PREVENTÍVNA ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE za rok 2019 (www.vkapusany.sk)

Správu o preventívnej činnosti Mestskej polície na požiadanie náčelníka Mestskej polície Bc. Zoltába Szaba predložila Mgr. Gabriela Fedičová.

Zo správy vyplynulo, že Mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch nepôsobí len represívne, ale dôraz kladie aj na preventívne pôsobenie. Potreba primárnej prevencie vyplynula z praxe a je charakterizovaná ako predchádzanie ohrozujúcim javom, preventívne pôsobenie na objekty, ktoré už buď prišli, alebo ešte neprišli do kontaktu so sociálnou patológiou, pričom je predpoklad, že v budúcnosti prídu. Ide o všetky aktivity smerujúce k tomu, aby problém nevznikol.

V rámci primárnej prevencie preventisti vytvárajú a účastníci získavajú vedomosti, zručnosti, návyky smerujúce k dodržiavaniu zákonov a VZN mesta Veľké Kapušany a zároveň sú oboznámení s tým, aké sankcie v prípade nedodržiavania zákonov a VZN mesta im môžu byť udelené. Cieľom primárnej prevencie nie je iba efektívne pôsobiť na občanov, ale pripraviť budúce generácie na zmeny v kvalite vzťahov medzi občanmi a zároveň poskytnúť priamy návod na riešenie situácií, ktoré v dnešnej dobe prináša život.

Preventívna činnosť MsP od roku 2018 bola, je a bude zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu. Nielen na celú populáciu všeobecne, ale aj na špecifické podskupiny, ktorými sú deti, mládež a seniori.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Od roku 2018 pôsobia na MsP dvaja preventisti – Mgr. Gabriela Fedičová a Štefan Pasztirák.

PREVENTÍVNA ČINNOSŤ ROK 2018

V roku 2018 bol vypracovaný vzor žiadosti na základe ktorej mohli záujemcovia požiadať o prednášku.

Zadefinovali sa témy z ktorých si mohli záujemcovia vybrať : 1. Správaj sa normálne, Šikanovanie, kyberšikanovanie – stále aktuálny problém 2. Opýtaj sa policajta – možnosť pýtať sa k ľubovoľnej téme v súvislosti s prácou MsP 3. Prevencia kriminality, Prevencia drogových závislostí 4. Dopravná výchova – chodci a cestná premávka, Dopravná premávka – cyklisti 5. VZN mesta Veľké Kapušany nad ktorými vykonáva dohľad MsP, Prečo máme MsP, Čo rieši MsP, Ukážka výstroja a výzbroje MsP.

Záujemcovia mali možnosť vybrať po dohode s preventistami aj z iné témy, ktoré si mohli navrhnúť a ktoré súviseli s prevenciou a prácou MsP. Žiadosť bola osobne doručená pre všetky predškolské a školské zariadenia (MŠ POH, MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ POH, ZŠ J. Erdélyiho, Gymnázium, SOŠ J. Kráľa) do CVČ a prostredníctvom poslanca MsZ p. Ladislava Pappa bol oslovenný aj Klub dôchodcov. V roku 2018 sa uskutočnili prednášky s výnimkou MŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ZŠ P.O.H vo všetkých predškolských a školských zariadeniach, v CVČ a v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším v Klube dôchodcov.

PREVENTÍVNA ČINNOSŤ ROK 2019

V roku 2019 boli preventisti oslovení riaditeľkou ÚPSVaR Mgr. L Ch, ktorá im ponúkla možnosť zapojiť sa do projektu Národného koordinačného centra pre riešenie problematiky násilia na deťoch a sprostredkovala stretnutie s PhDr. Rastislavom Barkasim, ktorý je koordinátorom projektu pre okres Michalovce.

V apríli 2019 obdržali prvú pozvánku na multidisciplinárne vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo v Michalovciach. Program vzdelávania bol : Šikanovania a kyberšikanovanie, lektorkou bola PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

V roku 2019 sa zúčastnili aj ďalších troch multidisciplinárnych vzdelávaní, ktoré boli zamerané na prácu s problémovou rodinou a na protidrogovú prevenciu. Lektorkou bola doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Prednášky v roku 2019 sa uskutočnili vo všetkých školách, na Gymnáziu, na Strednej odbornej škole, aj v Základných školách. Školský rok preventisti uzatvorili 6 hodinovou prednáškou pre II. Stupeň ZŠ P.O.Hviezdoslava. Ročníkom 5. a 6 sa venoval Štefan Pasztirák s témou Dopravná výchova – chodci a cestná premávka, Dopravná premávka – cyklisti. Ročníkom 7., 8. a 9. sa venovali PhDr. Rastislav Barkasi a Mgr. Gabriela Fedičová, témou bolo šikanovanie a kyberšikanovanie.

V septembri v roku 2019 sa v rámci preventívnej činnosti zorganizovalo multidisciplinárne stretnutie na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch za účasti riaditeľky ÚPSVaR Mgr. Lenky Chrobákovej a koordinátora projektu Národného koordinačného centra pre riešenie problematiky násilia na deťoch PhDr. Rastislava Barkasiho. Stretnutia sa zúčastnili výchovní poradcovia zo všetkých škôl, zamestnanci zo Špeciálnej školy, z Centra detí a rodiny, zamestnankyňa Sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately, zamestnanci komunitného centra, hlavný tréner mestského športového klubu Kalokagathia a riaditeľka CVČ.

V októbri v roku 2019 sa preventisti zúčastnili premiéry divadelnej hry „Kde je Geli?“, ktorá bola predstavená a interpretovaná ochotníkmi z Divadla pri Fontáne v Michalovciach. Premiéru divadelnej hry mali možnosť uzrieť všetci tí, ktorí sa podieľajú na prevencii, výchove a vzdelávaní a bol predpoklad, že práve s nimi budú mladí diskutovať. Po samotnom predstavení mali žiaci možnosť diskutovať s tvorcami divadelnej hry, ale aj odborníkmi z radov psychológov a špecialistov centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s prokurátorom, mestskými policajtami, sociálnymi pracovníkmi z odboru sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately.

V novembri v roku 2019 sa v rámci kampane Nenechajte detský hlas zaniknúť zapojili do celosvetovej Bubnovačky, ktorá sa uskutočnila dňa 19. novembra so začiatkom o 11:00 hod. na námestí pred Mestským úradom, súbežne so všetkými inými mestami na Slovensku. Z pohľadu preventistov bolo veľmi dôležitým krokom budovania dôvery medzi deťmi a preventistami to, že Bubnovačku moderovala Gabriela Fedičová a jedným z bubeníkov bol Štefan Pasztirák, ktorých deti poznajú z preventívnych aktivít v školách, ale aj priamo z ulice, kde sa s nimi stýkajú v rámci pracovnej činnosti, keď nie sú ani v školskom, ani v rodinnom prostredí, ale medzi svojimi rovesníkmi. Druhým bubeníkom bol Rastislav Géczi, bývalý člen skupiny Nirvana revival Band, ktorého oslovili a svojou prítomnosťou Bubnovačku podporil.

PREVENTÍVNA ČINNOSŤ ROK 2020

V roku 2020 mala práca preventistov pokračovať preventívnymi aktivitami a nadviazať na preventívnu činnosť z roku 2019. Plán práce bol vypracovaný a odovzdaný koordinátorovi do Michaloviec. Preventívne aktivity plánované v prvom polroku 2020 sa z dôvodu epidémie koronavírusu presunuli na prvý polrok 2021.

V marci v roku 2020 sa začalo šetrenie, následne bol podaný podnet na SPoSK z dôvodu požívania alkoholických a omamných látok maloletými a bolo začaté konania vo veci. V jednom prípade bolo porušené aj GDPR a bolo podozrenie porušenia Dohovoru o právach dieťaťa. O súčinnosť bolo požiadané Národné koordinačné centrum, informovaní bol sociálny odbor Mesta Veľké Kapušany. V júni, štyri maloleté osoby z mesta Veľké Kapušany boli na základe podnetu preventistov, so súčinnosťou príslušníkov MsP odobraté z rodiny a umiestnené v Centre pre deti a rodiny zamestnancami SPOaSK.

V auguste v roku 2020 sa zúčastnili preventívnej činnosti v detskom tábore CVČ, následne privítali deti na Mestskom úrade, v kancelárii Mestskej polície. V auguste v roku 2020, posledný prázdninový týždeň bolo preventistami zaregistrované vytvorenie stránky z obsahu ktorej bolo jednoznačné, že sa jednalo o kyberšikanovanie. Stránka bola vytvorená na Instagrame. Rýchlym zásahom preventistov MsP, Národného koordinačného centra, riaditeľky ZŠ POH a zástupkyne ZŠ P.O.H. pre druhý stupeň sa podarilo stránku do jednej hodiny od jej vytvorenia zablokovať a pomôcť aj zablokovaniu stránky, ktorá súbežne s tou bola vytvorená a zameraná na Mesto Michalovce.

V septembri 2020 kvôli epidémii bola zrušená prednáška s Ing. Jaroslavom Osterom, konzultantom a súdnym znalcom z oblasti IT kriminality v internom prostredí, ktorý sa venuje aj prevencie a represii a je členom dozornej rady OZ preventista.sk, členom ktorého sa so súhlasom vedenia Mesta Veľké Kapušany od 1.10.2020 za Mesto a Mestskú políciu Veľké Kapušany stala aj Mgr. Gabriela Fedičová. Cieľom tejto pracovnej činnosti bude šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Zámerom bude poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života. Prednáška sa uskutoční v inom termíne, zároveň bol ale zadefinovaný aj ďalší cieľ, pozvať expertov na kyberšikanovanie do Veľkých Kapušian a zorganizovať workshop pre rodičov a dospelých.

Od 15. októbra 2020 do 19. novembra 2020 prebieha pre žiakov ZŠ P.O.H. a J. Erdélyiho pre ročníky 5 – 9 súťaž, ktorá je zameraná na sociálne siete a kyberšikanovanie. Odovzdanie ocenení sa uskutoční v mesiaci december. Ceny do súťaže venuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce.

19. novembra si naplánovali druhý ročník Bubnovačky.

V roku 2020 sme boli oslovení aj odborom prevencie kriminality ministerstva vnútra, ktorý realizuje Národný projekt s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Zámerom prvých stretnutí bude nadviazanie užšej spolupráce za účelom zefektívnenia pomoci obetiam trestných činov.

Od septembra 2020 mali preventisti pokračovať v preventívnych aktivitách v základných školách, špeciálnej škole, stredných školách a ŠKD.

ZÁVER

Okrem konkrétnej preventívnej činnosti dvoch preventistov z radov Mestskej polície, sa prevencii všeobecne venujú všetci príslušníci Mestskej polície v rámci svojej pracovnej činnosti. Náčelník MsP vypracoval plán kontrol na požívanie alkoholických látok maloletými a mladistvými. Kontroly sa uskutočnia v spolupráci s OOPZ. Jedna kontrola prebehla už v mesiaci júl 2020. V rokoch 2018 a 2019 a začiatkom roka 2020 sa venovali aj preventívnej činnosti v oblasti dopravy. V roku 2019 bol vyhlásený mesiac marec za mesiac prevencie na úseku dopravy. Blokové pokuty sa neukladali. Dopravné priestupky boli riešené iba napomenutím a dohovorom. V mesiaci apríl 2019 zameriavala MsP svoju preventívnu činnosť na dodržiavanie VZN č. 136/2017 o podmienkach držania psov na území mesta. V máji v roku 2019 príslušníci Mestskej polície v rámci akcie s názvom Gesto pre mesto vyčistili časť Sídl. POH od odpadkov a smetia. V januári v roku 2020 opäť v rámci dopravnej akcie vyzývali chodcov na to, aby používali v čase zníženej viditeľnosti reflexné prvky. V roku 2020 si zadefinovali cieľ vytvoriť ďalšie skupiny preventistov z radov kolegov z mestskej polície. Každá skupina sa venovala výlučne jednej téme. Jedna skupina iba pravidlám bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov, cyklistov, korčuliarov, ďalšia skupina iba zákonom a VZN mesta a práci mestského policajta a tretia skupina v ktorej by ostali preventisti už pôsobiaci v radoch preventistov by si ponechali výlučne ochranu detí, týranie, šikanovanie, záškoláctvo a prevenciu proti kriminalite a protidrogovú prevenciu.

Na záver v správe bolo uvedené, že ani pri najlepšej viere a snahe nemôžu policajné zložky nahrádzať výchovnú inštitúciu, ktorou je rodina. Rodina je systém, ktorý keď zlyhá vo väčšine prípadov nastupujú problémy.

Približne tretinu zo šiestich miliárd ľudí na svete, ako vyplýva zo správy o preventívnej činnosti tvoria deti. Ako uvádza Prohuman, podľa zistení UNICEF-u asi 56 miliónov detí vo svete boli vystavené násilníckemu alebo agresívnemu správaniu. Nie iba v rodine, ale aj v škole a inde. Neexistujú merania koľko presne je týraných a zanedbávaných detí na Slovensku. Odhady hovoria o jednom až dvoch percentách, ale tieto odhady sú neoficiálne.

Mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch rozvinula prevenciu a zapája sa do preventívnych programov z toho dôvodu, aby všetky deti boli informované a vedeli, kde môžu pomôcť hľadať a nájsť. Zároveň si uvedomujú, že je dôležité, aby neostali osamelými jazdcami pri riešení problémov a preto potrebujeme podporné zdroje iných subjektov, ako sú ÚPSVaR, pedagógovia, pediatri, športoví tréneri, sociálni pracovníci zo Sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately.

Fotogaléria (zdroj: www.vkapusany.sk)

Závery zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch vzalo na vedomie správu o preventívnej činnosti Mestskej polície za rok 2019 bez pripomienky. Hlasovanie: Za 10 poslancov: Bc. Ferdinand Kočiš, Ján Vetrecín, PhDr. Hajnalka Hack, Mgr. Rastislav Rožok, JUDr. Ferenc Boczán, Milan Hrabčák, Mgr. Ladislav Papp, M.A. Róbert Kondás, Ing. Viktor Šimko, Mgr. Gábor Mihók

Zdržala sa: Ing. Monika Jakabová

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov