Poslanecké zastúpenie celého okolia na KSK je vo Vašej sobotňajšej modrej obálke. Venujte aj jej pozornosť a voľte. Prečo? Odpoveď v článku.

V článku sa budeme snažiť minimalizovať odbornú terminológiu. Namiesto výrazu voľby do orgánov samosprávnych krajov na poslancov, namiesto výrazu voľby do VÚC,  použijeme slovné spojenie poslanec KSK.

Budeme sa snažiť vysvetliť, prečo je táto voľba dôležitá, prečo máme využiť spojené voľby.  Budeme sa opierať o príklady z praxe, aby sme pochopili súvislosti územného fungovania. 

Tak, ako sú demokratické parlamentné voľby, tak sú demokratické aj nadchádzajúce voľby. Všetky voľby.

Musíme si uvedomiť, že ak voľby na poslanca KSK odignorujeme, to neznamená, že 8 poslancov z michalovského volebného obvodu nebude zvolených. Bude. Ale bez človeka z Použia a iba z Michaloviec a jeho okolia. Tak, ako v posledných voľbách. Čítaj nižšie. 

V článku vysvetlíme kompetencie poslanca KSK, šancu zvoliteľnosti, prečo je funkcia poslanca KSK dôležitá, či sa pri voľbe dokážeme odosobniť od volieb primátorov, starostov a poslancov a vidieť inými očami rozdiel v týchto dvoch voľbách.

Ten je zásadný. Kým starostov a primátorov volí iba obec, mesto, predsedov a poslancov KSK musia chcieť a podporiť voliči z regiónu – tým naším je Použie a z celého okresu Michalovce. Teoreticky si môžeme voliť všetkých kandidátov, prakticky je zázrak pretlačiť čo len jedného. Musí to byť človek akceptovateľný celým okresom, aby získal potrebný počet hlasov. Čítaj nižšie. 

Aj z nášho okolia majú niektorí kandidáti na poslanca MsZ dve čísla. Chcú byť volení aj za poslanca KSK. Ale aké majú plány, prečo a či vôbec vedia, ako VÚC KSK funguje, keď doteraz nepôsobili ani v komunálnej politike sme sa nikde z ich predvolebného plánu nedozvedeli. Ani ich plány. „Budem bojovať za svoje okolie,“ je jediná fráza, ktorú sme postrehli. Stačí?  Pretože na KSK sa nebojuje. Na zasadnutiach KSK sa neponúka napríklad cyklochodník v ringu a bojujte…

Poslanci na KSK sú ľudia s mnohoročnou praxou v regionálnej politike, ktorí prinášajú nápady pre rozvoj svojho okolia, prinášajú vízie a návrhy, ktoré predostrú a kultivovane presviedčajú kolegov, že áno, moje okolie toto potrebuje. Vysvetľujú potrebu, dôležitosť, presviedčajú, aby za ich predložený návrh hlasovali. Aby získali nadpolovičnú hlasov poslancov z celého košického kraja. A tým nechceme nikoho spochybniť, iba Vas chceme informovať, ako to funguje,

 Ale, poďme po poriadku.

Použie nikdy nevenovalo voľbe poslanca KSK dôležitosť na rozdiel od Medzibodrožia. Možno sme si mysleli, že rozhodujúca je iba samospráva, teda voľba starostov, primátorov a poslancov a že ľudia, ktorí idú za poslancov KSK sa nám vzdialili a kopú za inú ligu.

Áno kopú, ale v inom slova zmysle, za nás a my im roky nedávame šancu ( vysvetlenie nižšie). Možno sme si mysleli, že funkcia poslanca KSK nie je dôležitá, netýka sa nášho života. 

Nie je tomu tak. Kandidátov z blízkeho okolia sme mali aj v posledných voľbách za poslancov KSK.  P. Máriu Bálintovú , ktorá získala 2255 hlasov, p. Petra Jakaba, ktorý získal 2325 hlasov. Pekné čísla, ale nie dosť na voľby do VÚC KSK.

Pre porovnanie – V parlamentných voľbách za Oľano potrebovala vstupenka do parlamentu oveľa menej hlasov (napríklad Ján Kerekréti, poslanec o ktorom sme sa dozvedeli, až  keď mu prišlo zle pri hlasovaní o odvolávaní ministra financií je v parlamente s 1788 hlasmi, ale napr. aj p. Juraj Krúpa získal iba 1864 hlasov a je tam).

Vo voľbách za poslanca KSK boli čísla nad 2000 malé pre zvoliteľnosť.   

Veríme, že po tomto úvode už vnímate dôležitosť funkcie poslanca v KSK, kde je mimochodom pretlak ľudí so skúsenosťami.

Myslím si, že vo voľbách za poslanca KSK je oveľa vyšší podiel odborníkov, ľudí ochotných pracovať, než v parlamente. Niektorých terajších poslancov v KSK poznáme roky, poznáme ich prácu, bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Čo vlastne robí taký poslanec KSK? Čo sa rieši na VUC- ke a čo schvaľuje poslanec za KSK?

Iba zopár faktov:

▪️vydávajú povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – nemocnice, ambulancie, polikliniky, hospice, stacionári, pohotovosti atď.

▪️určujú obvody všeobecných lekárov, stomatológov a gynekológov

▪️schvaľujú ordinačné hodiny ambulanciám, rozhodujú o poplatkoch za prednostné vyšetrenie

▪️zriaďujú stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času, základné umelecké školy, školské internáty, zariadenia školského stravovania či školy v prírode

▪️menujú a odvolávajú riaditeľov škôl vo svojej pôsobnosti

▪️zriaďujú a prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb a stanovujú výšku poplatkov za tieto služby

▪️v oblasti kultúry zriaďujú múzeá, knižnice, divadlá, galérie, či hvezdárne a schvaľujú ich rozpočet

▪️spravujú cesty II. a III. triedy

▪️vydávajú licencie na autobusovú dopravu v rámci kraja a regulujú ceny cestovného v prímestskej autobusovej doprave

▪️plánujú čerpanie financií z eurofondov

▪️schvaľujú územné plány regiónov, ktoré sú dôležité pre územné plány miest a zón a ktoré stanovujú, kde sa čo môže budovať

▪️spravujú svoj majetok a majetok im zverený

▪️plnia ďalšie úlohy na úseku ochrany životného prostredia, športu, investícii atď.

Viac k doprave: VUC je správcom ciest II. a III. triedy. Poslanci rozhodujú o ich oprave a údržbe.  

Viac k čerpaniu eurofondov: Sú dôležití  pre regionálny rozvoj v zmysle plánov, čerpania. 

Viac k školstvu:  Povoľujú zriaďovanie, riešia ich chod, rekonštrukcie. U nás k nim patrí Gymnázium a Stredná odborná škola.  Napríklad v oblasti sociálnych služieb (a to je tiež dôležitá súčasť, nakoľko dôchodcov bude len a len pribúdať) prevádzkujú domovy sociálnych služieb a starajú sa o nich tak, ako o školstvo.

VŠEOBECNÉ FAKTY. 

Pri voľbe poslanca KSK je potrebné sa úplne odosobniť od volieb do samospráv obcí a miest. Úplne.

Treba voliť takých kandidátov, ktorí majú šancu uspieť a !!! hlas im dá celé široké okolie. Spolupracujú so všetkými obcami nielen vo svojom volebnom obvode (u nás Michalovský), ale aj so susediacimi obvodmi (nás sa týka Kráľovský Chlmec a Sobrance). Majú skúsenosti, spoločnú víziu, poznajú všetky problémy a vedia, čo a ako treba riešiť v globále vo svojom okolí a dokážu spolupracovať. Ľudovo diplomati. 

Ale aj to je málo. Prečo?

Pretože medzi kandidátmi je skutočný pretlak takých, ktorí spĺňajú túto podmienku a zvolených  miest je málo. V 2017 sa v našom obvode (Michalovský volebný obvod) volilo 8 poslancov, teraz sa bude voliť tiež  8.  Ďalším dôvodom je skutočnosť, že pri voľbe poslanca KSK sú na kandidátke v  drvivej väčšine ľudia, ktorí majú sa sebou roky práce a skúsenosti v samosprávach a v iných verejných sférach. Takí, ktorí sa ,,odvážia,, kandidovať vyššie až po rokoch počas ktorých pracujú, spolupracujú a dospejú do štádia, keď si myslia, že OK, nadišiel čas zúročiť skúsenosti a pretláčať vôľu celého svojho okolia na vyššej úrovni a pokúsiť sa kandidovať na post poslanca KSK. Pokúsiť sa.. Lebo, 

Aj toto je ešte veľmi málo. Prečo?

Zvoliteľnosť. V parlamente by bolo ideálne, keby neexistovali politické strany, ktoré robia zbierku neodborných ľudí, ktorí potom tvoria jej veľkú skupinu. Ideálne by boli jednotlivé sekcie verejného života a z nich výťah odborníkov. Problémom je, že tí skutoční odborníci sa stránia vysokej politiky a makajú vo svojich odboroch. 

Vo VÚC je oveľa viac odborníkov, ľudí z praxe, ako v parlamente. A pri voľbách do VÚC musia dostať oveľa viac hlasov, ako poslanci do parlamentu.

 Prečo? Rozhodujú čísla. Iba tie.

Príklad:

Naposledy sme volili v roku 2017. Ako ste čítali vyššie, hlasy nad 2000 nemali šancu uspieť.

Šancu majú uspieť iba tí, kde sa ich voliči spoja a pochopia, že ide o ich okolie bez rozdielu na politickú príslušnosť kandidáta. Ide len a len o odbornosť.  Šancu majú ľudia, ktorých pozná veľa ľudí, poznajú ich prácu a volia ich aj mimo svojich miest a obcí v celom volebnom obvode.

Michalovský volebný obvod, teda aj Použie od 2017 zastupovali títo poslanci KSK. Teda týchto sme si zvolili, aj v Použí.  

Ing. Emil Ďurovčík              5 727 hlasov, v čase volieb poslanec NR SR,                                                                                       bydlisko Sliepkovce
 
Viliam Zahorčák                  5 060 hlasov, v čase volieb primátor mesta                                                                                       Michalovce, bydlisko Michalovce
 
Milan Potocký                       4 703 hlasov, v čase volieb novinár, bydlisko                                                                                   Michalovce
 
MUDr. Ján Mihalečko          4 622 hlasov, v čase volieb lekár, bydlisko                                                                                         Michalovce
 
PhDr.Jana Cibereová           4 596 hlasov, v čase volieb prednostka
                                                                          okresného  úradu , bydlisko                                                                                          Michalovce                                      
 
MUDr. František Farkaš     4 364 hlasov, v čase volieb lekár , bydlisko                                                                                        Michalovce
 
Mgr. Milan Kaplan               3 984 hlasov, v čase volieb asistent poslanca NR                                                                              SR , bydlisko Michalovce
 
MUDr. Pavol Kuchta, MPH  3 685 hlasov, v čase volieb lekár , bydlisko                                                                                         Michalovce
 
Vtedy sa nedostala za poslankyňu KSK napríklad ani Timea Sotáková, teraz kandidátka na primátorku Michaloviec. 
 
Čo vidíte?

Obrovské čísla pri 26, 73% účasti vo voľbách. Ale pre Použie v niektorých prípadoch aj ,,cudzie mená”. Ale, im sme dopriali aj vo Veľkých Kapušanoch, aj na Použí. Našim nie.

A “KRUTÁ” REALITA.

Účasť pri posledných voľbách do VÚC KSK v roku 2017 bola 26,73%.  Kandidát michalovského obvodu pri takejto volebnej účasti mal šancu stať sa poslancom iba pri 3685 hlasoch a vyššie – najvyšší počet hlasov bol 5727. Teda v priemere potreboval okolo 4000 hlasov.

Teraz v spojených voľbách predpokladáme, že účasť bude oveľa vyššia, nakoľko si všade volíme aj starostov, primátorov, poslancov miestnych zastupiteľstiev.  Ak bude účasť napríklad nad 52%, čo predpokladáme že bude, koľko hlasov bude potrebovať kandidát za poslanca KSK? 7000- 10 000 ??? Nevieme ani odhadnúť, ale určite veľmi veľa. 

Jedno vieme určite. Nestačí iba podpora mesta. Alebo pár ľudí z okolia. Poslanec bude potrebovať minimálne 6000 hlasov, ak nie viac.  Bodaj by to tak nebolo, ale všetko tomu nasvedčuje. 

Prečo nestačí podpora mesta? Naše mesto má okolo 8622 občanov,  z nich má volebné právo približne!! 4400. Možno plus mínus dve stovky. Píšem približne. K volebným urnách chodí 2500 a niečo voličov?  Keby došli všetci- čo je samozrejme absurdné a keby každý odovzdal hlas na poslanca KSK- aj tak je to málo.  Voliť chodí približne polovica oprávnených voličov. Ostatní nechcú voliť, nachádzajú sa mimo bydliska a čo bude teraz ešte ďalšou prekážkou? Tou budú sviatky, mnohí budú odcestovaní. 

Dilema nie je, či budeme voliť. Otázka znie, či chceme zástupcu/ov okolia za poslanca KSK, alebo je to nám jedno.

Či využijeme spojené voľby, či budeme voliť, či máme v ponuke takých kandidátov, ktorí sú prijateľní pre volebný obvod Michalovce a dokážu získať patričný počet hlasov, osloviť celý okres.  Či sa dokáže spojiť celé Použie a či nášho, našich kandidátov budú voliť aj v Michalovciach a okolí. Či ich podľa ich doterajšej práce poznajú tak, aby dostali hlas aj mimo Použia.

Výnimka potvrdzuje pravidlo. Existuje pozitívny príklad z Medzibodrožia z roku 2017. 

Poslanec KSK nie je banálna vec. Zastupuje svoj okres a hlavne celé  okolie svojho pôsobenia, bydliska. Uchádzač tam vstupuje s cieľom pomôcť svojmu okoliu. Poslanci za príslušný okres lobujú o peniaze za svoj okres, za svoje okolie. Je dôležité, aby naše mesto a Použie si zobralo príklad z Medzibodrožia, ktoré sa pred 4 rokmi spojilo a len z Kráľovského Chlmca a jeho okolia si zvolilo do 57 členného zastupiteľstva 5 poslancov!!!!. Z 8 poslancov za trebišovský okres až piatich  –   Ing. Karol Pataky 5665 hlasov, Csaba Furik 3927 hlasov, Ing. Jozef Želinský 3778 hlasov, JUDr. Peter Pandy 3298 hlasov, Gejza Sačko 3289 hlasov 

Z toho mali počas týchto rokov aj funkciu podpredsedu KSK Ing. Karola Patakyho.   

Čo sa udialo za tie roky, keď malo Medzibodrožie 5 zástupcov? Ak nás sledujte – vnímate. V skratke. Získali peniaze pre svoje okolie. Nielen pre mesto, kde spomeniem iba dve veľké investície ako plaváreň pri Gymnáziu, alebo úplná rekonštrukcia Odbornej školy a iné, menšie projekty.  Hlavne išlo o cesty v Medzibodroží, o okolité obce. O svoje okolie. Teraz, pri týchto voľbách Medzibodrožie sa nanovo určite spojí,  pretože už pochopili o čo ide. Župa má peniaze na rozvoj.

Spolupráca primátora Veľkých Kapušian s KSK bola veľmi dobrá.  Ale! Tak ako v mestskom zastupiteľstve majú poslanci absolútnu moc v meste, tak aj na KSK majú moc poslanci. Keby sa Použiu podarilo dostať tam aspoň jedného svojho poslanca, boli by sme ,,spolu s ním pri ohni, ako sa hovorí,,. Vedel by o všetkom, vedel by sa ozvať, žiadať, presviedčať svojich kolegov.  Poslanci za príslušný okres zháňajú  peniaze pre svoj okres, pre svoje okolie.  

Nevravím, že doterajší poslanci nehlasovali za, ak sme sa tam ocitli v papieroch. To netvrdím. Primátor nášho mesta sa s nimi pozná, má s nimi korektné vzťahy, vedel lobovať, vysvetliť im. Ale ak šlo o nejaký dostupný balík, alebo možnosť výberu medzi a medzi, je logické, že Michalovčania sa v prvom rade orientovali na svoje okolie. Je to úplne prirodzené. Preto je potrebné mať zastúpenie aj Použia, aspoň jedného človeka, ktorý pozná svoje okolie, vie, čo potrebujeme, vie položiť na stôl vypracovaný projekt a vysvetľovať, odôvodňovať potrebu, vie rokovať s každým starostom obce, vedia spolu ušiť potreby a on ich vie diplomaticky tlmočiť.

Preto píšem aspoň jedného, lebo už ste aj Vy určite podľa vyššie uvedených čísel pochopili, že dostať sa za poslanca KSK nie je ľahké, dokonca veľmi ťažké, priam zázrak, ale aspoň jedno miesto medzi nimi v tej osmičke by mohlo patriť Použiu. Zástupcovi nášho okolia. 

Čo môžeme urobiť my vo voľbách poslanca KSK?

Možnože tu popísané nebude platiť, možno sa prekvapíme a nebudú lietať tak vysoké čísla. Možno sa staneme druhým Medzibodrožím z roku 2017. Bodaj by to tak chcelo byť.  

Ísť voliť! Nájsť si tých 10 minút času. A úplne jednoducho začať konečne kopať za svoje okolie. Za Použie. Nedávať nezmyselne hlasy tým, ktorých nepoznáme ( tí budú mať kopec aj bez našich hlasov a našimi hlasmi sa budú vzďaľovať od našich kandidátov), ale orientovať sa na naše okolie.

Vy nie ste povinní voliť 8 kandidátov na poslanca KSK. Vy máte tú možnosť, ale nie je Vašou povinnosťou. Môžete voliť od 1 do 8. Ak volíte 1 aj to stačí, ak volíte 5 aj to stačí, ak volíte 7 aj to stačí. 

Ako autorka článku priznávam, nevyužijem možnosť 8 hlasov, ale voliť budem. Naposledy som ich totiž využila a okrem kandidátov z okolia som dala hlas aj Michalovčanom. Mala som pocit, že tak je to správne, využiť možnosť 8 hlasov. Nie, teraz už tak robiť nebudem. Nepridám hlas tam, kde môj hlas mali, ale počas celého obdobia som z nich stretla pracovne troch.  Ja osobne chcem voliť  len a iba z Použia. A preto určite nekrúžkujem 8 poslancov. Michalovčania sa prebojujú, veď aj v poslednom volebnom období ( viď vyššie zoznam)  boli tam iba oni s kopou hlasov. Ja by som rada, keby aj Použie tam malo svoje zastúpenie, preto výlučne volím iba z Použia. Neverím vo viacpočetné zastúpenie, čísla a štatistika nepustí. Chcem veriť v zázrak, že aspoň niekto. Konečne. 

Obyvatelia  mesta a celého okolia Veľkých Kapušian

Poprosíme Vás, aby ste tieto myšlienky tlmočili ďalej. Voľba poslanca KSK sa rovnako týka Vás, ako aj nás, teda tých, od ktorých je kandidát. Tlmočte  aj svojim rodičom obsah práce poslanca KSK. A je jedno, že ste z dediny, ktorá nemá kandidáta na poslanca KSK. Kandidát Použia zastupuje Vašu dedinu rovnako ako svoje rodné miesto. Ak chceme zastúpenie na KSK, musíme hlasovať za kandidáta Použia. Neodignorujte prosím modré obálky, voľte aj tých voľbách. Voľte Použie. Skúsme si spolu zvoliť zastúpenie nášho okolia. Nepridávajte hlas konkurencii, ktorá sa tam aj tak dostane. Šanca by aj bola, len potrebujeme voliť. Nepozerajte v tomto prípade na politické tričko kandidáta, pozerajte triezvo na jeho prácu, spoluprácu, ľudskosť, šancu sa prebojovať.

Toto je mapa košického kraja. Pre celý tento kraj sa volí 57 poslancov, z nich 8 pre michalovský obvod. 57 poslancov bude rozhodovať napr. o financiách pre regionálny rozvoj, o cestách II. a III. triedy.   Bolo by už dôstojné, keby v  michalovskom obvode malo zastúpenie aj Použie. Závisí to len od Vás. 

V neposlednom rade, si nezabudnime voliť predsedu KSK, teda župana. 

Milí čitatelia vkportu z michalovského volebného obvodu( Veľké Kapušany, Použie, okres Michalovce).

Máme zato, že šancu stať sa hlasom Použia na VÚC KSK bez ohľadu na politické tričko má kandidát č.36 Peter Petrikán.

Nie je Vašim lekárom, ani poslancom, či asistentom NR SR ( ako boli doterajší poslanci za michalovský obvod), ale je 16. rokov primátorom mesta Veľké Kapušany. Človekom, ktorý spája celé okolie a celý okres, región Použia a región Dolného Zemplína. Plány a ciele, na ktorých pracoval pre Použie a michalovsky okres  nájdete tu: www.petrikanpeter.sk.

Do volieb za poslanca KSK nevstupuje nepripravený. Pri výbere z 8 kandidátov obvodu Michalovce, voľte aj zástupcu Použia. Voľte s nami č.36 Petra Petrikána, nech nám to nie je jedno.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov