6. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2019

Primátor mesta Veľké Kapušany zvolal 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch dňa 4. decembra 2019 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania- tu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva trvalo 3 hod. a 34 minút. Videozáznam tu

Otvorenie

Program zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. Za boli – Boczán, Šimko, Kočiš, Vetrecin, Mihók, Proti boli – Jakabová, Kondáš, Hack, Hrabčák, Balogh, Rožok, Chýbal Papp Ladislav.

Úpravu programu (videozáznam 01:12) navrhol p. Balogh, žiadal presunúť body 8,9,10 namiesto bodov 3, 4, 5. Odôvodnil to tým, že má pracovné povinnosti a nevedel odhadnúť dokedy bude zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby bol prítomný pri týchto troch bodov.

p. Rožok (videozáznam 01:51) tiež žiadal úpravu programu. Za bod dva doplniť – Doplnenie stavebnej komisie, jeden alebo dvoch členov a zriadenie kontrolnej komisie. Na návrh primátora sa doplnením stavebnej komisie mestské zastupiteľstvo zaoberalo pri bode – ústna správa komisií mestského zastupiteľstva. Kontrolná komisia – p. Rožok žiadal zriadiť komisiu “ako takú”, pričom materiál podľa ktorého by mala komisia fungovať by bol doplnený postupne. Pozn. primátora mesta – jednou z požiadaviek aj p. Rožoka na predchádzajúcich zasadnutiach bolo, aby všetky materiály o ktorých má mestské zastupiteľstvo rozhodovať, alebo sa k nim má vyjadriť musia byť predložené navrhovateľmi vopred a rozposlané všetkým poslancom k nahliadnutiu ešte pred zasadnutiami mestského zastupiteľstva, aby bolo zrejmé, kto bude členom takejto komisie, či to budú len poslanci, alebo aj niekto iný, akú úlohu bude táto komisia plniť a navrhol, aby tento bod bol preložený na 12.12.2019 na ďalšie zasadnutie. p. Rožok s návrhom primátora mesta súhlasil.Daný bod bol preložený na ďalšie zasadnutie a zároveň súhlasil, aby bol preložený aj bod – doplnenie jedného, alebo dvoch členov stavebnej komisie.

Za návrh poslanca Balogha sa hlasovalo takto (videozáznam 04:25) – Za – 8, Proti – 0, Zdržali sa – 3. Pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice (videozáznam 05:07)

Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany na rok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 07:09) – pripravujeme názorový článok

Návrh programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany na roky 2020-2022 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 31:18)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany -predkladá: JUDr. Ferenc Boczán zástupca primátora (videozáznam 1:07) – návrh neprešiel, MsZ sa ním bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (videozáznam 2:19)

Správa o kontrole pokladničných hotovosti, pokladničných kníh, príjmových a výdavkových dokladov za aktuálny mesiac (december) v roku 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta (videozáznam 2:21)

Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva (videozáznam 2:27) – Komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky (videozáznam 2:27:34) – schválené boli jednorázové finančné príspevky p. Lukáčovej vo výške 100 eur, p. Štofaňákovej vo výške 166 eur, p. Lakatošovej vo výške 166 eur, p. Varjaššyovej vo výške 150 eur, Finančná komisia (videozáznam 2:34), Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia (videozáznam 2:38), Komisia cezhraničnej spolupráce (videozáznam 3:13), Komisia školstva, kultúry, mládeže a názvoslovná (videozáznam 3:15) – komisia doporučila, aby sa dobrovoľníkom roka 2019 stal p. Jozef Popčák, čo poslanci mestského zastupiteľstva schválili, Komisia športu (videozáznam 3:18)

Informatívna správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení na školský rok 2018/2019 – predkladá: Mgr. Emese Szomráki, referentka Školského úradu (videozáznam 3:21)

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľké Kapušany za rok 2018 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia (videozáznam 3:25)

Diskusia (videozáznam 3:28)

V rámci diskusie p. poslankyňa Jakabová predostrela plán práce poslaneckých dní a uviedla,že je k dispozícii rozpis, aby každý bol uvedomený o tom, že od januára 2020 začne práca poslancov. Každú stredu budú v priestoroch MsÚ dve hodiny v rámci poslaneckých dní. Občania budú vopred upovedomený o tom, ktorý poslanec ktorú stredu pracuje.

V rámci diskusie p. Mihók vyslovil v mene občanov poďakovanie príslušníkom MsP a zamestnancom MOPS, že v okolí kostolov a farských úradov v čase večerných omší dohliadli na verejný poriadok, príjemne prekvapili občanov a zároveň poprosil v mene občanov ved. odb. technických služieb, aby predovšetkým v čase adventu bolo zabezpečené posypovanie chodníka v okolí kostolov, prevažne kvôli seniorom.

V rámci diskusie o slovo požiadal aj p. Štefan Tovis, ktorý venoval veľkokapušianskym deťom a mládeži publikáciu Príbehy a povesti Použia, ktorá je dvojjazyčná a je doplnená ilustráciami a bude distribuovaná do všetkých školských knižníc a predškolských zariadení. Zároveň informoval prítomných, že pripravil a dal recenzovať ďalšiu publikáciu určenú pre deti predškolských zariadení, ktorá bude mať silný ekologický náboj.

Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov