Stále nákupné centrum Ardis – riešime podnety občanov.Doplnenie rýchlej správy zo dňa 12. marec 2019

Po uverejnení správy o obchodnom centre Ardis sa ozvali 2. občania.

Pán B bývajúci cez ulicu plánovanej stavby potreboval informácie, či nové dopravné označenie ul. Hlavnej  obmedzí jeho  podnikateľskú, ale aj domovú ,,slobodu.”

Vedenie mesta stále víta konštruktívne pripomienky, ktoré vedú k úprave  plánov a samozrejme k uspokojeniu potrieb obyvateľov.

Žiada si ich.

Tento problém sa riešil hneď v nasledujúce ráno a našlo sa riešenie.

Pána B.  budú kontaktovať a samozrejme aj developera s návrhom zmeny.

Druhá nespokojná pripomienka bola od rodiny D.  z rodinnej zástavby.

Tá pripomienka nás zaujala vo viacerých bodoch a naštartovala nás k ďalšej aktivite, ktorej pomohla dnes náhoda.

Prečo rodina D. nevedela o stavbe, ktorá sa rieši už rok?

Prečo ich poslanci o stavbe neinformovali, keď o nej vedeli?

Na MsZ sa poslanci pýtali primátora, ako stojí stavba, taktiež si ju  niektorí  dali do volebných programov. Odtiaľ sme sa o stavbe dozvedeli aj my, z letáka poslankyne a následne zo zasadnutia MsZ.

Na obed pán poslanec Balogh okomentoval na našej stránke príspevok nasledovne (máme fotku):

Opäť len oblbujete ľudí. Na začiatku článku sa píše : Ani táto stavba, tak ako ani predchádzajúca stavba ktorú sme vám predstavili (Lidl) nepodlieha rozhodovaniu poslancov, nikdy o nej nehlasovali, nebudú a teraz tu píšete, že Vás neinformovali poslanci. Nie náhodou mal pán primátor informovať, keď už vybavil také super bonusy a stavebný úrad bol, kde? Nebolo potrebné sa najprv obrátiť na tam žijúcich občanov o pripomienkovanie stavby? Vidím, že to bude autoumyvárka č. 2″

Práve týmto nám zasadil klinec do hlavy.

Prečo by mal niekto nadávať na osobu primátora? Primátor nemá moc riešiť svojvoľne veci, všetko prechádza cez poslancov. Všetko. 

Čitatelia sú nám v našej práci nápomocní a jeden náš čitateľ nám poslal správu a v nej pripojený dokument  – časť zápisnice zo zasadnutia MsZ z 25.4.2018, ktorú mu zas preposlal iný čitateľ.

Ďakujeme za túto aktivitu. Skrátil sa nám čas dopátrania sa k pravde.

Naše tvrdenie: 

Ani táto stavba, tak ako ani predchádzajúca stavba ktorú sme vám predstavili (Lidl) nepodlieha rozhodovaniu poslancov, nikdy o nej nehlasovali, nebudú o nej hlasovať,  aj keď si ju niektorí  dali do volebných programov, konkrétne v znení, vybudovanie nového nákupného   centra Ardis. Záhadou ostáva ako. –ostáva pravdivou. Neklameme. O stavbe nikdy nehlasovali a ani nebudú, keďže sa nebude stavať z mestských peňazí, ani z úveru.  Nič v tomto tvrdení nie je nepravdivé. Ani si neoblečú montérky poslanci a nebudú ,,makať.” 

My sme ale puntičkármi, ktorí máme radi poriadok vo veciach a nestrannú objektivitu- ako opravu myslíme doplnenie informácií v týchto    následovných riadkoch.   

Na zasadnutí MsZ 25.4.2018 primátor poslancom tlmočil žiadosť spoločnosti Ardis o kladné stanovisko  k umiestneniu časti stavby ,,Obchodné centrum Ardis,” na inkriminované pozemky. Poslanci – všetkých 12 poslancov hlasovalo za: Attila Balogh, Monika Jakabová, Ladislav Kaplár, Attila Barkó , Václav Koky,   František Boczán,   Ferdinand Kočiš, Gábor Mihók, Tibor Rebreš, Dionýz Sipos, Ján Vetrecin ml., Ján Vetrecin st.

!!!! Nevykonali žiadnu, ale žiadnu protiprávnu činnosť. )))

Šli zveľaďovať mesto, priniesť nové služby mestu a nové pracovné miesta. Službu cca. 8600 obyvateľom.

Čo ale treba ešte raz prízvukovať:

Poslanci nehlasovali za nákupné Centrum Ardis. To bolo dané, tak ako sme uviedli. Poslanci hlasovali za umiestnenie nákupného centra Ardis na ul. Hlavnej.

Stále sa nájde niekto, kto je nespokojný, čo je úplne normálne. Ulica Čičarovská je nespokojná, lebo majú v záhrade rómov. Iní budú nespokojní kvôli niečomu inému. Ale predpokladať, že srdce mesta, stred mesta bude prázdny a kosený je odvážne. 

Napísali sme ich mená z dôvodu, aby rodiny, ktorí tam žijú boli informovaní a neobviňovali primátora mesta o umiestnení nákupného centra na ul. Hlavnej. On nehlasoval. On iba prečítal žiadosť. On nerozhodoval. On sa podriadil vôli poslancov a vybojoval z toho výhodu – revitalizáciu parku. 

My sme nepotrebovali doplňovať o tieto drobnosti správu. Pretože všetko, čo sme napísali sedelo. Ľudí tento článok nezaujíma. 

Nemáme ale radi prekrúcačky, nemáme radi slovo klamete, zavádzate. 

 Nemôžeme predsa písať článok na úrovni I.stupňa ZŠ. Nájdu sa ľudia, ktorí majú problém čítať s porozumením a potom napádajú a nazvú  vkport klamármi, zavádzajúcimi, že nehlasovali o stavbe. Čo nie je pravdou. Hlasovali iba o uvoľnení pozemkov pre stavbu.

Hlasovať o umiestnení stavby neznamená hlasovať o peniazoch, za ktorú sa bude stavba stavať a ani o tom, kto ju bude stavať!

21. Žiadosť spoločnosti ARDIS ZH s.r.o., so sídlom Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronomo majetkový súhlas k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „OBCHODNÉ CENTRUM ARDIS – Veľké Kapušany“ a uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemky reg. C KN s parc. č. 1029/60 a 1029/52 v k.ú. Veľké Kapušany
Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta tlmočil žiadosť spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. o kladné stanovisko k umiestneniu časti stavby „OBCHODNÉ CENTRUM ARDIS – Veľké Kapušany“ na pozemku reg. C KN s parc. č. 1029/60 a 1029/52 a zriadením vecného bremena na pozemku reg. C KN p.č. 1029/60 na výstavbu časti parkoviska, reklamného pylónu a vjazdu pre návštevníkov OC a vecného bremena na pozemku reg. C KN p.č.
1029/52 na výstavbu chodníka pre peších návštevníkov OC. Primátor skonštatoval, že investor zrekonštruuje priestor, kde sa nachádza socha Istvána Dobóa. Poslanec Attila Balogh sa opýtal, z ktorej strany sa bude obchod zásobovať. Primátor odpovedal, že zásobovanie bude prebiehať zo spodnej cesty.
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s umiestnením časti stavby „Obchodné centrum ARDIS – Veľké Kapušany“ na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Veľké Kapušany, súhlasilo Uznesenie č. 272/C/21
K žiadosti spoločnosti ARDIS ZHs.r.o., so sídlom Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronomo majetkový súhlas k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „OBCHODNÉ CENTRUM ARDIS – Veľké Kapušany“ a uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemky reg. C KN s parc. č. 1029/60 a 1029/52 v k.ú. Veľké Kapušany.
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch
a) s ú h l a s í
s umiestnením časti stavby „Obchodné centrum ARDIS – Veľké Kapušany“ na pozemkoch pozemok reg. C KN s parc. č. 1029/60 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1477 m2,
pozemok reg. C KN s parc. č. 1029/52 – Ostatné plochy o výmere 235 m2,
ktoré sú vedené na Okresnom úrade Michalovce, katastrálny odbor – pracovisko Veľké Kapušany na LV č. 1 v k. ú. Veľké Kapušany vo výlučnom vlastníctve Mesta Veľké Kapušany,
b) s ú h l a s í
1. so zriadením vecného bremena podľa §151n Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom bude právo oprávneného z vecného bremena : ARDIS ZH s.r.o.., IČO: 51259141 realizovať výstavbu časti parkoviska Obchodného centra Ardis, reklamný pylón a vjazd pre návštevníkov OC na pozemku reg. C KN s parc. č. 1029/60 – Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1477 m2 v k. ú. Veľké Kapušany, ktorý je vedený na Okresnom úrade Michalovce, katastrálny odbor – pracovisko Veľké Kapušany na LV č. 1 vo výlučnom vlastníctve Mesta Veľké Kapušany.
2. so zriadením vecného bremena podľa §151n Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom bude právo oprávneného z vecného bremena : ARDIS ZH s.r.o.., IČO: 51259141 realizovať 16 výstavbu chodníka pre peších návštevníkov Obchodného centra Ardis na pozemku reg. C
KN s parc. č. 1029/52 – Ostatné plochy o výmere 235 m2 v k. ú. Veľké Kapušany, ktorý je vedený na Okresnom úrade Michalovce, katastrálny odbor – pracovisko Veľké Kapušany
na LV č. 1 vo výlučnom vlastníctve Mesta Veľké Kapušany.
Vecné bremeno bude zriadené v prospech oprávneného z vecného bremena za jednorazovú odplatu, ktorá bude určená znaleckým posudkom.
Chodník pre peších postavený na parcele reg. C KN s parc. č. 1029/52 v k. ú. Veľké Kapušany bude po výstavbe odovzdaný do majetku Mesta Veľké Kapušany.
Hlasovanie :
12 poslancov za (Attila Balogh, Ing. Attila Barkó, JUDr. Ferenc Boczán, Václav Koky, Ing. Monika Jakabová, Ladislav Kaplár, Ferdinand Kočiš, Mgr. Gábor Mihók, Tibor Rebreš, MVDr. Dionýz Sipos, Ján Vetrecin ml., Ján vetrecín st.)

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov