Uznesenie Vlády SR zo dňa 17.01.2021 – celé znenie,

Vláda SR dňa 17.01.2021 schválila Uznesenie o prijatí opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky

Vláda obmedzuje s účinnosťou od 27. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov do pondelka, ktorý najbližšie nasleduje po dni, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR potvrdilo pokles počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 na celonárodnej úrovni pod hodnotu 2 500, pričom táto hodnota nebola prekročená kontinuálne 7 kalendárnych dní nasledujúcich v rade po sebe – to neplatí pre územný obvod 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa považujú hlavné mesto Bratislava a mesto Košice za jeden okres (bod B.2 tohto uznesenia) – slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie končí uplynutím 7. februára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

– od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu do a zo zamestnania
zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Uznesenie vlády SR číslo 30/2021 strana 2
zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu
na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá
nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto
osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo
ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou
dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

– od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu do a zo zamestnania
zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia
zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu
na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá
nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto
osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo
ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou
dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

– cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných
potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych
prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív
a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti,
zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej
maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta
bydliska a cestu späť,

-od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu do čistiarne odevov,
na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky,
do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových
vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby
technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem
žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu
telekomunikačnej techniky, ak sa táto osoba preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19
a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

-od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu do čistiarne odevov,
na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky,
do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových
vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby
technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem
žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu
telekomunikačnej techniky, ak sa táto osoba preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Uznesenie vlády SR číslo 30/2021 strana 3
od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19
a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

-od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na hromadné podujatie,
ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva
SR a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19
a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

-od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na hromadné podujatie,
ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva
SR a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19
a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

-od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na výdajné miesto
internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov
a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19
a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

-od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na výdajné miesto
internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov
a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19
a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

-cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej
starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej
starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu
späť,

-cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti
poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej
starostlivosti a cestu späť,

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo
do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu
späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý
je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska,
cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom
poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel vycestovania
do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak
ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR
testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak ju
vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny
a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel vycestovania
do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju
vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak ju
vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny
a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode
vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva
osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021, alebo ak ju vykonáva osoba,
ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo
o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá
sa pohybuje s pomocou vozíčka,

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode
vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva
osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021, alebo ak ju vykonáva osoba,
ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo
o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá
sa pohybuje s pomocou vozíčka,

cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,

cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského
zariadenia,

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu žiaka druhého stupňa
základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov
do a zo školy a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 18. januára 2021 alebo ak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny
a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu žiaka druhého stupňa
základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov
do a zo školy a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného
od 27. januára 2021 alebo ak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny
a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel sprevádzania
dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 20 až 22, a cestu späť, ak ju
vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba,
ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu
COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo
aspoň 14 dní,

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel sprevádzania
dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 20, 21 a 23, a cestu späť, ak ju
vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba,
ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu
COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo
aspoň 14 dní,

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá
má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti
s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby)
s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu
realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb
a sociálnej pomoci,

zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko
postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti
1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne
alebo s členmi spoločnej domácnosti,

cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti
s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na orgán verejnej moci
na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky
alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá
sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo
ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou
dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na orgán verejnej moci
na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky
alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá
sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo
ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou
dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie
podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony,

Vláda obmedzuje s účinnosťou od 3. februára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky pre územný obvod 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa hlavné mesto Bratislava a mesto Košice považujú za jeden okres, slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie končí uplynutím 7. februára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom
na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu
z domácnosti a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo
inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca
z domácnosti a cestu späť,

cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných
potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych
prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív
a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti,
zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie
pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cestu do banky,
poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel,
na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní)), služby technickej
a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na
vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu
telekomunikačnej techniky, do najbližšej maloobchodnej
predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu
späť,

cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil
Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,

cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu
na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,

cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej
starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej
starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu
späť,

cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti
poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti a cestu späť,

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo
do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu
späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý
je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska,
cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom
poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate
zo zahraničia a cestu späť,

cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci
okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta
Košíc v rámci územia mesta a cestu späť,

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá
má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti
s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby)
s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu
realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

cestu dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy a školského zariadeni,

cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu
15 alebo16 a cestu späť,

osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb
a sociálnej pomoci,

zdravotnú vychádzku osoby, staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko
postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti
1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne
alebo s členmi spoločnej domácnosti,

cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti
s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť
vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie
a cestu späť,

cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie
podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony;

Vláda ukladá

ministrovi vnútra
v spolupráci s ostatnými ministerstvami vydať manuál pre obce a mestá
na vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19
bezodkladne
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
vyčleniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné
prostriedky na plnenie úloh na zabezpečenie testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 pre subjekty
vykonávajúce testovanie bezodkladne
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
pokračovať v nákupe antigénových testov podľa uznesenia vlády SR č. 726
z 19. novembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 761 zo 4. decembra 2020
bezodkladne
predložiť na rokovanie vlády návrh manuálu pre zamestnávateľov
na vykonanie testovania svojich zamestnancov
bezodkladne

ministrovi zdravotníctva
oznamovať vhodným spôsobom najmenej raz týždenne, verejne a na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR počet hospitalizovaných pacientov na ochorenie COVID-19 v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky podľa bodu B.1 tohto uznesenia a zoznam 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice považujú za jeden okres, súčasťou takéhoto oznámenia je zoznam okresov, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu tohto uznesenia a zoznam okresov, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu tohto uznesenia od 27. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti tohto uznesenia
predsedovi vlády
zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky bezodkladne

ministerke kultúry
zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu
a televízie Slovenska a v TASR bezodkladne
predsedom samosprávnych krajov
poskytnúť v prípadoch uvedených v manuáli vydanom pre obce a mestá
na vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19
Ministerstvom vnútra SR potrebnú podporu starostom obcí a primátorom miest pri zabezpečení vykonania testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 od 23. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti tohto uznesenia

Vláda poveruje

ministra vnútra
v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov podporou
obcí a miest pri testovaní obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19;

Vláda odporúča odporúča

starostom obcí a primátorom miest

zabezpečiť na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa manuálu vydanom Ministerstvom vnútra SR od 23. januára 2021

zamestnávateľom
zabezpečiť vykonanie testovania svojich zamestnancov na prítomnosť
ochorenia COVID-19 podľa manuálu schváleného vládou od 23. januára 2021
hlavnému hygienikovi SR
vydať vyhlášku, ktorou sa uloží povinnosť zamestnávateľom a prevádzkovateľom vrátane škôl a školských zariadení prijať hygienické
opatrenia na pracoviskách, a to zákazom vstupu zamestnancov alebo iných
osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa a prevádzkovateľa vrátane škôl a školských zariadení, pokiaľ sa nepreukážu
negatívnym testom (§ 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.),
určiť osoby, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19;

Zdroj : rokovanie.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov