Schválené a realizované projekty v roku 2020

Implementácia schválených projektov a realizovaných projektov v roku 2020:

1. Názov projektu: Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného kultúrneho partnerstva a na zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt – projekt sa realizoval v spolupráci s mestom Nyiregyháza z MR.
Projekt Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného kultúrneho partnerstva a na zachovanie kultúrnych hodnôt sa úspešne ukončil vo februári r.2020. Vďaka projektu sa po viac ako desiatich rokoch opäť ožil v našom meste festival tradičných ľudových remesiel s názvom Copus Expo. V dôsledku spoločného tvorivého procesu projektu sa vypracovali spoločné protokoly a jeden spoločný akčný plán. Tieto výstupy projektu vznikli zapojením miestnych kultúrnych inštitúcií z mesta Veľké Kapušany a z mesta Nyiregyháza, ktorí sa stretávali na workshopoch. Workshopy vyžadovali intenzívnu osobnú účasť, profesionálnu angažovanosť, ochotu zúčastniť sa, spoločné tvorivé
procesy a zároveň zapojenie cieľových skupín. Partneri projektu sa zúčastnili vzájomne na výmenných kultúrnych akciách. V našom meste to bol výmenný kultúrny program Copus Expo, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.24.-25 augusta 2019. Delegácia z mesta Veľké Kapušany sa zúčastnila na Tirpák Festivale v meste Nyiregyháza dňa 22.9.2019. Finančná správa z kontroly na úrovni prijímateľa mestu Veľké Kapušany bola doručená dňa 18.11.2020, ktorá obsahuje schválenie výdavkov projektu.
V mesiaci január 2021 Mesto Veľké Kapušany a Európai Határvárosok Korlátolt Felelőségu Európai Területi Együttműködési Csoportosulás v meste Nyiregyháza podalo žiadosť o finančný príspevok na pokračovanie horeuvedeného projektu s názvom CultD2.

2. Názov projektu: Rekonštrukcia MŠ P.O.Hviezdoslava : Realizácia projektu sa začala prebraním staveniska dodávateľom fy. Stavimat s.r.o. dňa 26.9.2020. Následne pri realizácií diela sa zistili naviac práce, ktoré neboli predmetom VO. Proces prípravy vyčíslenia nákladov a schvaľovanie mestským zastupiteľstvom vyžadoval určitý čas a z toho dôvodu mesto požiadalo o predlženie lehoty ukončenia realizácie projektu.
Riadiaci orgán mestu vyhovel a tak projekt sa ukončil v mesiaci január 2021. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26.1.2021. V súčasnosti prebieha finančné vyúčtovanie projektu a pripravuje sa záverečná monitorovacia správa.

3. Názov projektu: Kamerový systém IV.etapa : Po realizácií verejného obstarávania boli osadené 3 monitorovacie kamery. Finančné vyúčtovanie projektu sa uskutočnilo v januári 2021.

4. Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta na cestách v meste Veľké Kapušany
Cieľom projektu bolo zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta, zlepšenie a zvýšenie dopravnej bezpečnostnej situácie v meste. Hlavným účelom projektu bolo zdôraznenie samotného priechodu pre chodcov a kontrastné zvýraznenie chodca po ňom osvetlením, ktoré je odlišné od farby a intenzity okolitého verejného osvetlenia na prechode pre chodcov na ul. Hlavnej pred Domom služieb. Finančné vyúčtovanie sa uskutočnilo v januári 2021.

5. Názov projektu : Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Veľké Kapušany: Predmetom projektu bol nákup čistiaceho a zametacieho vozidla MATHIEU MC210. Komunálne vozidlo sa využíva na zametanie, kropenie a mokré čistenie komunikácií v meste, čím výrazne zníži prašnosť v prostredí. Finančné vyúčtovanie projektu sa uskutočnilo v novembri 2020.

B. Implementácia schválených projektov v stave realizácie

1. Názov projektu: Opatrovateľská služba v meste Veľké Kapušany – projekt sa realizuje od februára 2019 a končí sa v mesiaci marec 2021. Oprávnenými nákladmi projektu sú mzdové náklady opatrovateliek.

2. Názov projektu: Komunitné centrum Veľké Kapušany – projekt bol schválený vo výške 342.778.29. V súčasnosti prebieha kontrola dokumentácie z verejného obstarávania na výstavbu komunitného centra. Verejné obstarávania na vybavenie komunitného centra sú schválené.

3. Názov projektu: Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany – prebratie stavby dodávateľom sa uskutočnilo dňa 22.9.2020.
Mesto Veľké Kapušany požiadalo o predlženie termínu ukončenia projektu na základe žiadosti dodávateľa z dôvodu pandémie Covid -19. Termín ukončenia projektu je 30 apríla 2021.

4. Názov projektu : Rekonštrukcia MŠ L.N. Tolstého, Veľké Kapušany – firma STAVIMAT s.r.o. prebrala stavbu dňa 23.11.2020. Termín ukončenia projektu je stanovený na apríl 2021.

5. Názov projektu: Modernizácia odborných učební v ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany – v súčasnosti sa dokumenty verejného obstarávania kontrolujú na riadiacom orgáne a doplňujú sa dokumenty podľa požiadavky riadiaceho orgánu.

6. Názov projektu: Občianska poriadková služba v meste Veľké Kapušany – projekt sa realizuje od 07/2019. V rámci projektu mesto zamestnáva 8 pracovníkov. Oprávnenými nákladmi projektu sú mzdové náklady a paušálne výdavky. Projekt sa končí v júni 2021.

7. Názov projektu : Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany -zmluva o NPF bola podpísaná 22.01.2020. Celkové oprávnené náklady projektu predstavuje sumu 552.360,69 Eur. Momentálne prebieha proces prípravy dokumentácie na uskutočnenie verejného obstarávania.

8. Názov projektu : Kompostáreň Veľké Kapušany – zmluva o NFP bola podpísaná dňa 11.2.2021. Celkové oprávnené náklady predstavujú 727 138,14 Eur. Po podpísaní zmluvy o NFP sa pripravovali podklady verejného obstarávania ku kontrole. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania.

9. Názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre MRK v meste Veľké Kapušany – celkové oprávnené náklady projektu predstavuje sumu 184.494,35 Eur. V súčasnosti sa pripravuje zmluva o NFP zo strany riadiaceho orgánu.

10. Názov projektu: Rekonštrukcia amfiteátra vo Veľkých Kapušanoch – regionálny príspevok bol žiadaný vo výške 400.000 Eur, ktorý zahŕňal náklady na plnohodnotné sfunkčnenie amfiteátra tak, aby zodpovedal súčasným architektonicko-technickým a kultúrno-sociálnym požiadavkám. Regionálny príspevok bol schválený vo výške 100.000 Eur avšak pri schvaľovaní nebola znížená spoluúčasť mesta, ktorá tak predstavovala sumu 300.000 Eur. Táto výška spolufinancovania je v súčasnej finančnej situácií spôsobenej pandémiou Covid – 19 vysoká a neprijateľná pre mesto
Veľké Kapušany. Mesto Veľké Kapušany dňa 01.12.2020 zaslalo pre Okresný úrad Michalovce vyjadrenie, že nesúhlasí so znížením regionálneho príspevku na 100.000 Eur.

Národné projekty, ktoré boli schválené sa úspešne implementujú aj v II. fáze sú: Národný projekt PRIM, Národný projekt Komunitné centrum, Národný projekt Terénna sociálna práca. Oprávnené náklady národných projektov predstavujú mzdové náklady pracovníkov a náklady na činnosť kancelárie.

 Žiadosti o NFP pripravované a podané v roku 2020

CultD2 – VIA CARPATIA – 46 502,11 – v stave hodnotenia

Dobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany – Environmentálny fond – 66 200 – v stave hodnotenia

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Veľké Kapušany – Environmentálny fond – 79 978,95 – v stave hodnotenia

Výstavba elektronickej nabíjacej stanice v meste Veľké Kapušany – Ministerstvo hospodárstva SR – 5166,13 –  v stave hodnotenia

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít – MV SR, Sekcia európskych programov, Odbor OP efektívna verejná správa – 416 992,02 – schválený

Elaboration of joint low-carbonstrategy in the cross border region – ESTER /Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti – výstavba fotovoltaického zdroja elektrickej energie budova MŠ a MsÚ) – Program cezhraničnej Hungary – Slovakia – 350 mil. HUF – projekt je vypracovaný a pripravený na podanie 

Zdroj : www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov