Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch sa uskutočnilo dňa 28. augusta 2020 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania – tu.

Videozáznam si môžete pozrieť tu

Rokovanie trvalo : 2 hodiny a 9 minút

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba prísediacich pre volebné obdobie 2021- 2024 – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor (videozáznam 2:09)

V roku 2020 uplynie štvorročné volebné obdobie prísediacich Okresného súdu v Michalovciach. Následne v súlade s ustanoveniami § 139 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať voľby nových prísediacich, prípadne opätovne zvoliť na ďalšie funkčné obdobie tých prísediacich, ktorí si zodpovedne plnili svoje úlohy a aj naďalej sú ochotní funkciu prísediaceho vykonávať. Vzhľadom na potreby Okresného súdu Michalovce bolo potrebné zvoliť v zastupiteľstve 2 prísediacich, aby po zložení sľubu mohli plniť úlohy na tunajšom súde. V zmysle § 140 zákona o sudcoch a prísediacich volia prísediacich zastupiteľstvá. Na základe zodpovedného prístupu k výkonu funkcie prísediaceho na Okresnom súde v Michalovciach primátor mesta navrhol opätovne zvoliť: Etelu Kunovú a Bc. Helenu Tóthovú. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. Zdroj : www.vkapusany.sk

4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže k odpredaju rozostavanej stavby na IBV Čepeľ vo Veľkých Kapušanoch nachádzajúcej sa na parcele reg. C KN s parc. č. 5121/348, vrátane pozemkov reg. C KN s parc č. 5121/348 a 5121/353 v k.ú. Veľké Kapušany s príslušenstvom -predkladal: PaedDr. Peter Petrikán, primátor (videozáznam 08:55)

5. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským V.Kapušany – Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, odborná referentka Spoločného školského úradu (videozáznam 25:17)

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 161/2020 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci Technicko-organizačného oddelenia (videozáznam 29:02)

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č. 162/2020 o zriaďovaní, organizácii a prevádzke zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa /detské jasle/ – predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci Technicko-organizačného oddelenia.

Ako uviedol primátor mesta Peter Petrikán, oba návrhy sa týkali školských zariadení. Návrhmi VZN sa chceli dopracovať k úprave príspevku zákonného zástupcu dieťaťa. VZN bolo pripravené v zákonom stanovenej lehote, bolo vyvesené a bol otvorený dialóg medzi štatutármi školských zariadení. Boli vyzvaní, aby VZN pripomienkovali, ich pripomienky boli zapracované. Uviedol tiež, že VZN je preto VZN, aby ho pripomienkovali tí, ktorých sa týka, zároveň vždy môže pripomienkovať aj široká verejnosť. Okrem pripomienok štatutárov školských zariadení Mesto Veľké Kapušany neobdŕžalo žiadnu inú pripomienku.

Ako to vyplýva z videozáznamu zo zasadnutia MsZ, primátor mesta osobne kontaktoval p. riaditeľku ZUŠ, p. riaditeľky MŠ, riaditeľku detských jaslí. Viedol dialógy aj s riaditeľkami ZŠ. Boli akceptované pripomienky štatutárov a zapracované do pôvodného návrhu VZN o ktorom malo MsZ rozhodovať.

Pozn. redakcie – Čo sa týka ZUŠ, po pripomienkovaní navýšenie malo byť pre každý jeden odbor o 2 Eurá na jeden mesiac (ak si vezmeme 20 pracovných dní a rozdelíme 2 Eurá, vyjde 0,20 centov na jeden deň), čo sa týka ŠKD a MŠ malo byť navýšenie po pripomienkovaní zo sedem Eur na desať Eur (ak si vezmeme 20 pracovných dní a rozdelíme 10 Eur, vyjde 0,50 centov na jeden deň) a detské jasle mali byť po pripomienkovaní navýšené zo 100 na 150 eur.

Uvedené návrhy priamo na zasadnutí MsZ komentovali aj niektorí poslanci MsZ:

Poslanec Balogh uviedol, že je podľa neho nešťastné riešenie, že nezasadala školsko kultúrna komisia. Porovnal naše Mesto s okolitými mestami, Uviedol tiež, že naše mesto sa nemôže porovnávať s mestom Michalovce. Dôraz kládol na to, že ľudia nemajú peniažky.

Pozn.redakcie – Predsedom Školsko – kultúrnej komisie je poslanec Kondáš Róbert. Jednou z úloh predsedu je zvolávať zasadnutia komisie pred zasadnutiami MsZ. Členmi komisie sú nielen poslanci, ale aj verejne aktívni občania, ktorí mohli svoj názor vyjadriť. Prečo zasadnutia komisie nezvolal, p. Kondáš, ako to vyplýva z videozáznamu neodôvodnil. Čo sa týka toho, že sa nemôžeme porovnávať s Michalovcami je pravda, ale napr. v decembri, keď sa schvaľovalo VZN o poskytovaní dotácií sám poslanec Balogh porovnával Mesto Veľké Kapušany a Mesto Michalovce a považoval ich VZN za vzor, podľa ktorého malo postupovať aj naše Mesto. Rovnako ako vzor uviedol Mesto Michalovce aj pri návrhu finančného rozpočtu. Tiež nám nie je známe, či si urobil nejaký prieskum o tom, kto koľko má z ľudí peniažkov.

Komentovala aj pani poslankyňa Jakabová, ktorá uviedla, že rodičia niektorí už teraz nemajú peniaze na vyplatenie detských jaslí, že niektorých negatívne postihol aj koronavírus, že jasle nie sú zrekonštruované, nie sú modernejšie, neposkytujú iné služby, iba tie, ktoré boli, absentuje napríklad vzdelávanie po anglicky, čiže podľa nej bola navrhnutá suma, či je to 200, alebo 150 Eur prehnaná. Zároveň uviedla, že je potrebné počkať aj na vyjadrenie vlády v súvislosti s pandémiou a vyjadrenia ministerstva financií o tom, čo pre mestá a obce chystajú.

Pozn. redakcie – Za rok 2020 má štát výpadok na dani z príjmov FO spolu 121 527 000 € , z toho Mesto Veľké Kapušany má výpadok v rozpočte – 184 744 € Zdroj: www.mfsr.sk

Rozhovor s poslancom NR SR Mariánom Viskupiča (SaS), predsedom výboru pre financie a rozpočet si môžete prečítať v článku Nečakáme čo bude. Pýtame sa. Marián Viskupič, predseda Výboru pre financie a rozpočet o dôsledkoch koronakrízy pre mestá a obce a o tom, čo nás čaká- kliknite – tu.

Oslovili sme p. Mariána Viskupiča, aby nám vyjadrenie poskytol a získali sme tak širší obraz o tom, čo vláda SR pripravuje pre mestá a obce do konca roku 2020, zároveň sme ho poprosili, aby priblížil prognózu aj na rok 2021.

Pozn. redakcie – Detské jasle – príspevok na dieťa na jeden mesiac je 280 Eur. Detské jasle sú prioritne určené pre tých rodičov, ktorí nastúpia do práce, čo znamená, že rodič poberá aj výplatu, aj rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa vo výške 280 Eur, ktorý slúži na vyplatenie detských jaslí. Ak si odrátate z 280 Eur, 150, ešte stále rodičovi, ktorý nastúpil do práce ostanú financie z rodičovského príspevku na zakúpenie ďalších potrieb pre dieťa, zároveň mu pribudne výplata. Či dieťa potrebuje do troch rokov anglický jazyk, necháme na rodičoch. Čo je isté je, že potrebuje starostlivosť, pozornosť, ktorú v detských jasliach od pani učiteliek dostáva v plnej miere. Pani učiteľky nahrádzajú rodičov, ktorí pracujú a robia svoju prácu s plným nasadením a so srdcom, aj keď bez angličtiny a nie v najmodernejšom, ale určite peknom, zdravom a čistom prostredí.

Komentoval aj pán poslanec Viktor Šimko – ten porovnal Centrum voľného času u nás a v Michalovciach, kde napr. v Michalovciach sa platí za 2 týždne 80 Eur a podľa neho je kvalitatívna úroveň v Michalovciach 20 percent z toho, aká je úroveň vo Veľkých Kapušanoch.

Komentoval aj p. poslanec Mihók Gábor – ten uviedol, že navýšenie považuje za opodstatnené. Mal návrh, aby sa nezvýšili príspevky pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi a všetky ostatné položky navrhoval zvýšiť podľa upraveného návrhu. Tiež poznamenal, že aj keď sú to nepopulárne rozhodnutia, treba ich priniesť, vzhľadom k tomu, ako výdavky pre jednotlivé inštitúcie narastajú.

Slovo dostali aj pani riaditeľky jednotlivých školských zariadení.

Vyjadril sa aj pán poslanec Ladislav Papp – bývalý vedúci školského úradu, ktorý pripomenul, že takmer 10 rokov nebolo žiadne navýšenie. Uviedol, že s pôvodným návrhom nesúhlasil, ale po vypočutí pripomienkovaného návrhu súhlasí. Uviedol, že si pamätá, keď rodičia platili 200 Sk v MŠ, následne na to sa po zavedení Eura suma upravila na 7 Eur.

Pozn. redakcie – Euro bolo na Slovensku zavedené v roku 2009. Do toho roku bol príspevok pre ŠKD a MŠ 200 SK, následne bol zmenený na 7 Eur. Od roku 2009 nebol príspevok pre rodičov ani čo sa týka ŠKD, ani čo sa týka MŠ upravený. Ceny odvtedy napr. iba za energie vzrástli niekoľkokrát. -Názor, či bol návrh na navýšenie opodstatnený, alebo nie si môžete vytvoriť napríklad ak porovnáte ceny potravín. Len si spomeňte koľko v roku 2009 stál chlieb, alebo maslo a koľko stojí dnes. Alebo elektrina.

Názorový článok s názvom : Prečo prauda nie je pravda, nájdete tu

8. Úprava programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2020 – 2022 k 28.08.2020 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca Ekonomického oddelenia (videozáznam : 1:08)

9. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ -predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka (videozáznam : 1:54)

10. Odpredaj obytných blokov na sídlisku P.O.H. 56/96, 58/103, 58/104 a na ulici Zoltána Fábryho blok č. 96, 98, 99 vo vlastníctve Mesta Veľké Kapušany -predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor (videozáznam : 2:02)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov