P O Z V Á N K A na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch (vkapusany.sk)

Primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán zvoláva 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2019 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29.05.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

6. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2018 Správa audítora za rok 2018 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia

7. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2019 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia

8. Protest prokurátora č. Pd 99/19/8807-2 zo dňa 16.05.2019 k VZN mesta Veľké Kapušany č. 93 o verejnom poriadku a čistote v meste – predkladá: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 156/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Veľké Kapušany č. 150/2019 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 157/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 158/2019 o zriaďovaní, organizácií a prevádzke zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa/detské jasle/ – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na obdobie od 01.07.2019 – 31.12.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta

13. Plán práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve na II. polrok 2019. – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva

14. Diskusia

15. Záver.

Zdroj: vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov