9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční dňa 07.mája.2020 (www.vkapusany.sk)

Primátor mesta Peter Petrikán zvoláva 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 07. mája 2020 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti na prízemí Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie výziev na obsadenie bytov – predkladá: PhDr. Hajnalka Hack, predsedníčka komisie prerozdeľovania bytov
 4. Výstavba multifunkčnej plochy – predkladá: : Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia
 5. Podnet občanov – Výbeh pre psov na sídl. P.O. Hviezdoslava 45, V.Kapušany – predkladá: Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia
 6. Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie dočasnej búdky – Zmrzlináreň -predkladá: Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia
 7. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta a MsKS Veľké Kapušany za II. polrok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia, PhDr. Štefan Töviš, riaditeľ MsKS
 8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
 9. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
 10. Správa hlavnej kontrolórky mesta Veľké Kapušany o výsledku kontroly – Kontrola služobných motorových vozidiel zamestnancami za roky 2017 a 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
 12. Projektová dokumentácia – Námestia I. Dobóa – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor, Ing. Ján Horváth, referent stavebného oddelenia
 13. Návrh na úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2020-2022 k 07.05.2020 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
 14. Diskusia
 15. Záver.

Zdroj : www.vkapusany.sk

Čo sa mení pre verejnosť?

Úrad verejného zdravotníctva dňa 23. marca 2020 opatrenim č. OLP 273l/2020 vydalo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, kde je uvedené, že všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia Športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Tento zákaz sa podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nevzt’ahuje na zasadnutia a schôdze Štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
Súčasne sa Štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa $ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 35512007 Z. z. povinnosť:
Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov
.

Zdroj: www.uvzsr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov