Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch – poslanci MsZ rozdelení do dvoch táborov

V prvej skupine boli poslanci, ktorí na základe obdŕžaného mailu požadovali informácie výlučne o verejnom obstarávaní, porovnávali dve firmy, ktoré sa súťaže zúčastnili, spochybňovali verejné obstarávanie a samotnú rekonštrukciu a súťaž.

V druhej skupine poslanci pragmaticky poukazovali na to, aké je dôležité rekonštrukciu škôlky ukončiť v stanovenom termíne, nakoľko deti sú osem mesiacov doma a je to záťaž pre rodičov, deti, aj pedagógov, zároveň poukázali na to, že úlohou mesta je riešiť aj situácie, ktoré vznikli po začatí rekonštrukcie, ale nie na úkor detí a rodičov.

foto : vkport.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mimo schváleného plánu rokovania vo Veľkých Kapušanoch bolo zvolané dňa 07. októbra 2020 o 15.00 hodine.

Z tohto zasadnutia sa ospravedlnili poslanci – Jakabová, Hrabčák, Balogh, Kondáš, Rožok, Mihók.

Zasadnutie MsZ bolo preložené na 09. októbra o 10:00 hod. s pôvodný programom zo dňa 07. októbra 2020.

Program tu

Zasadnutie trvalo 47 minút, videozáznam tu

V priebehu zasadnutia poslanec Balogh oznámil prítomným, že poslanci obdŕžali vo štvrtok večer mail, predmetom ktorého, ako následne z diskusie vyplynulo bolo verejné obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie škôlky a samotná rekonštrukcia škôlky. Vzápätí sa poslanec opravil a uviedol, že nevie, či každý mail dostal, ale on dostal.

Vedenie mesta od odosielateľa mail nedostalo.

Zhrňme si to:

  • Poslanci 7.10.2020, v stredu nedošli
  • Poslanci vo štvrtok večer dostali mail
  • Poslanci 9.10.2020, v piatok došli

Odosielateľom mailu bol p. Fecko, neúspešný kandidát v posledných komunálnych voľbách.

Jediným bodom zasadnutia podľa programu bolo : Schválenie naviac prác pri projekte „Rekonštrukcia materskej škôlky na sídl. P.O. Hviezdoslava v meste Veľké Kapušany“.

Poslanci MsZ obdŕžali spolu s pozvánkami od primátora mesta aj dôvodovú správu z ktorej vyplýva, že : Rekonštrukcia materskej škôlky na sídl. P. O. Hviezdoslava je financovaná spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov Mesta Veľké Kapušany.

Celková cena rekonštrukčných prác podľa zmluvy o dielo č. 247/2020 zo dňa 11.08.2020 činí 422 697,08 Eur.

Rekonštrukčné práce zahrňujú zateplenie fasády, zateplenie strechy a výmenu okenných a dverných výplní.

Po nástupe dodávateľa stavby bol zistený nesúlad v projektovej dokumentácií stavby a to nesúlad výkresovej časti a rozpočtovej časti diela, a tiež projekt stavby nemohol riešiť konštrukcie ktoré priamo nezasahujú do zateplenia budovy.

Naviac práce, ktoré sa majú uskutočniť sú : Zateplenie fasády (steny, stĺpov a prievlakov) 49 110,10 Eur, Kotviaca technika (kotvenie strešnej PVC fólie) 3 581,62 Eur, Elektroinštalácia (rozvody elektriny na chodbách) 4 400,00 Eur, Zábradlie (Náter zábradlia a výmena výplne), 7700,00 Eur, Spolu 64 791,72 Eur (zdroj www.vkapusany.sk)

Primátor informoval poslancov o tom, že celú vec, ktorá sa týka nesúladu výkresovej časti a rozpočtovej časti diela postúpilo Mesto právnemu zástupcovi Mesta a prostredníctvom neho bude Mesto súdnou cestou vymáhať financie, ktoré budú použité na naviac práce. Či to bude od projektanta, alebo rozpočtára, v čase uskutočnenia mimoriadneho zasadnutia nebolo známe.   

Poslanecký tábor sa počas zasadnutia rozdelil na dve skupiny. 

V prvej skupine boli poslanci, ktorí na základe obdŕžaného mailu požadovali informácie výlučne o verejnom obstarávaní, porovnávali dve firmy, ktoré sa súťaže zúčastnili a spochybňovali samotnú rekonštrukciu a súťaž. K týmto poslancom sa v samotnom závere pridal aj odosielateľ mailu.

V druhej skupine poslanci pragmaticky poukazovali na to, aké je dôležité rekonštrukciu škôlky ukončiť v stanovenom termíne, nakoľko deti sú osem mesiacov doma a je to záťaž pre rodičov, deti, aj pedagógov, zároveň poukázali na to, že úlohou mesta je riešiť aj situácie, ktoré vznikli po začatí rekonštrukcie, ale nie na úkor detí a rodičov.

Ako to prebiehalo :

Rožok sa zaujímal o to, či bola vykonaná obhliadka budovy pred projektom, kto najímal rozpočtára, nakoľko vznikol nesúlad medzi výkresovou časťou a rozpočtovou časťou a prečo má byť vzniknutou situáciou zaťažené Mesto.

Primátor mesta vysvetlil, že pokiaľ existuje projektová dokumentácia, tak musela byť aj obhliadka budovy. Uviedol tiež, že Mesto sa nezaťažuje, ale rieši vzniknutú situáciu. Vysvetlil, že Mesto má právny vzťah s projektantom, ktorý si pravdepodobne najal svojho externého rozpočtára, s ktorým ale Mesto nemá zmluvný vzťah. Uviedol tiež, že vzniknutú situáciu je potrebné riešiť, následne budú financie, ktoré chýbajú či už z pochybenia projektanta, alebo rozpočtára, ktorého najal projektant cez právneho zástupcu Mesta vymáhané súdnou cestou späť.

Balogha zaujímalo porovnávanie cien verejného obstarávania, informoval o obsahu mailu v ktorom boli porovnané cenové ponuky dvoch firiem, ktoré sa zúčastnili súťaže na základe vyhláseného verejného obstarávania. Spytoval sa, „ako sme mohli dopustiť“, že vyhrala firma s vyššou cenovou ponukou (90 000 Eur) a žiadal odpoveď na otázku, čo mieni urobiť Mesto, aby v budúcnosti nevyhrávali firmy s vyššou cenovou ponukou. Uviedol tiež, že porovnával cez google priemerné ceny a zaujímal sa, či primátor mesta nemá námietky voči tomu, že vyhrala firma s vyššou cenovou ponukou.

Primátor vysvetlil poslancovi, že nie je expert na verejné obstarávanie, ale podniknúť čokoľvek môže aj p. Balogh, ako poslanec. Vysvetlil, že verejné obstarávanie má svoje zákonom stanovené pravidlá a postupy, ktoré musia byť dodržané, inak nemôže dôjsť k podpísaniu zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Vysvetlil poslancovi, že primátor nemôže zasahovať do verejného obstarávania, nemôže vylúčiť žiadnu z firiem, ani tú, ktorú má vyššiu cenovú ponuku, ako iná, ktorá sa súťaže zúčastňuje, pretože by išlo o diskrimináciu. Uviedol, že kým došlo k podpísaniu zmluvy ubehlo 5 rokov, pretože kým Úrad pre verejné obstarávanie nevydal potvrdenie o tom, že súťaž prebehla v poriadku, nemohla byť podpísaná zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom.

Kondáša zaujímalo, prečo firma, ktorá vykonáva rekonštrukciu robí očividne nekvalitnú prácu a nedodržiava zmluvné podmienky.

Na otázku primátora, či je p. Kondáš stavbár odpovedal poslanec, že nie je a na otázku čo konkrétne zhotoviteľ nedodržiava, pán poslanec uviedol, že zmluvné podmienky, ale konkrétne, ktorú časť rekonštrukcie spochybňuje, odpovedať nevedel.

Pripomienky mali aj poslanci Papp, Šimko, Vetrecin, Mihók, Jakabová.

Jedinou našou úlohou je rozhodnúť sa, či necháme stavbu rozostavanú, budeme sa hašteriť, alebo povieme že áno, dofinancujeme ju, aby stavba bola čím skôr hotová, aby sa deti mohli vrátiť späť do svojich tried, pretože už asi osem mesiacov sú mimo škôlky, čo je obrovská záťaž pre pedagógov, pre deti a pre rodičov. Z môjho pohľadu by bolo logické schváliť finančné prostriedky, dofinancovať stavbu a potom riešiť vymáhaním od toho, koho vinou došlo k rozdielu. Som smutný a rozčarovaný, že riešime veci na takejto úrovni a s takou odbornosťou, ako keď laik ide pískať futbalový zápas bez toho, aby ovládal zákonný postup a pravidlá,“ uviedol Boczán.

Mihók sa postavil k riešenej situácii rovnako pragmaticky a navrhol vypočuť názor zamestnanca odboru výstavby MsÚ, p. Horvátha, ktorý nájdete vo videozázname.

Verejné obstarávanie

Kontrolu dokumentov a súťažných podkladov pri výbere firmy vykonávala Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá dohliadala na princípy a postupy verejného obstarávania, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, boli Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zasielané na ďalšiu kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie.

Úrad pre verejné obstarávanie je nezávislý ústredný orgán štátnej správy, ktorý v oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok. Je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. 

Kým Slovenská inovačná a energetická agentúra neoznámila Mestu Veľké Kapušany, že súhlasí s podpisom zmluvy o dielo medzi Mestom Veľké Kapušany a úspešným uchádzačom, ktorým sa stala f. Stavimat s.r.o. nemohlo dôjsť k podpisu zmluvy medzi Mestom Veľké Kapušany a dodávateľom práce.

Celý proces trval 5 rokov.

Poz. redakcie – je potrebné vedieť, že verejné obstarávanie vykonávala externá firma. Keď sa porovnávajú firmy, ktoré sa súťaže zúčastnili, je dôležité porovnávať každú jednu položku pri obidvoch firmách. Pri štátnych zákazkach, ako je aj rekonštrukcia MŠ POH, keď štát poskytuje 95 percent peňazí na rekonštrukciu a Mesto 5 percent, nie je možné, aby napr. okná menila jedna, dvere druhá a zatepľovanie robila tretia firma. Všetky práce musia spĺňať podmienky, ktoré vyhlásil vo výzve predkladateľ projektu, v prípade MŠ POH – Ministerstvo životného prostredia. Či mala firma Reinter (neúspešný uchádzač) splnené všetky podmienky, či mala v cenovej ponuke rovnaký počet položiek a tú istú prácu ako f. Stavimax, ktorá v súťaži uspela sme sa od poslancov, ktorí súťaž spochybňovali počas zasadnutia MsZ nedozvedeli. Samozrejme, poslanci majú právo aj moc spochybňovať prácu firmy, ktorá súťaž vyhrala a rekonštrukciu vykonáva, ktorá vedie stavebný denník, kde je stavebný dozor a kontroluje ju aj odbor výstavby z MsÚ. Právo a moc ale nie vždy stačí. Dôležitá je aj odbornosť, či už z oblasti stavebnej, alebo z oblasti verejného obstarávania. Ale názor si vytvorte z videozáznamu sami.

ZÁVER :

Dobre, ten kto je poslancom má záujem o veci verejné v popise práce.

Ale! 

Nech je to nasadenie dôveryhodné a odborné!

To, ako sa niektorí snažili na základe obdŕžaného mailu bez akýchkoľvek odborných podkladov spochybňovať samotnú rekonštrukciu a verejné obstarávanie si možno zaslúži aj uznanie!

Smutné však je, že na takýto folklór si musíme zvyknúť v dobe, keď práve spolupráca doslova rozhoduje o našom živote, o dianí v meste.

Lebo korona zasahuje v každom smere a nie je politický súper, ktorého možno ponížiť, zosmiešniť a nakoniec s víťazným pokrikom zlikvidovať.

Práve teraz je nadmieru dôležité vážiť každé slovo, počúvať, chápať a spájať sa.

Poslanci asi nevedia, že život s každým z nás hrá občas ruletu a každý sa občas ocitne v pozícii, ktorá vyžaduje niečo na míle vzdialené našej odbornosti.

Vtedy tí múdrejší dajú priestor druhým, lepšie vybaveným a svoje nedostatky kompenzujú schopnými ľuďmi okolo seba, ktorých ochotne počúvajú.

No a tí druhí, ktorí nevedia odhadnúť vlastné schopnosti, nechcú počuť ani vidieť likvidujú v mene túžby po moci a pozícii akúkoľvek snahu iných.

Výsledok hlasovania :

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch s ú h l a s í s realizáciou naviac prác na materskej škôlke na sídl. P.O.H.

Hlasovanie: Za 11 poslancov: Bc. Ferdinand Kočiš, Ján Vetrecín, Mgr. Attila Balogh, DIS.art., PhDr. Hajnalka Hack, Ing. Monika Jakabová, JUDr. Ferenc Boczán, Milan Hrabčák, Mgr. Ladislav Papp, M.A. Róbert Kondás, Ing. Viktor Šimko, Mgr. Gábor Mihók

Proti: Mgr. Rastislav Rožok

Určite si pozrite videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Odporúčam celý. Zvlášť 12:48 – 13:15 (všimnite si pána so svojou vlastnou kamerou, ktorý na MsZ riadi niektorého z poslancov buď bludnou posunkovou rečou, alebo cez mobil. Nedá sa nevidieť a vo voľnom čase natáča škôlku, kde aj vaše deti chodia.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov