TRETIE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH V ROKU 2019

Tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019 bolo zvolané primátorom mesta dňa 29.05.2019 so začiatkom o 13:00 hodine a uskutočnilo sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Prinášame vám videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Novinka – Hlasovacie zariadenie – Novinkou na tomto zasadnutí bolo hlasovacie zariadenie, ktoré zabezpečila Košická firma a bolo to z dôvodu vyskúšania si hlasovacieho zariadenia poslancami. Následne bude vedenie mesta hľadať aj ďalšie spoločnosti, ktoré takéto služby ponúkajú, aby bolo hlasovacie zariadenie aj cenovo výhodné, aj kvalitne výhodné. O tom, ktorá spoločnosť bude nakoniec poskytovať Mestu Veľké Kapušany služby – hlasovacie zariadenie, sa bude rozhodovať.

Výhoda hlasovacieho zariadenia – kopíruje priebeh celého zastupiteľstva. Keď primátor udelí slovo, zapne sa mikrofón a vyjadrovať sa bude iba jeden diskutujúci. Fázy diskusie – diskusný príspevok, alebo faktická poznámka – je možné na hlasovacom zariadení nastaviť. Rovnako je možné hlasovať – bod, rozprava a uznesenie

Programu zasadnutia je k nahliadnutiu tu : program
Prítomných pri schvaľovaní programu bolo 12 poslancov Mestského zastupiteľstva.
S pôvodným programom súhlasilo 12 poslancov.

Po odsúhlasení pôvodného programu pokračovala mestské zastupiteľstvo v nasledujúcich bodoch:

3. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2018 – predkladá: Mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
video : 4:00

4. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2018 – predkladá : Bc. Zoltán Szabó, náčelník Mestskej polície Veľké Kapušany
video : 13:50

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.03.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
video : 33:09

6. Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúci II. polrok 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
video : 37:16

7. Správa o výsledku kontroly na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z n.p. vykonanej v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
video : 39:34

8. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva : Komisia výstavby, územného plánovania, majetkoprávna a životného prostredia video: 56:39
Finančná komisia video : 44:10 Komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky video : 2:46 Komisia cezhraničnej spolupráce video : 2:42

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 155/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Veľké Kapušany č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektro-odpadov z domácností na území Mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia
video : 2:51

10. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a MsKS Veľké Kapušany za rok 2018 – predkladajú: Ing. Guzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia PhDr. Štefan Töviš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
video : 2:56

11. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
video : 3:00

12. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
video : 3:07

13. Informatívna správa o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej služby – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia
video : 3:17

14. Delegovanie členov do Rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia
video : 3:25 – Názorový článok redakcie vkport.sk – tu

15. Tématický rok 2019 – Aj my sme súčasťou prírody – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
video :  4:05

16. Diskusia
video : 4:11:22 – AED – Defibrilátori, video : 4:23 – Kalokaghatia (názorový článok tu)

Zdroj : vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov