AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR ( AED ) vo Veľkých Kapušanoch – “Ruku na srdce”

„Človek môže iba raz žiť… iba raz. A nič sa nevráti.“
Margita Figuli

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 29. mája 2019

Bod. č. 16 – Diskusia – Projekt “Ruku na srdce” – AED – predkladá primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán (video 4:11)

Primátor mesta v tomto bode diskusie uviedol, že sa prednedávnom zoznámil s Ing. Štefanom Kertésom, ktorý je manažér kontroly zdravotníckeho úseku Záchrannej služby Košice, pod ktorú spadá aj obvod Veľké Kapušany, ale okrem iného je aj zdravotnícky záchranár s dlhoročnou praxou v ambulanciách rýchlej zdravotníckej a rýchlej lekárskej pomoci. Vyštudoval odbor zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore: Špecializovaná urgentná starostlivosť.

Prvotný nápad:
Ing. Kertés bol poslancom jednej MČ v Košiciach. Ako poslanec premýšľal nad tým čo dať ľuďom, čo ostane aj v dobe keď už poslancom nebude ako najlepšie pracovať pre ľudí a zároveň nebyť klasickým poslancom, ktorý rieši iba lavičky a osvetlenie a ktorý odovzdáva odkazy občanov zamestnancom MČ, pretože tie môžu odovzdať občania sami a dostal nápad. Pre mestské zastupiteľstvo v Košiciach vypracoval projekt Ruku na srdce. Celý tento projekt bol z jeho strany vypracovaný od A po Z, obsahoval 20 strán, v ktorom vysvetlil čo, ako a prečo. Celá myšlienka projektu s názvom Ruku na srdce vychádzala predovšetkým z jeho profesionálneho života, zo skúseností, zo zanietenosti, akou svoju prácu robí, pretože vie, že stačí tak málo a naše ruky na srdci môžu znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

Pán Ing. Kertés vo svojom projekte uviedol:

“V dôsledku náhlej poruchy elektrickej činnosti srdca – fibrilácie komôr srdca na základe akútneho infarktu myokardu či poruchy srdcového rytmu zomrie v Slovenskej republike odhadom 5 tisíc ľudí ročne, čo je asi 15 úmrtí denne. Komorová fibrilácia je stav náhleho zastavenia obehu, ktorý bez jedinej účinnej liečby – včasnej elektrickej defibrilácie pomocou prístroja a poskytovania neodkladnej resuscitácie vedie vždy k náhlemu úmrtiu. Náhla srdcová smrť môţe postihnúť každého bez rozdielu veku, pohlavia, vzrastu, etnickej príslušnosti. Obeťami bývajú nezriedka zdraví ľudia, športovci, ale aj deti. Odhadom, asi 95% ľudí, zomrie skôr, ako sa dostanú do zdravotníckeho zariadenia, no väčšina z nich by mala výraznú šancu prežiť v prípade včasnej defibrilácie. Štatistický čas dojazdu záchrannej zdravotnej služby na miesto udalosti je 10 – 15 minút, no šanca na úspešné obnovenie životných funkcií osoby s náhlym zastavením obehu sa každou minútou znižuje o 10%. Bez jedinej a okamžitej efektívnej pomoci v zmysle neodkladnej resuscitácie s použitím automatizovaného externého defibrilátora dochádza v priebehu 5 – 7 minút k nezvratnému poškodeniu mozgu z nedostatku kyslíka a v priebehu niekoľkých minút aj k úmrtiu. V týchto prípadoch má včasný elektrický výboj – defibrilácia, vykonaná v čase 3 – 5 minút po vzniku náhlej srdcovej príhody doslova život zachraňujúci účinok. Boj o život sa tak stáva bojom o čas, kedy pár minút nášho času môže znamenať pokračovanie života pre tých ostatných.”

Automatizovaný Externý Defibrilátor ( AED ) AED je počítačovo riadený, bezpečný a jednoduchý prístroj vyrobený pre laické použitie. Prístroj vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Kľúčovou vlastnosťou prístroja je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to účelné, odporučí podanie elektrického výboja. AED potom parametre pre výboj sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedeniu stlačením tlačidla. Plne automatizované prístroje hlasom komunikujú so záchrancom, vyzvú ho na ústup od tela osoby a výboj automaticky aplikujú. Princíp fungovania AED vylučuje riziko neoprávneného prevedenia výboja a teda aj poškodenia osôb zachraňujúcich, či zachraňovaných. Tieto prístroje je schopný bezpečne a efektívne použiť laik, známe je dokonca aj použitie deťmi. Záleží len na dvoch podmienkach : na odhodlaní zachrániť život a na verejnej dostupnosti AED.

Primátor mesta pustil poslancom a prítomným na zasadnutí mestského zastupiteľstva krátke video a ukážku o tom, ako AED funguje, zároveň ich oboznámil s tým, že vďaka dobrým vzťahom, ktoré má s autorom projektu má, je pán Kertés ochotný s mestom Veľké Kapušany spolupracovať, AED zabezpečiť, zároveň ich oboznámil s tým, že AED bude vo vozidlách mestskej polície, príslušníci mestskej polície sa preškolia a oboznámia s prístrojom a budú ho vedieť v prípade potreby použiť na záchranu ľudského života, pretože väčšinou sú na mieste, kde sa niečo deje skôr, ako záchranná služba.

Zároveň primátor mesta Peter Petrikán obdobne, ako to urobil pán Kertés, keď bol poslancom MČ v Košiciach, vyzval poslancov mestského zastupiteľstva, aby nezaťažovali mestskú kasu, ale aby poslanci prispeli zo spoločných peňazí na kúpu defibrilátora. Oznámil ich s cenou, ktorá sa pohybuje približne okolo 1500 Eur a poprosil prítomných poslancov, aby predostreli vlastné nápady, vďaka ktorým by sa mohol prístroj AED zakúpiť a slúžiť pre občanov mesta Veľké Kapušany.

Ponúkol im možnosť prispieť na kúpu AED, zároveň ich poprosil, aby do konca júna 2019 oznámili, či sú ochotní poslanci MsZ prispieť na kúpu prístroja a ako sumou, aby bolo možné v ďalších mesiacoch prístroj zakúpiť, preškoliť z poskytovania 1. pomoci príslušníkov mestskej polície, ktorí budú môcť aj takýmto spôsobom pomáhať občanom mesta.

Ako prvý podporil tento projekt poslanec Ferenc Boczán, privítal iniciatívu a navrhol sumu 100 Eur do zbierky na kúpu prístroja AED.

Pán poslanec Šimko uviedol, že všetci poslanci by sa mali do zbierky zapojiť a podporiť kúpu prístroja AED.

Pani poslankyňa Jakabová tiež podporila nápad primátora mesta, zároveň uviedla, že ak by všetci dvanásti poslanci prispeli sumou 125 Eur, prvý prístroj by sa dal zakúpiť, zároveň navrhla, aby sa v rozpočte našli prostriedky na kúpu ďalšieho, ktorý by bol umiestnený na budove Polikliniky.

Primátor mesta, ako hlavný iniciátor kúpy prístroja AED skonštatoval, že on tiež prispeje na kúpu prístroja AED.

Pani poslankyňa Hacková mala návrh, aby sa vo vchode do budovy Mestského úradu umiestnila krabica, kde by mohli občania prispieť dobrovoľnými príspevkami a navrhla tiež, aby sa verejná zbierka uskutočnila na viacerých miestach v meste a z vyzbieraných príspevkov by sa mohol zakúpiť ďalší prístroj.

Aj pán primátor, aj pán zástupca primátora návrh poslankyne Hackovej akceptovali, ale upozornili, že je potrebné vyhlásiť verejnú zbierku, ktorej predchádza množstvo byrokracie, z čoho vyplýva, že k tomu, aby sa verejná zbierka mohla uskutočniť, bude potrebné, aby niekto vypracoval príslušnú agendu.

Pán poslanec Vetrecin podporil kúpu AED sumou 150 Eur.

Odpoveď, ako uviedol pán Kertés na otázku prečo používať AED je pomerne jednoznačná a jednoduchá: Prečo nečinne čakať na príchod Zdravotnej záchrannej služby, keď môžeme život človeka zachrániť sami? Človek v núdzi je odkázaný na pomoc ostatných a na tomto princípe vzájomnosti je prvá pomoc jednotne poskytovaná vo všetkých krajinách sveta. Poskytnutie prvej pomoci je morálnou povinnosťou každého občana a je definovaná v Trestnom zákone č.300/2005 Z.z., ktorý v § 177 odsek 1 uvádza: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne prvú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“ Poskytnutie prvej pomoci sa môže zdať na prvý pohľad príliš zložité, izolovaný spôsob života môže podnecovať strach a obavy z prípadného ublíženia postihnutému. Nuž aj v tomto prípade platí staré známe, že akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna, zvlášť ak si uvedomíme, že človek postihnutý náhlou zástavou obehu je vlastne klinicky mŕtvy. Obavy sú síce prirodzené, ale s pomocníkom akým AED nepochybne je, sa naozaj niet čoho obávať. Tento profesionálny pomocník, ak je na blízku, je pripravený prevziať výraznú časť práce na seba. Prístroj je vyvinutý pre laikov a hlasovými povelmi počas priebehu poskytovania prvej pomoci dodá záchrancovi, okrem dôležitých informácii, aj dávku potrebného kľudu.

Ak má byť nádej na záchranu života pri náhlom zastavení obehu zachovaná, musí byť jediná účinná liečba – elektrická defibrilácia pomocou prístroja, vykonaná do 5 minút od vzniku udalosti. Každou ďalšou minútou sa šanca na prežitie znižuje o 10%. Nemusíme byť profesionálnym záchranárom, lekárom, zdravotníckym pracovníkom, či osobou školenou v poskytovaní prvej pomoci. Odhodlanie pomôcť a verejne dostupný Automatizovaný Externý Defibrilátor ( AED ) nám dávajú šancu na to najcennejšie, šancu zachrániť ľudský život.

Moment, keď ste pripravení vzdať sa, je zvyčajne momentom, kedy sa začnú diať zázraky. Nevzdávajte sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov