PRVÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH V ROKU 2019

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019 bolo zvolané primátorom mesta dňa 29.01.2019 so začiatkom o 15:00 hodine a uskutočnilo sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Prinášame vám videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

                                            zdroj: vkport.sk 

Pôvodný plán programu zasadnutia je k nahliadnutiu tu: program

Na návrh primátora, bol vypustený bod č. 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 152/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 82/2008 o Územnom pláne Mesta Veľké Kapušany. Rokovať o tomto bode bude mestské zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

S pozmeňujúcim návrhom programu súhlasili všetci prítomní poslanci mesta Veľké Kapušany.

Po odsúhlasení pozmeňujúceho návrhu rokovalo mestské zastupiteľstvo o nasledujúcich bodoch:

 • Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva mestského zastupiteľstva – predložila Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta. video : 1:40 
 • Správa hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany o výsledku kontroly na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z n. p. v Materskej škole P.O.H. Veľké Kapušany video : 2:60
 • Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a schválenie predložených správ: Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia video: 9:40  Komisia športu video : 1:08:20 Komisia školstva, kultúry a mládeže video : 1:25:00 Komisia na ochranu verejného záujmu video : 1:40:00
 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 150/2019 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany video: 1:45:10
 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 151/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2019  video: 1:53:20
 • Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2019 video: 2:02:55
 • Návrh plánu práce komisií Mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2019 video: 2:04:55
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany video: 2:06:30

V bode rôzne sa rokovalo o nasledujúcich bodoch:

 • Plat primátora mesta video: 2:08:58

Názory týkajúce sa tohto bodu si môžete prečítať v slovenskom jazyku tu: v maďarskom jazyku tu:

 • Opätovné zriadenie ambulantnej pohotovostnej služby video : 2:14:40

V bode Diskusia sa hovorilo o nasledujúcom:

 • Neoprávnené používanie titulu Ing. poslanca Róberta Kondása počas volebnej kampane v komunálnych voľbách video : 2:18:50

Názory si môžete prečítať v slovenskom jazyku tu: v maďarskom jazyku tu:

 • Polopravdy a výmysly p. poslanca Baloga, ktoré napísal vo svojom blogu video : 2:23:30

Názory si môžete prečítať v slovenskom jazyku tu: v maďarskom jazyku tu:

 • Hlučnosť autoumyvárne na ulici Hlavnej vo Veľkých Kapušanoch video : 3:01:30  

Videozáznam z celého zasadnutia mestského zasadnutia je k nahliadnutiu na nasledujúcom linku : videozáznam

zdroj : www.vkapusany.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov