9. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 7. mája 2020

Primátor mesta Peter Petrikán zvolal 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch dňa 07. mája 2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti na prízemí Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu – tu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva trvalo 4 hod. , 5 min. a 40 s. Videozáznam tu

Na prehrávanie video obsahu je potrebný webový prehliadač Firefox Browser 76.01 a vyšší, stiahnuť si ho môzete z nasledujúcej webstránky: https://www.mozilla.org/sk/firefox/new/

Prítomných boli 11 poslancov. Z dôvodu práceneschopnosti chýbala poslankyňa Ing. Monika Jakabová

 1. Otvorenie – Program bol jednohlasne schválený, ZA bolo 11 poslancov
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice (videozáznam : 0:01:28 )
 3. Vyhodnotenie výziev na obsadenie bytov – predkladala: PhDr. Hajnalka Hack, predsedníčka komisie prerozdeľovania bytov (videozáznam 0:02:31 )Vyberáme zo záznamu : Dňa 5. mája 2020 zasadala sociálna a bytová komisia. Na výzvu, ktorá sa týkala obsadenia dvoch voľných bytov, jeden byt na ul. Čičarovskej, druhý byt na Sídl. Centrum II boli doručené 4 obálky od jednotlivých uchádzačov. Obálky uchádzačov o voľné byty vyhodnotila sociálna a bytová komisia a rozhodla nasledovne : Byt na ul. Čičarovskej bol pridelený p. Šandorovej, byt na Sídl. Centrum bol pridelený p. Kovalikovi. Primátor mesta pri tomto bode informoval MsZ, že žiadosti o byty sa neevidujú. Rozhodlo o tom uznesením MsZ v minulosti. Byty sa neprideľujú podľa poradia. Vždy na konkrétnu výzvu o obsadenie bytov je možné podať žiadosť, ktorá sa posudzuje. Výzvy sú stále zverejnené na webstránke mesta.
 4. Výstavba multifunkčnej plochy – predkladá: : Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia (videozáznam 0:06:14 ) – článok tu
 5. Podnet občanov – Výbeh pre psov na sídl. P.O. Hviezdoslava 45, V.Kapušany – predkladá: Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia (videozáznam 0:31:00:00) – článok tu
 6. Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie dočasnej búdky – Zmrzlináreň -predkladá: Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia (videozáznam 0:43:57)
 7. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta a MsKS Veľké Kapušany za II. polrok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia, PhDr. Štefan Töviš, riaditeľ MsKS (videozáznam 0:57:30)
 8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 1:38:29)
 9. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 1:47:45) – Vkport.sk predmetom MsZ, článok – tu
 10. Správa hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany o výsledku kontroly – Kontrola služobných motorových vozidiel zamestnancami za roky 2017 a 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (videozáznam 1:55:51)
 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (videozáznam 2:01:14)
 12. Projektová dokumentácia – Námestia I. Dobóa – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor, Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia (videozáznam 2:03:19)
 13. Návrh na úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2020-2022 k 07.05.2020 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 2:41:48)
 14. Diskusia (videozáznam 3:51:03)Vyberáme zo záznamu : p. Boczán Ferenc, zástupca primátora v diskusii poďakoval príslušníkom Mestskej polície, poznamenal, že poslanci mestského zastupiteľstva pri rozpočte riešili výdavky, ktoré sa týkajú mestskej polície, zaujímalo ich, či sú oprávnené, alebo neoprávnené, či si príslušníci Mestskej polície zaslúžia napríklad príplatky. (pozn. red. – poslanci zabudli, že tie vyplývajú zo zákona, nočné príplatky, príplatky za soboty a nedele a sviatky) Pripomenul poslancom, že iba počas posledného obdobia, čiže počas dvoch mesiacov, keď z ôsmych príslušníkov boli dvaja dlhodobo práceneschopní, podávali výkon šiesti príslušníci mestskej polície. Upovedomil ich o tom, že okrem bežných povinností, ktoré metská polícia vykonáva stále a ktoré vyplývajú z ich pracovnej náplne zabezpečovala aj ďalšie povinnosti a úlohy, ktoré súviseli s epidémiou : roznášali rúška, zabezpečovali nákupy, pomáhali dôchodcom, atď.atď. a preto zdôraznil, že Mestskej polícii patrí veľká vďaka. Poslancom metskej polícii p. zástupca predstavil aj plán kontroly užívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými, ktorý vypracoval náčelník mestskej polície na žiadosť vedenia mesta. Zástupca primátora oznámil poslancom mestského zastupiteľstva, že kontroly sa budú vykonávať v mesiacoch máj, jún aj v spolupráci s OOPZ Veľké Kapušany. Na záver zdôraznil, že mestské zastupiteľstvo v minulosti nikdy nemuselo riešiť podobné situácie, ako vznikli v súvislosti s epidémiou a upozornil poslancov na to, že ak chce mesto prežiť, musia prinášať aj razantné riešenia, ktoré nie vždy sú príjemné. Primátor mesta sa tiež poďakoval prvej línii v meste, ktorými boli mestskí policajti, poďakoval sa aj zamestnancom technických služieb, ktorí každý deň zbierali smetie aj v čase, keď bol najväčší strach z nakazenia boli v teréne a robili si svoju prácu, poďakoval sa aj TSP, krízovému štábu Mesta Veľké Kapušany, ktorý pravidelne zasadal, zamestnancom CVČ, MŠ POH, zamestnancom MsÚ, všetkým ktorí si sadli a šili rúška, ale aj tým, ktorí ich roznášali a každému kto sa zapojil do rôznych činností a všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa správali príkladne, vďaka čomu sa situácia vo Veľkých Kapušanoch zvládla.
 15. Záver (videozáznam 4:04:46) – Vyberáme zo záznamu – V závere sa primátor mesta poďakoval za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva a zdôraznil, aké je dôležité hľadať kroky k sebe a nie od seba. Poslancom mestského zastupiteľstva pripomenul výročie oslobodenia od fašizmu a oznámil im, že dňa 8. mája pri Pomníku oslobodenia od 11:00 hod. sa v meste pripomenie táto udalosť položením venca. (pozn.redakcie – z poslancov sa tejto pietnej akcie nezúčastnil nikto, za Mesto boli prítomní primátor mesta a zástupca primátora mesta.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov