Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019 (www.vkapusany.sk)

Správu o činnosti Mestskej polície (MsP), ako to vyplýva z webstránky mesta Veľké Kapušany www.vkapusany.sk predkladal mestskému zastupiteľstvu náčelník MsP Bc. Zoltán Szabó.

Personálne obsadenie

Ako uviedol vo svojej správe, personálne obsadenie MsP Mesta Veľké Kapušany k 31. 12. 2019 bolo nasledovné: náčelník MsP a sedem príslušníkov MsP. V porovnaní s rokom 2018 počet príslušníkov MsP stúpol v roku 2019 o dvoch príslušníkov, ale k naplneniu stavu ešte stále chýba jeden príslušník MsP a tento stav, ako to vyplýva zo správy pretrváva aj v roku 2020.

Priestupky

V roku 2019 bolo príslušníkmi MsP Veľké Kapušany vlastným zistením a prijatým oznámením o priestupkoch zistených celkovo 540 priestupkov, z ktorých

231 priestupkov bolo riešených v zmysle § 84, ods.2, zák. č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov napomenutím,

306 priestupkov bolo riešených v zmysle § 84, ods.1, zák. č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v blokovom konaní, 3 priestupky boli oznámené vecne a miestne príslušnému orgánu.

V porovnaní s rokom 2018 bolo vybavených o 297 priestupkov viac.

Odchyt psov

Za hodnotené obdobie príslušníci MsP spolupracovali s občianskym združením OZ – Pomoc psíkom na východnom Slovensku. V rámci tejto spolupráce asistovali pri odchyte túlavých psov a hlásili výskyt túlavých psov vzniknutému OZ. Celkovo sa podarilo v rámci uvedenej spolupráce odchytiť 80 psov.

Dohľad nad verejným poriadkom

MsP pravidelne vykonávala dohľad nad dodržiavaním jednotlivých schválených a platných VZN mesta Veľké Kapušany. V priebehu roka MsP zabezpečovala a vykonávala kontrolu dodržiavania verejného poriadku na území mesta v rámci týchto kultúrno – spoločenských podujatí, športových a zábavných podujatí usporiadaných mestom Veľké Kapušany : Lečo Festival, Športový deň – Beh kapušianskou pláňavou, Veľkokapušiansky jarmok – jesenný a vianočný jarmok, stavanie mája, dobročinný beh spojený s darovaním krvi, Mikulášsky beh, Copus mesto pre naše deti – Vyfarbime spolu kapušianske ulice, MDD pred Mestským kultúrnym strediskom.

V oblasti zabezpečovania verejného poriadku v rámci týchto podujatí a v rámci ochrany majetku a zdravia občanov veľmi úzko spolupracovala aj s príslušným Obvodným oddelením PZ. Spolupráca spočívala v koordinácii postupov, ktoré sa pripravovali pred uvedenými akciami. Zvýšila sa spolupráca v oblasti využitia mestského kamerového systému pri konkrétnych udalostiach, ktorých cieľom bolo odhalenie páchateľov trestných činov, alebo priestupkov.

Novinka od roku 2019

MsP pri spolupráci s MVSR získala v roku 2019 na základe zmluvy medzi Mestom Veľké Kapušany a MVSR prístup k údajom o majiteľoch motorových vozidiel, ktoré využíva k rýchlejšiemu ukončeniu priestupkového konania.

Súčinnosť pre iné zložky

V rámci súčinnosti MsP v roku 2019 vypracovala pre potreby súdu, prokuratúry, pre ORPZ a OOPZ v celkovom počte 103 správ o povesti, pre potreby exekútorských úradov a pre potreby súdu spolupracovala pri doručovaní 21 úradných zásielok do vlastných rúk.

Súčinnosť bola poskytnutá 55 x pre MV SR a záchranné zložky, 12 x pri vyplácaní dávok osobitného príjemcu.

Ďalšie úlohy

MsP sa v rámci pracovnej činnosti nesústredila iba na úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii, ale plnila aj ďalšie úlohy.

V marci 2019 došlo k útoku na verejných činiteľov, keď počas výkonu služby boli dvaja príslušníci MsP napadnutí. Útok bol profesionálne odvrátený, súčinnosť poskytlo aj OOPZ a nedošlo k zraneniam príslušníkov MsP. Tento skutok sa neskončil dňom napadnutia. Pokračoval počas celého roku 2019, prebiehalo vyšetrovanie a súdne procesy, kde museli byť prítomní a vypovedať.

V júni 2019 zasiahla mesto silná búrka sprevádzaná krupobitím a silným prívalovým dažďom, ktorý zaplavil ulice a chodníky a dostal sa aj do pivníc domov. Búrku sprevádzal silný vietor, ktorý polámal stromy a rozfúkal po miestnych cestách konáre. Takmer všetky cesty v meste boli neprejazdné, vodiči postávali na okrajoch ciest, alebo čakali priamo vo vode na pomoc. Prevažne seniori ostali vo svojich domoch, kde sa im valila voda. Príslušníci MsP na čele s náčelníkom MsP, ktorý bol v teréne aj v tejto situácii poskytli súčinnosť všetkým záchranným zložkám, vodičom a občanom tak, aby škody boli čo najmenšie a môžeme skonštatovať, že pár hodín potom, ako sa búrka prevalila bola situácia profesionálne zvládnutá.

V septembri MsP vďaka finančným darom primátora mesta a poslancom mestského zastupiteľstva získala AED (automatizovaný externý defibrilátor), ktorý je uložený vo vozidle MsP. V prípade potreby sú príslušníci schopní okamžite zasiahnuť a poskytnúť prvú pomoc. Všetci príslušníci MsP boli vyškolení Ing. Štefanom Kertészom, manažérom kontroly Záchrannej služby Košice a Ing. Oliverom Kořínkom, referentom kontroly Záchrannej služby Košice a získali potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Osvojili si základné postupy KPR, funkcie a použite prístroja AED a praktický nácvik KPR s použitím AED. MsP Veľké Kapušany je od toho času registrovaná v operačnom systéme Záchrannej služby Košice a v prípade potreby je schopná okamžite prijať oznámenie a poskytnúť súčinnosť záchranárom pri záchrane ľudského života aj s použitím AED.

MsP Veľké Kapušany sa chce aj naďalej prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery našich občanov vo vzťahu k MsP, ako aj o rozvíjanie aktívnej spolupráce našich občanov pri plnení všetkých základných úloh MsP, kde patrí najmä ochrana verejného poriadku na území nášho mesta.

MsP Veľké Kapušany v roku 2019 plnila úlohy, ktoré pre ňu vyplynuli bez vážnejších výhrad zo strany primátora mesta, vedenia mesta i ostatných orgánov a organizácií.

Efektivita

Zo strany poslancov MsZ zaregistrovala MsP jednu výhradu, ktorá nebola podaná písomne, ale týkala sa vykonávania hliadkovej činnosti pešo. Tak, ako aj po minulé roky, aj v roku 2019 MsP počas výkonu svojej činnosti vykonávala hliadkovanie aj pešo, pokiaľ to situácia v meste dovolila. Z hľadiska efektívnosti výkonu práce musíme skonštatovať, že rozloha mesta Veľké Kapušany je 29,61 km2. Príslušníci vykonávajúci hliadkovú činnosť počas jednej pracovnej zmeny aj na dennej aj na nočnej zmene sú dvaja a preto nie je možné, aby pešia hliadka dokázala efektívne a včas reagovať na zistené skutočnosti a prijaté oznámenia pokiaľ vykonáva hliadkovú činnosť pešo. Záchrana ľudského života, majetku občanov a mesta je prioritou práce mestských policajtov a mestskí policajti musia reagovať rýchlo a promptne. Akékoľvek zdržanie by mohlo ohroziť ľudský život a spôsobiť škody na majetku občanov a mesta. K profesionálnemu výkonu svojej práce potrebujú príslušníci MsP okrem výstroje a výzbroje aj iné technické prostriedky, napr. fotoaparát, zastavovací terčík, rôzne písomné dokumenty a AED bez ktorých nie je možné prácu vykonávať. K posilneniu peších hliadok MsP využíva súčinnosť zamestnancov Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí zistené skutočnosti nahlasujú MsP.

Záver

Na záver náčelník MsP Bc. Zoltán Szabó vo svojej správe skonštatoval, že na základe hodnotiacich kritérií činnosti príslušníkov MsP Veľké Kapušany sa podarilo udržať bezpečnostnú situáciu na území mesta Veľké Kapušany na vysokej úrovni.

Podľa webstránky Mesta Veľké Kapušany Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície za rok 2019 s 2 pripomienkami: Doplniť správu o činnosti Mestskej polície o údaje o skutočnom plnení čerpania rozpočtovaných výdavkov za Mestskú políciu a vypracovať Program odbornej prípravy pre príslušníkov mestskej polície. Hlasovanie: Za 11 poslancov: Bc. Ferdinand Kočiš, Ján Vetrecín, PhDr. Hajnalka Hack, Ing. Monika Jakabová, Mgr. Rastislav Rožok, JUDr. Ferenc Boczán, Milan Hrabčák, Mgr. Ladislav Papp, M.A. Róbert Kondás, Ing. Viktor Šimko, Mgr. Gábor Mihók

Preventívna činnosť Mestskej polície tvorí prílohu tejto správy – tu

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov