Oznámenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi (www.vkapusany.sk)

Čierna skládka totiž nie je príčinou problémov, ale dôsledkom mnohých iných problémov, predovšetkým dôsledkom správania obyvateľov nášho mesta. Z fotiek, ale aj z toho čo vidia naše oči, keď prechádzame mestom, alebo prechádzame katastrálnym územím nášho mesta, myslíme tým neďaleké lesíky sme zistili, že viac ako 90 % čiernych skládok tvorí zmesový komunálny odpad, stavebný a demolačný odpad, napr. záchodové misy, vane, sedacie súpravy, postele, matrace, kreslá, plastové stoličky, okenné rámy…Tento odpad väčšinou pochádza z domácností z prestavby, dostavby alebo modernizácie rodinných domov či bytov. Z tohto faktu vyplýva, že čierne skládky zakladajú OBČANIA. Celý článok tu 

Podľa VZN číslo134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Veľké Kapušany

Zakazuje sa:

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

 b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,

c) používať zberné nádoby na iný účel ako je určené týmto VZN,

d) vhadzovať zmesový komunálny odpad do nádob určených na vytriedené zložky komunálneho odpadu (nádoby na triedený zber),

e) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob okrem subjektu, ktorý má uzatvorenú zmluvu s mestom na nakladanie s odpadmi (oprávnená organizácia),

 f) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,

g) meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.); tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané oprávnenou organizáciou,

 h) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),

 i) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov,

 j) do zberných nádob ukladať objemný odpad, odpad zo zdravotníckych zariadení, zdravotne závadné odpadky z výrobní a predajní potravín a mäsa (aj reštaurácií), iný odpad živočíšneho pôvodu (perie, trus od domácich hospodárskych zvierat), nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce látky, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,

 k) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe; spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená Hasičským a záchranným zborom; spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu,

l) ukladať odpad mimo zberných nádob,

m) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácií,

n) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

Fotky nájdete na: https://www.vkapusany.sk/oznamenie-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi.html

Mesto Veľké Kapušany informuje občanov, že prevádzkujeme ZBERNÝ DVOR, kde v čase otváracích hodín je možné nadrozmerný odpad občanov uložiť. Zodpovedným prístupom všetkých obyvateľov mesta Veľké Kapušany, by sme sa mohli vyhnúť stavu viď priložená fotodokumentácia a zjednodušiť prácu technických služieb.
Pevne veríme, že spoločnými silami prispejeme k zlepšeniu tohto stavu, čím zamedzíme sankcionovaniu nezodpovedných jednotlivcov.

ZBERNÝ DVOR

Prevádzkovateľ  Zberného dvora : MESTO Veľké Kapušany

Sídlo zariadenia a zber separovaného odpadu : Ul. Mlynská 236/1, 079 01 Veľké Kapušany

Zodpovedný pracovník : Ing. Peter Kocsis

Tel. kontakt na Zberný dvor : +421905 415 565

Email :  zbernydvor@vkapusany.sk

Začiatok prevádzky : 03/2015

Otváracie hodiny:

  • Pondelok 8:00-16:00
  • Utorok 8:00-16:00
  • Streda 8:00-17:00
  • Štvrtok 8:00-16:00
  • Piatok 8:00-12:00
  • Sobota 10:00-14:00

zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov