostí bude mať aj reálny zmysel v tom kontexte, že nám dá skutočný obraz o kvalitách a vedomostiach našich žiakov, ktoré získali na našej škole. Podkladom k prijímačkám na SŠ už kvôli neskorému termínu nebudú. Nevadí, informácie budú odrazovým bodom k ďalšiemu učeniu a rozvoju.

Cez webstránku školy komunikujete ako riaditeľka s rodičmi aj so žiakmi a vždy sú to nielen vecné odkazy, ale aj povzbudivé a ľudské. Odkiaľ čerpáte energiu?

Webová stránka školy predstavuje také malé virtuálne okienko do našej školy do našej školskej rodiny, života.  Navštívia a pracujú s ňou nielen naši rodičia, ale určite aj široká verejnosť. Má slúžiť v prvom rade informovanosti , ale je to priestor na vyjadrenie pochvaly , uznania a podpory. Všetky tieto prejavy sú dôležitým pilierom vzťahov tak v súkromnej rodine ako aj školskej rodine.  Tak to cítim a len tak to viem robiť. Som veľmi rada , ak je  zdrojom pozitívnych podnetov . Veď úlohou riaditeľa je viesť , udržať rovnováhu a motivovať k napredovaniu.

Pani riaditeľke Henriete Bereščíkovej ďakujeme za rozhovor, držíme palce všetkým učiteľom do ďalšieho obdobia a prajeme veľa síl!

A nielen učiteľom, ale aj žiakom a rodičom!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov