Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch (vkapusany.sk)

Primátor mesta Peter Petrikán zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2020 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba prísediacich pre volebné obdobie 2021- 2024 – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor

4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže k odpredaju rozostavanej stavby na IBV Čepeľ vo Veľkých Kapušanoch nachádzajúcej sa na parcele reg. C KN s parc. č. 5121/348, vrátane pozemkov reg. C KN s parc č. 5121/348 a 5121/353 v k.ú. Veľké Kapušany s príslušenstvom -predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor

5. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským V.Kapušany – Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, odborná referentka Spoločného školského úradu

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 161/2020 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci Technicko-organizačného oddelenia

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č. 162/2020 o zriaďovaní, organizácii a prevádzke zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa /detské jasle/ – predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci Technicko-organizačného oddelenia

8. Úprava programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2020 – 2022 k 28.08.2020 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca Ekonomického oddelenia

9. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ -predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka

10. Odpredaj obytných blokov na sídlisku P.O.H. 56/96, 58/103, 58/104 a na ulici Zoltána Fábryho blok č. 96, 98, 99 vo vlastníctve Mesta Veľké Kapušany -predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor

11. Záver

Zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov