3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 13.00 hodine (vkapusany.sk)

Primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán, zvoláva 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Veľké Kapušany za rok 2018 – predkladá: Mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
4. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2018 – predkladá : Bc. Zoltán Szabó, náčelník Mestskej polície Veľké Kapušany
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.03.2019 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
6. Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúci II. polrok 2018 – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
7. Správa o výsledku kontroly na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z n.p. vykonanej v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským – predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
8. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – predkladajú: predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 155/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Veľké Kapušany č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektro-odpadov z domácností na území Mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia
10. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a MsKS Veľké Kapušany za rok 2018 – predkladajú: Ing. Guzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia PhDr. Štefan Töviš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
11. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018 – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
12. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického oddelenia
13. Informatívna správa o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej služby – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia
14. Delegovanie členov do Rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany – predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci Technicko-organizačného oddelenia
15. Tematický rok 2019 – Aj my sme súčasťou prírody – predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
16. Diskusia
17. Záver.

Zdroj: vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov