Odkiaľ sme vyšli a kam smerujeme. Finančný obraz mesta Veľké Kapušany. Blog pracujúci s faktami.

Mesto Veľké Kapušany ako solventný partner bánk.

 

Od chvíľ predvolebného boja a šírenia správ v našom meste o tom, že sa tu nič nedeje, nič sa nerobí, že stagnujeme, sme začali hľadať odpovede, ktoré by pravdivosť týchto informácií buď potvrdili, alebo vyvrátili.

Pátrali sme po tom, či je prvý muž mesta Veľké Kapušany po 12. rokoch práce ( aj keď ho volilo 54,2/% voličov ), právom potrestaný siahnutím na jeho plat ukrátením o 40%, alebo tu ide o niečo iné. 

Asi je načase vysvetliť laickej verejnosti, ako je to s platom primátora mesta Veľké Kapušany.

Každý primátor, starosta je ohodnotený základným platom odvíjajúcim sa od počtu obyvateľov obce (tabuľkovite), ktorý  zo zákona môže zastupiteľstvo  zvýšiť o 60% rozhodnutím (uznesením).

Je to obdobné, ako v zamestnaniach, napr. položky – osobné ohodnotenie, nadčasy, príplatky za zmeny a pod.

Primátor nášho mesta doteraz stále pracoval v položkách -základný plat a  ohodnotenie 40%. Toto tvorilo jeho plat.

Novými voľbami, príchodom nových poslancov, plus dvoch pôvodných sa vytvorila skupina, ktorá mu odobrala doterajšie ohodnotenie.

Následne sa podala verejnosti skreslená informácia, ktorá vyznela, ako keby si k pôvodným, doterajším zložkám platu nárokoval navyše ešte ďalších 40%. 

Tu sa žiada opraviť skreslené informácie. Nie, nežiadal. Šlo iba o ponechanie, udržanie si doterajšieho spôsobu ohodnotenia. Nič naviac. Základ a doterajšiu hranicu- nazvime ju osobným ohodnotením tak, ako to bolo doteraz. Za to, že zodpovedá za chod mesta, že je stále na cestách, že nemá pevnú stanovenú pracovnú dobu, že rokuje v prospech mesta aj večerami, víkendami, že je to na úkor voľného času, tak, ako v zamestnaniach – víkendy, sťažené podmienky, nočné zmeny a pod.

Nejde o obranu prvého muža. Absolútne nie. Ide o fakty ,uznanie a postoje ,tiež  úctu k práci,prihliadnutím na nesúcu zodpovednosť.

Zaujímalo nás teda, či položil primátor niečo za tých 12 rokov na ,,stôl mesta,, keďže takto dopadol. Bolo náročné ho odchytiť, pretože bol stále niekde odcestovaný na rokovaniach v prospech mesta (sú to napr. tie rýchle správy, ktoré sa prinášajú, ale ešte viac iných informácií, ktoré sme zatiaľ nesprostredkovali). Nemohli sme ho žiadať o prijatie, napr. nadránom o 3 hod., keď došiel z Bratislavy …

 Nalejme si odpovede na tieto otázky spoločne.

Keď sa riešia financie, nemôže existovať  50 odtieňov sivej, ale ani ružovej, existujú iba jednoslovné odpovede, akými sú – áno, je to pravda,  nie, nie je to pravda.

Rozprávajú iba čísla a fakty.

V článku sú použité informácie, ktoré sme čerpali z účtovníctva a ktoré si môžete hocikedy overiť na MsÚ, alebo cez vašich poslancov.

Nikomu nechceme nič z týchto informácií vnucovať, ani nebudeme nikoho presviedčať,  obraz si vytvoríte vy, čitatelia, podľa vlastného uváženia.

Roky 2006-2010

Prvá prekážka, ktorá dostala mesto do nevýhody  a zabrzdila  jeho možný rozvoj na pár rokov- TVRDÉ A OBMEDZUJÚCE dedičstvo prechádzajúceho vedenia.

Hospodárenie vedenia mesta počas prvého volebného obdobia 2006 – 2010 bolo poznačené zlou finančnou kondíciou zdedenou z predchádzajúceho obdobia.

Tento dlh pozostával z dvoch položiek.

Neuhradené záväzky  a rozostavané objekty, na ktoré neboli peniaze v mestskej kase a tie boli ešte pálčivejším problémom.

1.Neuhradené záväzky.

Celková výška neuhradených záväzkov ku koncu roka 2006 bola vo výške 1 734 480,60 EUR.

V tejto sume boli zahrnuté zostatky za:

– nesplatený leasing verejného osvetlenia v sume 62 781,83 EUR
– nesplatený leasing za osobný automobil Fabia v sume 2 483,46 EUR
– nesplatený úver Dexia postúpenie v sume 314 796,84 EUR
– nesplatený úver v sume 219 876,52 EUR
– nesplatený úver SLSP v sume 29 913,86 EUR
– nesplatený municipálny úver v sume 124 530,96 EUR
– nesplatený úver – ŠFRB – 31 b. j. v sume 463 708,45 EUR.

2.Rozostavané objekty , na ktoré neboli peniaze v mestskej kase.

Zároveň muselo vedenie mesta zabezpečiť dokončenie rozostavaných objektov (rozumej vyčarovať ďalšie peniaze):
-dokončenie a odovzdanie stavby Turistické informačné centrum v celkovej sume 317 824,14 EUR v roku 2007
-dokončenie a odovzdanie stavby Telocvičňa pri ZŠ JE v celkovej sume 1 179 911,08 EUR v roku 2008
-dokončenie a odovzdanie stavby Inžinierske siete k 26 RD v celkovej sume 1 121 918 EUR v roku 2008
-dokončenie a odovzdanie stavby Nový cintorín v celkovej sume 647 291,01 EUR v roku 2007
-dokončenie a odovzdanie stavby nový Dom smútku v celkovej sume 460 776,53 EUR v roku 2010.

Úverová zadlženosť mesta v roku 2007 bola na úrovni 18,08 %.

Vedeniu mesta sa podarilo postupne znižovať úverovú zadlženosť mesta, až kým v roku 2014 dosiahla úverová zadlženosť mesta hodnotu 0,68%.

V dôsledku veľmi dobrej finančnej kondícii mohlo vedenie mesta pristúpiť v roku 2015 na zrealizovanie PPP projektu (Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste) v celkovej sume investície 1 488 188,62 EUR.

Úverová zadlženosť mesta ku koncu roka 2018 bola v sume 20,5 %, v dôsledku realizácie PPP projektu a prijatia úveru v roku 2018 na realizovanie investičných aktivít v meste. Vysvetlenie pojmu zadlženosť: Skoro všetky veľké existujúce projekty fungujú bez predfinancovania, čo znamená, že obce a mestá si musia všetko vyplatiť a až následne po dokončení im dá- prefinancuje štát  peniaze. Obce a mestá si musia zobrať dočasný úver k projektu a  keď sa dokončí projekt a preplatí im štát  výdavky, vrátia peniaze banke a ponížia si úverovú zadlženosť a môžu ísť nanovo do ďalšieho veľké projektu. Úverová zadlženosť miest a obcí može ísť do 60%. Naše mesto má teda do 30%.

Počas prvého volebného obdobia 2006 – 2010 sa vedenie mesta zameralo na znižovanie záväzkov, nesplatených úverov a leasingov zdedených z predchádzajúceho obdobia a dokončenie rozostavaných objektov, ktoré neboli dokončené za predchádzajúcej éry.

Napriek týmto zaťažkávajúcim situáciam  a veľkému dlhu sa riešili aj iné stavebné akcie už o 2 roky- v roku 2008, na ktoré primátor vedel zohnať financie buď vypracovaním kvalitných projektov, NFP, alebo z mestskej kasy, alebo z iných zdrojov.   

 Stavebné akcie v roku 2008 

1 Zahájenie výstavby 6 bytovej jednotky. Začiatok výstavby 6 bytových jednotiek na ul. Centrum II. Ide o radovú výstavbu rodinných domov. 6 190 000,00 SKK 205 470,36 €
Ukončenie výstavby inžinierskych sietí Centrum II. Dokončila sa výstavba ulice Centrum II, ktorá zahŕňala výstavbu cesty, chodníkov, rozvodov vody, kanalizácie, plynu, VN a NN rozvodov, rozvodov verejného osvetlenia a telekomunikačných rozvodov 18 814 000,00 SKK 624 510,39 €
3 Stavebné úpravy MŠ na sídl. LNT. Čiastočná výmena okenných výplní 504 000,00 SKK 16 729,74 €
Výmena strechy na klube dôchodcov – Rekonštrukcia zahŕňala kompletnú výmenu strešnej krytiny a krovu na celom klube dôchodcov 414 000,00 SKK 13 742,28 €
5 Výmena krytu chodníka a zriadenie parkoviska na ul. Hlavnej – Stavebná akcia zahrňovala výstavbu parkoviska a rekonštrukciu chodníka pred hotelom Družba 2 970 000,00 SKK 98 585,94 €
6 Športové ihrisko na ul. Kúpeľnej. Viacúčelové športové ihrisko bolo postavené na ul. Kúpeľnej 2 209 000,00 SKK 73 325,37 €
7 Výstavba detského ihriska na sídl. POH. Výstavba nového detského ihriska sa realizovala na sídl. POH pri bloku 34 vo Veľkých Kapušanoch. Ihrisko pozostáva z hracích prvkov a parkových lavíc. Ihrisko je oplotené. 508 000,00 SKK 16 862,51 €
8. Rekonštrukcia verejného rozhlasu. Rekonštrukcia spočívala vo výmene ústredne a zosilňovačov verejného rozhlasu 100 000,00 SKK 3 319,39 €
9 Oprava oplotenia ZŠ J. Erdélyiho – Stavebná akcia zahrňovala opravu jestvujúceho betónového murika a náter oceľových časti jestvujúceho oplotenia na ZŠ J. Erdélyiho 50 000,00 SKK 1 659,70 €
10 Odstavné plochy na sídl. POH – Stavebné práce zahrňovali výstavbu parkovacích plôch zo zatrávňovacích tvárnic na sídl. POH 400 000,00 SKK 13 277,57 €
11 Stavebné úpravy MsÚ – Stavebné práce zahrňovali výstavbu kancelárie pre MsP a rekonštrukciu kancelárie sekretárky 400 000,00 SKK 13 277,57 €
12 Stavebné úpravy v priestoroch Domu služieb Stavebné úpravy na zriadenie kancelárie 150 000,00 SKK 4 979,09 €
13 Oprava a výmena parkových lavíc na Námestí Istvána Dobóa 150 000,00 SKK 4 979,09 €

Stavebné akcie v roku 2009

1
Rekonštrukcia chodníka od reformovaného kostola po predajňu Sugár  -Chodník zo zámkovej dlažby 43 195,00 €
2 Rekonštrukcia chodníka od ul. Bratislavskej po hotel Družba. Chodník zo zámkovej dlažby. 51 842,00 €
3 Cesta k bloku 53 na sídl. POH. Rekonštrukcia príjazdovej cesty z asfaltobetónu 8 805,00 €
4 Čiastočná rekonštrukcia parkoviska za Domom služieb. Oprava parkoviska za domom služieb z asfaltobetónu 8 300,00 €
5 Rekonštrukcia krytu vozovky na ul. Kúpeľnej. Rekonštrukcia spočívala v položení novej obrusnej vrstvy krytu vozovky a výstavbu parkoviska. 36 660,00 €
6 Centrum I – asfaltovanie parkoviska. Rekonštrukcia spočívala v položení novej obrusnej vrstvy krytu vozovky 49 800,00 €
7 Vysprávky ciest a chodníkov v meste. Oprava ciest a chodníkov na sídl. POH 240 660,00 €
8. ul. Ľudovíta Štúra .Rekonštrukcia krytu vozovky 12 628,00 €
9 Rekonštrukcia ZŠ POH. Rekonštrukcia pavilónov ZŠ spočívala v zateplení obvodových plášťov, strechy, výmenu okenných a dverných výplní a rekonštrukciu hygienických priestorov 1 431 130,00 €
10 Čiastočná rekonštrukcia budovy MŠ POH. Rekonštrukcia spočívala v oprave zatekanie strešnej krytiny 50 000,00 €
11 Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Hadabuda. Jestvujúca autobusová zastávka bola vymenená za novú. 5 950,00 €
 

Roky 2010-2014

Počas druhého volebného obdobia 2010 – 2014 sa vedenie mesta zameralo na výstavbu nájomných bytov a rekonštrukciu a modernizáciu mesta aj za pomoci dotácií z európskych fondov. Boli zrekonštruované obe základné školy v meste a centrálna zóna mesta:

– Nájomný bytový dom – CII – 4 b. j. v celkovej sume 222 824,87 EUR
-Základná škola P. O. Hviezdoslava – celková suma rekonštrukcie 1 441 528,93 EUR
– Základná škola J. Erdélyiho – celková suma rekonštrukcie 856 767,24 EUR
– Regenerácia centrálnej zóny mesta – celková suma rekonštrukcie 1 262 336,64 EUR.

Stavebné akcie v roku 2010

1
Zahájenie výstavby 4 bytovej jednotky. Začiatok výstavby 4 bytových jednotiek na ul. Centrum II. Ide o radovú výstavbu rodinných domov. 222 824,87 € 
Ohradenie kontajnerov na sídl. POH. Ohradenie kontajnerov z betónových plotových dielov. 8 925,00 €
3 Chodník na ul. Hlavnej. Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej zo zámkovej dlažby 94 940,00 €
4 Chodník na ul. Dózsová .Výstavba chodníka na ul. Dózsová aj so vstupmi k Rd s kryciou vrstvou z asfaltobetónu 122 543,00 €
5 Výstavba domu smútku. Dom smútku na ul. Vojanskej. Ide o dokončenie rozostavaného domu smútku podľa nového projektu. 217 200,00 €
Rekonštrukcia domu služieb. Rekonštrukcia spočívala vo výmene strešnej krytiny na časti DS 12 466,00 €
7 Rekonštrukcia MsKS – Strecha – Rekonštrukcia spočívala vo výmene strešnej krytiny na budove MsKS 18 295,00 €
8 Dom Športu. Rekonštrukcia a prestavba bývalej kotolne na Dom športu na sídl. POH 57 959,00 €
9 Rekonštrukcia basketbalového ihriska pri ZŠ JE 7 984,00 €

Stavebné akcie v roku  2011

Výstavba chodníka na ul. Veškovskej. Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v celej dlžke ul. Veškovskej 189 412,00 €
2 ZŠ POH práce naviac. Ide o práce nezahrnuté do podaného projektu modernizácie 74 754,00 €
3 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy futbalového ihriska. Kompletná rekonštrukcia budovy. Výmena okenných a dverných výplní, zateplenie budovy, výmena káblových, kurenárskych a vodovodných rozvodov. Rekonštrukcia hygienických priestorov a výstavba kotolne. 182 865,00 €
4 Rekonštrukcia ZŠ J. Erdélyiho. Rekonštrukcia ZŠ spočívala v zateplení obvodových plášťov, strechy, výmenu okenných a dverných výplní, rekonštrukciu hygienických priestorov a výstavby kotolne 1 226 471,00 €
5 Rekonštrukcia ZŠ J. Erdélyiho-práce naviac. Ide o práce nezahrnuté do podaného projektu modernizácie 94 092,00 €
6 Rekonštrukcia MŠ LNT. Výmena okien na jednom pavilóne 10 962,00 €
7 Rekonštrukcia MsÚ .Rekonštrukcia spočívala v zateplení obvodových plášťov, strechy, výmenu okenných a dverných výplní, 283 657,00 €

Stavebné akcie v roku 2012
1 Detské ihrisko na ul. Kúpeľná. Výstavba detského ihriska 12 000,00 €
2 Regenerácia centrálnej zóny. Regenerácia spočíva v kompletnej obnove chodníkov v centre mesta 1 084 573,00 €
3 Rekonštrukcia MŠ POH. Výmena okien na jednom pavilóne 5 599,00 €
4 Rekonštrukcia chodníkov na sídl. POH 35 074,00 €
5Výstavba bezdrôtového rozhlasu na ul. Veškovskej 7 370,00 €
6 Rekuperátor do domu Športu 998,00 €

Stavebné akcie v roku 2013
1 Nákup klimatizačného zariadenie na MsÚ. Klimatizácie do kancelárií na MsÚ 9 593,00 €
2 Nákup kamier.Prevencia proti kriminalite 9 460,00 €
3 Rekonštrukcia MŠ POH. Výmena okien na jednom pavilóne 8 493,00 €
4 Rekonštrukcia MŠ POH .Výmena strešnej krytiny 14 206,00 €
5 Rekonštrukcia asfaltového krytu komunikácie pri bloku 64 na sidl. POH. Zrealizovala sa nová obrusná vrstva z asfaltobetónu 2 829,00 €
6 Asfaltový kryt pred poštou. Jestvujúci kryt zo zámkovej dlažby bol odstránení a nahradení krytom z asfaltobetónu 11 639,00 €
7 Výstavba hlavného vstupu na MsÚ. Hlavný vstup sa zrekonštruoval položením betónovej dlažby 3 938,00 €
8 Rekonštrukcia pavilónu ZUŠ. Rekonštrukcia spočívala v prestavbe pavilónu špeciálnych učební v ZŠ POH na Základnú umeleckú školu. Boli vytvorené učebne, zrekonštruovali sa hygienické priestory, vymenili sa káblové rozvody a opravili sa omietky 183 306,00 €
9 Rekonštrukcia pavilónu ZUŠ – Výmena strešnej krytiny .Výmena strešnej krytiny. Strecha sa zateplila minerálnou vlnou hr. 100mm a položila sa hydroizolačná vrstva z PVC fólie. 75 772,00 €
10 Vysprávky miestných komunikácií. V rámci vysprávok sa opravili výtlky v celom meste. 40 070,00 €

Roky 2014-2018 


V treťom volebnom období 2014 – 2018 vedenie mesta pristúpilo na rekonštrukciu mestských komunikácií a ciest formou PPP projektu, a to v celkovej sume 1 488 188,62 EUR a uskutočnilo sa aj množstvo iných menších projektov, ktoré prispeli k skvalitneniu životnej úrovne obyvateľov nášho mesta.

Stavebné akcie v roku 2014
1 Výmena okien na ZŠ POH. Výmena kopilitovej steny za plastovú. 2 500,00 €
2 Výstavba skatebordového ihriska. Vytvorila sa asfaltová plocha pre skatebordové ihrisko. 24 000,00 €
3 Výstavba zberného dvora. Výstavba zberného dvora sa uskutočnila na ul. Mlynskej, kde sa vytvorila spevnená plocha s betónovou krycou vrstvou a oceľové prístrešky. V rámci výstavby sa čiastočne zrekonštruovala budova Technických služieb. 627 833,00 €
4 Rekonštrukcia klubu dôchodcov. Ide o čiastočnú rekonštrukciu klubu dôchodcov, pri ktorej sa odstránila zadná časť stavby ( bývalá volebná miestnosť) a to z dôvodu zlého technického stavu a zatekania strešnej konštrukcie. Na vybúranom mieste sa vytvoril altánok. V rámci rekonštrukcie sa vymenili okenné, dverné výplne. Objekt sa zateplil. 17 558,00 €
5 Rekonštrukcia MŠ – výmena okien .Výmena okien na dvoch pavilónoch materskej školy na sídl. POH 35 000,00 €
 

 Stavebné akcie v roku 2015
 
1 Opravy výtlkov miestnych komunikácií. Vysprávky zahrňovali opravu výtlkov najviac poškodených ciest a chodníkov v meste Veľké Kapušany. 29 996 eur
2 Výstavba zberného dvora. Výstavba zberného dvora sa realizovala na ul. Mlynskej vo Veľkých Kapušanoch. Stavebné práce zahrňovali rekonštrukciu jestvujúcej budovy, výstavbu spevnených plôch s prístreškami na veľkoobjemové kontajnery, oplotenie a všetky inžinierske siete 230 843 eur
Výstavba detského ihriska – Výstavba nového detského ihriska sa realizovala pri bloku POH 45 vo Veľkých Kapušanoch. Ihrisko pozostáva z hracích prvkov: hracej veže so šmýkalkou, hojdačky, pieskoviska, hojdačky na pružine a parkových lavíc. Ihrisko je oplotené a cez noc je uzamknuté. 12 000 eur
4 Zateplenie budovy Základnej umeleckej školy – Zateplenie pozostáva z kompletnej obnovy a zateplenia fasády a plochej strechy Základnej umeleckej školy na sídl. POH vo Veľkých Kapušanoch. 40 204 eur
5 Realizácia ústredného kúrenia v budove zberného dvora. Realizácia ústredného kúrenia s topnými telesami a kotlom na tuhé palivo, a stavebné úpravy miestnosti kotolne 6 745 eur
6 Rekonštrukcia hygienických priestorov v budove Materskej školy na sídl. LNT. Rekonštrukčné práce zahrnovali kompletnú rekonštrukciu dvoch hygienických priestorov v Materskej škole na sídl. LNT. Obnovili sa všetky zdravotechnické zariadenia, rozvody a všetky obklady a dlažby.
7 Sanácia nezákonne uloženého odpadu – Ide o vyčistenie Čičarovskej osady – na ul. Čičarovská vo Veľkých Kapušanoch od komunálneho odpadu, ktoré tam navozili neprispôsobiví obyvatelia osady. 29 919 eur
8 Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany Oprava miestnych komunikácií prebiehala v týchto lokalitách:
1. Spevnená plocha medzi garážami na sidl. LNT.
2. Chodník na ul. Vojanskej
3. Cesta, chodníky a parkovisko na sídl. LNT
4. Chodník na ul. Zoltána Fábryho a časť chodníka na u. Zelenej
5. Chodník na ul. Hlavnej /od reformovaného kostola po prepojovací chodník/
6. Chodník na u. Staničnej /vrátane vjazdov/
7. Chodník pri bloku 55 na sídl. POH
8. Chodník na ul. Jána Erdélyiho
9. Spojovacia komunikácia medzi ul. J. Erdélyiho a ul. Záhradná

Stavebné akcie v roku 2016

1 Vysprávky miestnych komunikácií. V rámci vysprávok výtlkov v meste Veľké Kapušany sa obnovila aj krycia asfaltová vrstva prístupového chodníka k MŠ POH. 12 426 eur
2 Ohradenie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. Ohradenie kontajnerov bolo realizované pri bloku POH 38, ktorá pozostávala z výstavby betónovej plochy a betónového múrika zo šalovacích tvárnic so zamykateľnou bránkou 3 995 eur
3 Chodník pred predajňou Ilas. Rekonštrukcia chodníka pred Ilasom na ul. Záhradnej vo Veľkých Kapušanoch. Stavebné práce zahrňujú vybúranie jestvujúcich vrstiev chodníka, vyhotovenie nových podkladových vrstiev a pokladku zamkovej dlažby 15 585 eur
Výstavba detského ihriska. Výstavba nového detského ihriska sa realizovala na sídl. LNT vo Veľkých Kapušanoch. Ihrisko pozostáva z hracích prvkov: hracej veže so šmýkačkou, hojdačiek, hojdačky na pružine a parkových lavíc. Ihrisko je oplotené a cez noc je uzamknuté. Ihrisko je realizované z nerezových prvkov systému Antivandal 11 913 eur
5 Výstavba parkoviska pred Základnou školu s vyučovacím jazykom Slovenským na sídl. POH vo Veľkých Kapušanoch. Stavebná akcia zahrňuje výstavbu parkoviska zo zatrávňovacích tvárnic pred Základnou školou na sídl. POH vo Veľkých Kapušanoch v počte 10 miest pre osobné automobily. 9 975 eur
6 Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ POH. V rámci rekonštrukcie futbalového ihriska na ZŠ POH sa realizovala v prvej etape výstavba zavlažovacieho systému trávnika, založenie trávnika a montáž ochrannej siete. 54 291 eur
7 Výstavba hlavného vstupu do Základnej umeleckej školy. Výstavba spevnenej plochy pozostávala z vytvorenia podkladných vrstiev zo štrkodrvy a pokládky zámkovej dlažby. 1 201 eur
8. Stavebné úpravy budovy Zberného dvora Stavebné úpravy miestnosti dielní a skladov na náradie pozostávali z vyhotovenia betónových podláh, výmeny okien, opravy omietok a hygienickej maľby. 6 394 eur
6 Rekonštrukcia hygienických priestorov v budove Materskej školy na sídl. POH a sídl. LNT. Rekonštrukčné práce zahrňovali kompletnú rekonštrukciu dvoch hygienických priestorov v Materskej škole na sídl. LNT. a dvoch hygienických zariadení na Materskej škole na sídl. POH. Obnovili sa všetky zdravotechnické zariadenia, rozvody a všetky obklady a dlažby .55 888 eur
7 Rekonštrukcia hygienických priestorov pre divákov v budove Mestského kultúrneho strediska. Kompletná rekonštrukcia hygienických priestorov pre divákov v MsKS zahrňovala kompletnú obnovu všetkých zdravotechnických zariadení, rozvodov a všetky obklady a dlažby. 16 039 eur
8 Rekonštrukcia prístupovej cesty k Hasičskej stanici Rekonštrukcia zahŕňala rozšírenie prístupovej cesty a vyhotovenie krycej vrstvy z asfaltobetónu
9 Rekonštrukcia podlahy telocvične na ZŠ POH Rekonštrukcia zahŕňala vybúranie jestvujúcej drevenej podlahy, montáž hydroizolácie, montáž dreveného roštu s izoláciou proti hluku a montáž novej podlahy s maľbou čiar.
10 Vybavenie telocvične na ZŠ POH. Akcia zahŕňa dodávku basketbalových košov s doskami, stopky, prehrávaciu techniku, medicinbalové a basketbalové lopty
11 Vianočná výzdova. Nákup a montáž vianočných svetelných dekorácii v meste Veľké Kapušany
12 Výmena strešnej konštrukcie a krytiny na budove Starého domu smútku Na jestvujúcu plochu strechu z bitumenovou krytinou sa vyhotovila drevená konštrukcia krovu s krytinou z pozikovaného poplastovaného plechu.

Stavebné akcie v roku 2017,2018

č.

 

Názov projektu

 

  

 

1

Kamerový systém

10.000,-

2.

Spoznaj sám seba – pokračovanie projektu

5.000,-

3.

Komunitné centrum

342.778,29

4.

Opatrovateľská služba v meste Veľké Kapušany

296.400

5.

Advent v Bráne Zemplína

1.500

6.

Rekonštrukcia MsKS Veľké Kapušany, získané peniaze,  VO

784.809,20

7.

Elektromobil pre MsP vo Veľkých Kapušanoch

29.000

8.

Udržateľná kultúrno-cezhraničná spolupráca medzi Nyiregyháza a V. Kapušany na zachovanie spol. tradícií

26.037,87

9.

Modernizácia odborných učební v ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany

73.722,40

10.

Výstavba korčuliarskej dráhy

20.000

11.

Rekonštrukcia tribúny futbalového ihriska

25.000

 

Spolu

1.614.247,76 

Niektoré vyššie spomínané investície boli vykonané a hradené z nasledovných úspešne  vypracovaných, podaných  ale hlavne schválených projektov. Tieto projekty buď čiastočne kryli zdedené veci, ale hlavne prinášali nové stimuly do mesta.

Zoznam úspešných projektov od roku 2007

 

Rok

Názov projektu

Schválená dotácia

Poskytovateľ

2007

Turistické informačné centrum

267.476,60

 

2007

Miniihrisko

36.446,92

 

2007

Viacúčelové ihrisko

39.832,70

 

2007

Mestský podnik služieb

23235,74

 

2008

Základná škola P.O.Hviezdoslava

1.772.579,42

 

2008

Regionálny systém zberu komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany a v okolitých obciach a mestách

70.603,46

 

2008

Mestské nájomné domy Centrum II- 6 bj.

314.346,64

 

2009

Základná škola J. Erdélyiho

1.292.507,70

 

2009

Kamerový systém v meste Veľké Kapušany – rozšírenie

4.000,-

 

2009

Mestské nájomné domy Centrum II 4 b.j.

216.624,38

 

2010

Revitalizácia verejného priestranstva

8.000,-

 

2011

Detský raj v meste Veľké Kapušany

12.000,-

 

2011

Regenerácia centrálnej zóny mesta Veľké Kapušany

1.324.859,95

 

2012

Materská škola P.O.H. – zvýšenie energetickej efektívnosti

6.600,-

 

2013

Kamerový systém

7.000,-

 

2013

Travel, experience and celebrate withou border

21.000

 

2013

Terénna sociálna práca v meste Veľké Kapušany

mzdové výdavky

 

 

Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany

500

 

2013

IV. ročník Majstrovstvá Východného Slovenska v Airsoftových hrách

2.000

 

2014

Zóna športu

24.000,-

 

2014

Prevencia proti kriminalite – montáž 3 monitorovacích kamier

9.459,60

 

2014

Terénna sociálna práca

Mzdové náklady

 

 

Odstránenie čiernej skládky v lokalite Tehelňa, ul. Čičarovská Veľké Kapušany

 

 

2015

Výmena okenných a dverných výplní MŠ POH

2.500,-

 

2015

Zberný dvor

664.165,36

 

Kam smerujeme?

Jednoznačne dopredu. Dobré a rozumné gazdovanie mesto dostalo do polohy solventného partnera bánk.

Momentálne máme k dispozícií rezervu 500 000 Eur v banke, ktorú môžeme hocikedy použiť.

Smerujeme taktiež:

  • k riešeniu pohotovostnej ambulancii vo Veľkých Kapušanoch
  • k výstavbe detských jaslí v našom meste a zvýšenie počtu detí, ktoré detské jasle budú môcť navštevovať 
  • k  rekonštrukcii oboch mestských škôlok
  • k revitalizácií Nám. Dobóa a MsKs
  • ku“generel dopravy” – mapovaniu ciest a chodníkov v našom meste- návrhy riešenia dopravných  situácií
  • k výstavbe parkoviska pred Poliklinikou
  • k televíznym prenosom aj z mestských zastupiteľstiev,ale aj z mesta
  • a k mnoho inému…

Záver:

V kompetencii vkport.sk nie je kontrolovať, ale zaujímalo nás, čo všetko sa za posledných 12. rokov v našom meste začalo a dotiahlo do konca. 

Či je toho veľa, či ako podľa niektorých poslancov asi málo, necháme  na posúdenie pre vás,  kto si čo zaslúži, alebo nezaslúži.

Natískajú sa tu ale prvé tri  verše z kapitoly 7 Evanjelia podľa Matúša.  

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom brvno nezbadáš? (Matúš 7,1-3)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov